تعبیر خواب اذان دیدن و شنیدن صدای اذان در خواب

خواب اذان دختر مجرد برای زن شوهردار، زن باردار برای زن مطلقه، چه خواب باشد که در مسجد اذان می‌گویم، اذان سحر را می‌شنوم. ظهر، بعد از ظهر، غروب آفتاب، شام، اذان زن در خارج از وقت، با صدای زیبا در گوش نوزاد به روایت ابن سیرین و غیره.

تعبیر اذان در خواب

 1. اذان به منزله، مقام، بلندی، سخن شنیده و همسر برای مجرد اشاره دارد
 2. مؤذن دعوت کننده به سوی خیر، دلال، پیمانکار عروسی، پیام آور پادشاه، متولی او یا دعوت کننده در لشکر است.
 3. اگر اذان کامل باشد و در ماه های حج باشد، ممکن است نشان دهنده انجام حج باشد.
 4. اگر زنی در خواب در مناره مسجد اذان دهد، بدعت بزرگی در کشور پدیدار می شود.
 5. گوش پسران جوان شاه را می گرفت، به خصوص اگر اذان خارج از وقت بود
 6. اذان دلالت بر دعا و نیکی و اطاعت و نیکی کردن دارد و اذان دلالت بر امنیت و رهایی از مکر شیطان دارد.
 7. اگر ببیند که اذان را کم می کند یا بر آن می افزاید یا حرفش را تغییر می دهد، به مقدار جمع و تفریق بر مردم ستم می کند.
 8. اذان در بیابان یا اردوگاه جاسوسی برای دزدان است
 9. روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم اذان می‌گویم، گفت: حج. و دیگری نزد او آمد و گفت: «دیدم اذان می‌کنم.» گفت: «دستت را قطع کردی.» از او پرسیدند: «چگونه بین آنها فرق گذاشتی؟» گفت: برای اولی دست زیبا دیدم، آن را به مردم دادم تا حج کنند. و برای ثانی دستی باطل دیدم، گفتم: پس مؤذن اذن داد ای قافله که دزدید.
 10. اگر ببیند که بر چراغ اذان می خواند، منادی حق است و به حج امید دارد.
 11. هر کس در خواب ببیند که اذان داد و اقامه کرد، سنت را اقامه می کند و بدعت می میرد.
 12. هر کس در خواب در بازار اذان بشنود مردی از اهل آن بازار است.
 13. اگر ببیند که در اذان زیاد یا کم شده یا کلمات آن را تغییر داده است، به مقدار زیاد و کم به مردم ستم کرده است.
 14. اگر در کوچه ای اذان دهد، اگر از مردم نیکوکار است، امر به معروف و نهی از منکر می کند.
 15. اگر از اهل مفسد باشد کتک می خورد
 16. هر کس در خواب ببیند که بر دیواری اذان می دهد، مردی را به آرامش می خواند
 17. اگر اذان بالای خانه ای باشد اهل آن می میرند، اگر اذان بالای کعبه باشد بدعت را نشان می دهد و اذان در حفره کعبه ستودنی نیست.
 18. هر کس بر بام همسایه خود اذن دهد، در خانواده خود به همسایه خود خیانت کرده است
 19. هر کس در میان قومی اذان دهد و او را اجابت نکنند، از اهل ظلمت است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «سپس مؤذنی در میان آنان ندا داد که لعنت خدا بر ستمکاران باد».
 20. اگر ببیند مؤذن است و در بیداری مؤذن نیست، به اندازه صدایش ولایت دارد، اگر ولایت مردم دارد.
 21. هر که صدای اذان را بشنود بغض می کند، هنگامی که منفور می شود او را صدا می زند. استاد ابوسعد گفت: اصل در این بخش است
 22. اذان اگر کسی آن را ببیند ستوده است اگر در جای خود بخواند. و اگر کسى که اهل خانواده نیست او را ببیند یا در جاى ناروا ببیند مکروه است
 23. هر کس در خواب ببیند که اذان به لهو و لعب می دهد، عقلش از دست می رود، به سبب فرموده خداوند متعال: «وَ أَنْ أَذانُوا الصَّلاةَ لَهُمْ یَهْلُمْ وَ لَعْبُهُمْ»، زیرا که راست می ورزند و عمل می کنند. نفهمیدن.”
 24. اگر اذان در خانه باشد زن را به صلح می خواند و اگر اذان اجباری باشد زن را فریب می دهد.
 25. اگر ببیند که بر فراز تپه ای اذان می گوید، حالتی از مرد غیر عرب به او می رسد و اگر دولت مردمی نداشته باشد، به تجارت سودآور یا پیشه ای عزیز مبتلا می شود.
 26. از ابن سیرین رحمه الله روایت شده است که گفت: اذان جدایی از شریک است، به خاطر فرموده ی حق تعالی: «و اذان الله و رسوله الی اذان. مردم در روز اکبر حج».
 27. هر کس پسری را ببیند که اذان می‌گوید، برائت پدر و مادرش از دروغ و دو خانه است، به روایت حضرت عیسی علیه السلام.
 28. اذان در حمام نه ستایش دین می کند و نه دنیا و می گفتند منتهی می شود
 29. اگر در خانه گرم مجاز باشد، از باطل کننده تب محافظت می کند. اگر گوش در خانه سرد باشد، از تب گرم محافظت می کند
 30. هر که در سلطان را بخواند، راست می گوید
 31. اگر در کود گوش کند، احمق را به صلح فرا می خواند و از او پذیرفته نمی شود.
 32. اگر ببیند در چاهی اذان می‌گوید، مردم را به سفرهای دور ترغیب می‌کند

و اما اذان یا بلند کردن صدا به یاد خدای متعال در حالی که عورت آشکار است، این نشان دهنده شهرت و ناراحتی از طرد من است.

گردآورنده گفت: اذان و ذکر به دلیل گرایش زیاد ارواح شریف به گوش دادن و عمل به آن، تنها دلالت بر آنچه ذکر کردیم داشت. همان طور که شخصی به من گفت: اغلب می بینم که در زمان های دیگر اذان می گویند، به او گفتم: تو در گفتارت زیاد دروغ می گویی. دیگری گفت: دیدم در خانه ای بلند در سرزمین کفار با صدا اذان دادم

در پاسخ به او گفتم: در راه زنی در آن مکان اندوهگین می شوی. دیگری گفت: دیدم اذان می گویم، شخصی آمد و اذان را برید و مرا کتک زد و خونم را ریخت. دیگری گفت: زنم را دیدم که اذان می دهد، گفتم: پیرزنی است، گفت: آری. متوجه شدم

تعبیر اذان در خواب ابن شاهین

هر کس ببیند که در مکان معلوم اذان خوانده می شود در صورتی که مؤمن به اهل صلاح و تقوا باشد، خداوند متعال به او زیارت کعبه را عنایت می فرماید: «و مردم را به حج اختیار داد. آیه را دید که بر مناره مسجد اذان می گوید مردم را به اطاعت خدای متعال می خواند و هر که ببیند در صفتی اذان می خواند پدر یا عمویش می میرد. .طرف سلطان .و هر که دید : که او را در بازار می خوانند دلالت بر فقر و ورشکستگی دارد و گفته شد یکی از اهل بیتش هلاک می شود دید : که با مردم اذان می خواند . از خانه او حکایت از وقوع مصیبت دارد و همچنین زن اگر ببیند زنگ می زند. هر كه در خواب ببيند: بچه خردسالي اذان مي‌گويد، گفتار باطل است بر پدر و مادر، اي ماشين، تو دزد هستي. از زندانش آزاد می شود.

و هر كه بيند: اينكه بر فراز كوهي اذان مي خواند، دلالت بر گفتار راست در حق تعالي دارد. و گفته شد که هر که دید که بر مناره اذان می خواند، تقدیر بزرگ است و هر که دید: در محراب ندا می کند، دلالت بر سفر و بازگشت به امان و رسیدن به آنچه است. در نظر گرفته شده است. و گفته شد که هر کس دید که می خواند و نماز می خواند و قومی جمع می شدند که به نماز نمی آمدند، قومی را به سوی حق فرا می خواند، ولی آنها امتناع ورزیدند و ستم کردند، به خاطر فرموده خداوند متعال: می‌گفتند هر که دید در نماز تکبیر می‌گفت، بهترین تکبیر راه سنت را طی کرد و این لحن به سه وجه تعبیر می‌شود: شکوه بر دشمن یا وقوع شادی یا غم. گفته شد هر که دید به جایی می خواند که اذان نباشد، خیری در آن نیست و ممکن است دیوانه شود و مانند آن. گفته شد هر که در خواب ببیند که اذان می دهد یا کسی را ببیند که بر پشت حیوانی اذان می دهد، مسافرت است و در مجموع رؤیت اذان را به دوازده طریق تعبیر می کنند. زیارت، راست گفتن، امر، جبر، امامت، مسافرت، مرگ، ادای ورشکستگی، خیانت، جاسوسی، بی بدهی و ریا.

و شنیدن صدای اذان یا مؤذن که در خواب و خواب مردم را به نماز می خواند، به دلیل کثرت موارد موجود در آن، اشارات و تعابیر مختلفی وجود دارد و معانی ناخواسته ای دارد.

تعبیر شنیدن اذان یا مؤذن در خواب

اهل تأویل از جمله امام ابن سیرین رحمه الله تصریح کرده اند که اذان در خواب بیانگر اطاعت و عبادت به طور کلی است.رؤیت در ایام حج به ادای فریضه حج از سوی آن حضرت اشاره دارد. بینا و موفقیتی که او می یابد که می تواند در بیداری این کار را انجام دهد.

شنیدن صدای اذان یا مؤذن در خواب، نشان از مقام والای بیننده و مقام والای او و نیز کسب احترام بسیار نزد مردم در زندگی واقعی اوست.در بیداری مانند مجرد. که در خواب صدای اذان را بشنود، یا مؤذنی که مردم را به نماز ندا می دهد، پس دیدن او بیانگر شادی او و ازدواج زودهنگام او است ان شاء الله.

و کسى که در خواب ببیند مؤذن اذان مى‏گوید، رؤیت او حاکى از دعوت به معروف و نهى از منکر است و یا اینکه در ازدواج با مردم و نوشتن عقد کار مى‏کند. دارد اذان می‌گوید، دید او نشان‌دهنده مقام بلندی است که انسان در بیداری دارد، مخصوصاً اگر هنگام اذان بر بلندی بایستد.

و کسى که در خواب خود را مؤذن مى بیند و صداى اذان را بلند مى کند، پس دیدن او، بیانگر مقام و منزلت و مقامى است که در صورتى که در واقع شایستگى او را داشته باشد.

دیدن اذان و شنیدن صدای او در خواب ممکن است به بدگویی از قبیل غیبت و غیبت و نیز دروغ اشاره داشته باشد، کسی که در خواب ببیند صدایش را به اذان بلند می کند و این مؤذن است. اذان را به جهتی غیر از قبله یا بدون جهت می خواند یا این شخص چهره ای تیره و پر از سیاهی دارد یا به زبان مجهول ندا می کند یا در خواب غیر عربی است، پس همه این موارد. رجوع به دروغ گفتن یا غیبت این شخص، غیبت عده ای در بیداری و برانگیختن نزاع در میان مردم با نقل حدیث از شخصی به فرد دیگر شود و خدا اعلم دارد، این تعبیر در مورد بیننده نیز صدق می کند. که در خواب خود را نظاره می کند.که بر هر یک از موارد مذکور مجاز است.

و کسى که در خواب ببیند مؤذنى که اذان مى‏گوید مرد نیست، بلکه زنى است که به بلندى مى‏رود و در میان مردم اذان مى‏گوید، خواب بیانگر گسترش وسوسه و بدعت‏هایی است که ظاهر مى‏شود. تا حد زیادی در این کشور در زندگی واقعی و خدا بهتر می داند و شنیدن اذان از یک پسر جوان یا دیدن یک پسر جوان مجاز است نماز بخواند و احساس کند که این پسر در خارج از وقت خود در خواب ببیند، پس این رؤیا حاکی از تصاحب پادشاه و حکومت در کشور توسط افرادی است که در بیداری صلاحیت این حکم را ندارند.

تعبیر خواب اذان – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=jafOXPk7v_Y

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا