دیدن نخود یا گوز که از مقعد بیرون می آید در خواب

معنی گوز زدن یا بیرون راندن باد و گازهای مقعدی از پشت برای دختر مجرد، زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه در مقابل مردم در خانه، خجالتی، شنیدن صدا. ، استشمام بو و بیشتر توسط ابن سیرین

هر که در خواب ببیند که گوز ناخواسته از او آمده است، از سختی و اندوه خود خلاص می شود.

دیدن نخود یا گوز که از مقعد بیرون می آید در خواب

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که گوز یا بادی که در خواب از مقعد خارج می شود، نشان از گفتار بدی است که معانی منفی دارد یا در معنای خود ذلت، ذلت و خضوع است. خواب بیننده در حالی که با جمعی یا در میان آنها ایستاده است گوز یا خال بیرون آورده است، پس این خواب نشان دهنده پریشانی و پریشانی رایجی است که افراد به آن افتاده اند و در بیداری روی بیننده تاثیر می گذارد.

و کسى که در خواب ببیند که گوز را ناخواسته در میان مردم بیرون آورده است، رؤیت او حاکى از زوال غم و اندوه و ناراحتى است که بیننده در حقیقت به آن دچار است. در دو مورد، اگر باد او هنگام بیرون آمدن صدایی در آورد و با بوی تعفن همراه شود، این حالت نشان دهنده شهرت بدی است که بیننده به دلیل برخی از رفتارهای ناپسندی که انجام می دهد یا به زبان می آورد، در میان مردم به آن شهرت دارد. با الفاظ بد و به همان اندازه که بو، بد شهرت است و هر چقدر که صدا بلند باشد، تهمت و رسوایی برای این شخص در بیداری خواهد بود، اما اگر گوز را از پشت بردارد و صدا نداشته باشد. اما باد هولناکی دارد، پس این مورد اشاره به بد آبروی و ستایش بدی است که بیننده در واقعیت بدون افترا و رسوایی در میان مردم می یابد.

و کسى که در خواب ببیند که خاک یا گوز را بعد از سختى و سختى بر خود بیرون مى آورد، این خواب دلالت بر آن دارد که بیننده در بیدارى مقدارى پول مى دهد و در یک جا گفته شد: کسی که در خواب می بیند باد و گوز از پشتش بیرون می آید از جمله افرادی است که در خواب دچار غم و اندوه و توهم و ناراحتی شده است و در واقع این بینش به تسکین و تغییر اوضاع اشاره دارد. بهترین آن، و از بین بردن آنچه از آن رنج می برند، به خواست خدا، اما ممکن است برعکس باشد.

تعبیر دیدن باد بیرون آمدن از مقعد در خواب

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که علامت بادی که در خواب از مخرج خارج می شود، حدیثی است که در آن خضوع و ذلتی است که در زندگی واقعی از صاحبش خارج می شود. امام فرمودند که این حالت حاکی از نگرانی و پریشانی و پریشانی است که در بیداری به بیننده مبتلا می شود و خداوند داناتر است.

و کسى که در خواب ببیند که باد را از مقعد خود بیرون کرده و در کنارش افراد بسیارى هستند و یا در میان مردم بوده است، رؤیت او حاکى از نگرانیهاى سنگینى است که این بیننده در واقع از آن رنج مى برد. بینا تحت تأثیر برخی از نگرانی هایی است که شخص یا افرادی در هنگام بیداری از آن رنج می برند.

و کسى که در نماز، باد را از مقعد خود خارج کند، مخصوصاً اگر بو نداشته باشد، این حال خوب است و حکایت از خضوع بیننده در برابر خداوند متعال و درخواست حاجت او از طریق تضرع و رفع اضطراب دارد. آسودگی و آسایشی که پس از قرار گرفتن در غم و اندوه و گرفتاری به او می رسد، اما اگر باد او صدا و بوی بدی داشته باشد به طوری که بیننده عمداً آن را خاموش کند، خواب بیانگر بد گفتار و سخنان زشت است. که بیننده در حقیقت سخن می گوید.سرزنش و پند دادن با افترا در میان مردم.

و کسى که در خواب ببیند از مقعد خود بادى را با بوى بد بیرون مى‏آورد بدون اینکه صدا داشته باشد، بینش نشانگر سرزنش و ستایش بدى است که بیننده براى انجام رفتارى در حال بیدارى مى‏بیند، اما این سرزنش. در میان مردم افترا و رسوایی نخواهد بود، گویی باد صدایی دارد باد در خواب در میان افرادی که در بیداری دچار اضطراب و پریشانی شده اند بیرون می آید، این وضعیت نشان دهنده تسکین ناراحتی و آرامشی است که به سراغ این افراد می آید. در زندگی واقعی.

تعبیر دیدن گازها – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=MadK3ZXl0So

دید بوی بد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا