معنی ادرار در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر بول در خواب ابن شاهین تعبیر بول در خواب تعبیر دیدن بول از ابن سیرین نیک دیدن بول در خواب شر در دیدن بول در خواب

مضمون: خواب ادرار کردن روی تخت پسر کوچکی که روی لباس من ادرار می کند برای دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای ابن سیرین ادرار کردن در حمام در توالت در اتاق ادرار خون

معنی ادرار در خواب

 1. برای خانم ها مسئله یا ایده ای هست که در دوره آینده به او ارائه می شود و در خود تردید زیادی از او پیدا می کند، اما این ایده ممکن است انشاءالله برای او مفید باشد و این دید ممکن است نشان دهنده این باشد که صاحب بینایی در شیر دادن به فرزندش با مشکل مواجه خواهد شد.
 2. تعبیر ادرار کودک بیانگر این است که خواب بیننده در صورت کارمند بودن برای او ترفیع می گیرد و شاید آسیب یا آسیبی از او و شوهرش برطرف شود.
 3. بول کردن در خواب عموماً به خرج کردن اشاره دارد، پس هر کس در خواب ببیند که در جای نامعلومی بر خود بول کرده است، بیننده با زنی از اهالی آن محل ازدواج می کند.
 4. هر کس گمان کند که در محراب بول می کند، پسری عالم به او خواهد شد.
 5. و اما کسى که در خواب ببیند که در حال ادرار کردن خون است، با زنی که بر او حلال نیست و ندانست نزدیک مى شود.
 6. هر کس گمان کند که ایستاده ادرار می کند، اسراف کننده است بی آنکه بداند چگونه انفاق کند.
 7. هر که در خواب ببیند که در برابر عابران ادرار می کند یا ادرارش بوی نامطبوع می دهد، دیدن او بیانگر چیزی است که از او روشن می شود.
 8. هر که در خواب ببیند بول می کند خرج می کند که به او برمی گردد
 9. هر که در خواب ببیند که در چاهی بول کرده است، از کسب حلال انفاق می کند
 10. اگر پل را در وسط اتاق دیدید، این نشان دهنده حسادت و نفرت برخی نزدیکانتان است
 11. اما اگر خواب ببینید در جعبه ادرار می کنید، بیانگر آن است که از شر یک عادت قدیمی و آزار دهنده خلاص خواهید شد.
 12. اگر خواب ببينيد كه ادرار مي كنيد، بيانگر آن است كه هديه كوچكي از كساني كه خيلي دوستش داريد، دريافت خواهيد كرد
 13. و اگر در خواب فردی را در حال ادرار دیدید، بیانگر آن است که این شخص منتظر جملات زیبا یا هدیه ای برای شما است.
 14. اگر در خواب کودکی را ببینید که در حال ادرار کردن است، به این معنی است که در آینده ای نزدیک شاد زندگی خواهید کرد
 15. اگر خواب ببينيد قادر به ادرار نيستيد و ادرار كردن برايتان مشكل است، بيانگر آن است كه براي حل مشكلات خود از دوستي كمك مي گيريد.
 16. اگر خواب ببينيد كه ميل خود به ادرار كردن را مهار مي كنيد، بيانگر آن است كه زمان كافي براي درميان گذاشتن راز خود با يك دوست صميمي يا دوست نزديك خواهيد يافت.
 17. بوییدن ادرار در خواب بیانگر این است که در زمینه حرفه ای خود در مسیر درستی قرار گرفته اید
 18. اگر در خواب دیدید که لباس های خود را با ادرار آغشته کرده اید ، این بدان معنی است که شخصی سعی می کند شما را تحقیر کند و شما را تحقیر کند.
 19. و کسى که در خواب ببیند که قسمتى از راه را بول کرده و قسمتى از بول را در خود نگه داشته است، رؤیت او حاکى از از بین رفتن مقدارى از مال او و بقاى آن است، در صورتى که صاحب بینا از اهل بین باشد. صاحبان پول، نگرانی ها و بقای دیگران
 20. هر کس در خواب ببیند که در جامه بول کرده است، در صورت مجرد بودن، زن می گیرد، یا اگر ازدواج کرده باشد، صاحب فرزند می شود.
 21. ادرار به معنای رفتن به غم، نگرانی و آرامش پس از استراحت فردی که وارد توالت می شود پس از ادرار کردن است.
 22. هر که ببیند بول می کند و آرام می گیرد، مال خرج می کند و جبران می کند و به آن باز می گردد.
 23. و هر کس ببیند که در توالت، حمام، یا جایی که برای تسکین خود معین شده ادرار می کند، پس آن راه خوبی است.
 24. هر کس در آن مکان زیاد بول کند و وقت زیاد بول کند یا زیاد بول کند ضرر مالی و مقامی یا کاری است یا آرزوی خود را از دست می دهد و غنای است برای مردم. فقیر.
 25. و هر کس مرد و زن ایستاده بول کند، مال خود را از روی نادانی از دست می دهد و آن را به کارهای ناپسندی که ممکن است موجب گناه شود، خرج می کند.
 26. نوشيدن ادرار زن و مرد، در هر حال، حاكي از بدگماني در راههاي كسب درآمد است.
 27. و اما کسی که در حضور مردم بول کند و ببیند که بول خود را در دست گرفته یا با آن مسح می کنند، پسری خواهد داشت که در میان مردم جایگاهی خواهد داشت و بسیاری از او پیروی می کنند.
 28. هر کس با شخصی بول کند و آب بول میان او درآید، به نسب یا نسب نزدیک می شود.
 29. هر کس ببیند کسى را که مى شناسد بر او بول کرده است، فاعل بینا را با خرج کردن او خوار مى کند.
 30. هر کس ببیند که در خانه ی کسی که می شناسد یا روستایی یا روستایی برای مردم بول می کند، با آنها ازدواج می کند و نسبشان می شود.
 31. و هر کس در حالی که مردم به او می نگرند در مقابل چشمانش ادرار کند، به افشای رازی که پنهان کرده بود اشاره می کند که مربوط به فحاشی یا سرقت مالی یا گناه کبیره ای است که برخی آن را به تنگی شدید زندگی تعبیر می کنند. و فقدان حیا و جوانمردی برای بیننده.
 32. و هر کس در جای نامعلومی بول کند، دلالت بر ازدواج با مرد و زن مجرد دارد
 33. و این ازدواج در آن محل صورت می گیرد یا طرف مقابل ساکن آن منطقه باشد
 34. هر کس در بازار یا در یکی از مغازه ها در بازار بول کند، ثواب این بازار خواهد بود.

تعبیر دیگری از نماد ادرار در بینایی شما

بول کردن در خواب تعابیر مختلفی دارد، تعبیر ابن سیرین و تعبیر نابلسی و تعبیر غبان شاهین است، ابن سیرین می گوید کسی که در خواب ببیند در خواب بول کرد، این نشان می دهد که مال حرام وجود دارد. اما اگر در خواب ببیند که در جای نامعلومی ادرار می کند، به این معناست که این شخص در این مکان با زنی ازدواج می کند و وارد او می شود و ابن سیرین می گوید: کسی که خود را در خواب ببیند که گویا ادرار می کند، یعنی این شخص پول خرج می کند و این پول دوباره به او برمی گردد و کسی که در خواب ببیند در چاهی ادرار می کند، این بدان معناست که پول خود را خرج می کند و منبع این پول حلال است. و اما کسی که در خواب ببیند بر کالای خود بول می‌کند، یعنی این مال نجس را دارد.

تعبیر بول در خواب ابن شاهین

ابن سیرین گفت کسی که در خواب ببیند در جای خود ادرار می کند، این بدان معناست که این مکان با تنگی و عبوس احاطه شده است، اما این عبوس و پریشانی از خانه برطرف شده است، در خواب می بیند که ادرار کرده است، اما جریان دارد. ادرار کامل نشد یعنی این شخص پولش را از دست می دهد اما بخشی از آن به راحتی از دست می دهد و بقیه با خستگی آن را از دست می دهد شما به دلیل این مورد ضرر خواهید کرد.

شخصی در خواب می بیند که در خواب ادرار می کند و می بیند که شخص دیگری در همان خواب و در همان مکان ادرار می کند و ادرار آنها با هم یکی شده است، یعنی نسب یا ازدواجی است که بین آنها اتفاق می افتد. اما اگر در خواب ببیند که در خواب زیاد ادرار می کند و این شخص در حقیقت ثروتمند است، به این معنی است که این شخص پول خود را خرج می کند و فقیر می شود، اما اگر در خواب ببیند که در خواب ادرار می کند و مردم ادرار او را می آورند، پس این بدان معناست که این شخص پسری خوب و دانا خواهد داشت و مردم از او پیروی می کنند.

تعبیر اضافی نماد بول و بول در خواب

تفسیر رؤیت بول ابن سیرین

ابن سیرین ذکر کرده است که دیدن شخصی در خواب به گونه ای که گویا ادرار می کند یا دیگری او را می شناسد یا نمی شناسد که در خواب ادرار می کند، نشانه های متعددی دارد که برخی خیر و برخی دیگر شر است. و تعبیری که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، در مورد زن و مرد صدق می کند.

حسن دیدن بول در خواب

 1. علما و مفسرین مردی را ذکر کرده اند که در خواب ببیند در جای معین و معینی بول می کند و او را در حقیقت نمی شناسد، ممکن است دلالت بر ازدواج او با زنی باشد که اصلش از آن مکان است.
 2. مرد متاهلی که در خواب ادرار می کند ممکن است به این معنی باشد که برای چیزی پول زیادی خرج می کند، اما این خرج کردن برای او سود و سود به همراه دارد.
 3. و هر که ببیند در چاهی با آب بول می کند، یعنی مال او حلال است.
 4. و دیدن مردی که در عبادتگاه و عبادتگاهی مانند محراب یا مسجد ادرار می کند، نشان دهنده آن است که فرزندی برای او به دنیا می آید که امری بزرگ و دانشی است که برای او سودمند است.
 5. و هر کس در خواب ببیند که بر یکی از کتب آسمانی (استغفار از خداوند متعال) مانند تورات و انجیل یا قرآن ادرار می کند، ممکن است به این معنا باشد که فرزندانی خواهد داشت که می شوند. حفظ او از کتاب خداوند متعال.
 6. و کسى که در خواب ببیند که در حال ادرار است، ولى در خود قفل کرده و بول خود را کامل نکرده است، این به او هشدار مى دهد که مال خود را از دست بدهد یا برود و از یکى از گرفتارى ها و گرفتارى ها و مشکلات خود خلاص شود.
 7. و کسى که ببیند در خواب بول مى‏کند، سپس شخص دیگرى در همان جا با او بول مى‏کند و آن دو بول با هم مخلوط مى‏شوند، ممکن است دلالت بر برقرارى رابطه نسبى بین بیننده و این شخص باشد.
 8. و کسى که ببیند در حمام زیاد و زیاد بول مى کند، این به معناى ضرر مادى بزرگى است که اگر مالى داشته باشد به او مى رسد، ولى اگر فقیر باشد، دلالت بر آسودگى و مال دارد. .
 9. و هر کس در خواب ببیند که در حال ادرار است و مردم با این بول خود را مسح می کنند، بیانگر آن است که مردی به دنیا آورده است که مردم را رهبری می کند و از او پیروی می کنند.
 10. و بیننده که در خواب ببیند شیر می‌دهد (از خدا آمرزش می‌خواهم) و توسط شخصی که بیننده خواب او را می‌شناسد می‌نوشد، ممکن است به این معنا باشد که مال بیننده خرج آن شخص می‌شود.
 11. و هر کس در خواب ببیند که ادرارش آتش است، این خبر تولد پسری است که دارای قدرت و اعتبار باشد.
 12. و هر کس در خواب ببیند که در لباس خود ادرار می کند، این بشارت می دهد برای مجرد ازدواج یا برای متاهل بچه دار شدن.

شر در دیدن بول در خواب

 1. و اما آنچه در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین در مورد بد دیدن بول در خواب آمده است.
 2. ابن سیرین ذکر کرده است که کسی که ببیند بر کالای خاصی بول می کند، بیانگر ضرر بزرگ او در خواب تاجر است.
 3. و هر کس در خواب ببیند که ادرار خود را نگه داشته است، بیانگر اختلافات و مشکلاتی است که بین او و خانواده اش به ویژه بین او و همسرش پیش خواهد آمد.
 4. و هر کس در خواب ببیند که شخصی بر او ادرار می کند، پیشگویی می کند که بیننده از این شخص مورد ذلت و خواری قرار می گیرد.
 5. و هر کس در خواب ببیند که در حال بول کردن خون است، این هشدار می دهد که با زنی که بر او حرام است همبستر می شود، ولی او این را نمی داند.
 6. و هر کس ببیند که در حال ایستادن خون بول می کند، از تونل های شدید و ضایعات بیم نمی دهد.
 7. و کسى که در خواب خود را در حال ادرار در برابر مردم ببیند یا بیننده در خواب بوی بد ادرار خود را استشمام کند، در این صورت رسوایی بزرگى براى بیننده در خواب جلوه مى دهد.

تعبیر بول و ادرار در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب ادرار – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا