تعبیر مرگ و سپس بازگشت به زندگی در خواب

معنی شخص متوفی، دوباره زندگی کرد، برای مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، زنده دیدن مرده، بازگشت پدر مرده به زندگی، مرد و بازگشت به زندگی، برای ابن سیرین مرده زنده شد

تعبیر مرگ و سپس بازگشت به زندگی در خواب

 1. هر کس مرده ای را ببیند که زنده شده است، صلاح امر بیننده و وقوع سعادت از جایی است که به حساب نمی آید.
 2. هر که در خواب ببیند غریبی زنده شده، حال آن مرده صحیح است
 3. هر کس در خواب ببیند که پدربزرگ یا پدربزرگ یا پدربزرگ یا مادربزرگ یا جدش زندگی کرده است، این برای او حیات است و در جدش صداقت در امور و رسیدن ابدیت بر او، بینش زندگی مادر از زندگی قوی تر است. از پدر، و هر دو ستوده اند.
 4. هر کس در خواب ببیند عمو یا عمویش زندگی کرده است، بیانگر افزایش مقام و سرنوشتی بلند است.
 5. هر کس ببیند که پادشاه یا وصی آن گونه که بوده زندگی کرده و مسؤولیت خود را به دست گرفته است، بیانگر فرض یکی از طایفه یا نام او یا همتای اوست و چه بسا شرح حال وصی بر آنان بهبود یافته است.
 6. هر کس در خواب ببیند که دخترش زنده است، پس از مرگ سعادت خواهد یافت
 7. اگر ببیند که برادرش زنده است، به غایب او حاضر می شود
 8. هر کس در خواب ببیند که پسرش زنده است، دشمنی از جایی که امید ندارد بر او ظاهر می شود و زندگی دختر تا آخر خوب است.
 9. هر که ببیند مرده ای زنده شده، اتفاق خوب و مبارکی است، مخصوصاً اگر میت شاد باشد.
 10. هر که در خواب ببیند که پدرش در حالی که جد لباس است با صورت طلاق زندگی کرده است، دلالت بر آن دارد که حالت و قبولی و شکوه و موفقیت و کار منظم خواهد بود.
 11. هر کس در خواب ببیند که مادرش زنده است، پس از سختی آسودگی حاصل می شود
 12. هر که ببیند زنش زنده است، فقیر است
 13. هر کس در خواب ببیند که پسرش زنده است، بر دشمن خود برتری می یابد
 14. اگر زن ببیند پسرش زنده است دختری به دنیا می آورد و اگر ببیند خواهرش زنده است ضعفش قوی می شود و اگر ببیند برادرش زنده است بر او سبقت می گیرد. غایب
 15. هر کس در خواب ببیند که غریبی زنده شده، حال آن مرده صحیح است، پس هر که ببیند مرده ای را زنده کرده، بر کافر بر دستش سلام کند.
 16. هر کس در خواب ببیند که پدر و مادرش زندگی کرده اند یا خوشبخت نیستند، پس در منافع خود کوتاهی می کند
 17. هر کس ببیند که برادرش زنده شده است، نشان از افزایش نیرو دارد
 18. هر کس ببیند که خواهرش زنده است، فوراً لذت می برد
 19. هر کس در خواب ببیند عمو یا عمویش زندگی کرده است، بیانگر افزایش مقام و سرنوشتی بلند است.
 20. هر کس در خواب ببیند که یکی از اصحابش زنده است، خبری می شنود که او را خوشحال می کند
 21. هر کس مرده ای را ببیند که زنده است، به او بگوید: «آیا تو مرده ای؟» گفت: «نه، بلکه من زنده ام.» این نشان دهنده حال خوب او در آخرت است.
 22. هر کس در خواب ببیند که مرده ای با شادی وارد خانه او می شود، بیانگر ثواب و صدقه و اجابت دعای میت از اهل بیتش است.
 23. هر کس در خواب ببیند مرده ای زنده است و وارد خانه او شده و او را خطاب می کند، بیانگر ایمنی و سلامت جسم و آرزو و برآورده شدن آرزوهاست.

تعبیر زنده دیدن متوفی ابن سیرین

اگر انسان در خواب ببیند که کار نیک انجام می دهد، مانند نماز خواندن، صدقه دادن به فقیر، روزه یا عبادت می کند، این پیامی است از جانب میت که در آن نظر به نیکی و تقرب به خدا توصیه شده است. اما اگر ببیند متوفی در حال انجام اعمال ناپسند است، این نشان می‌دهد که به شدت صدمه دیده و از بیننده دعا می‌خواهد، یا اگر بیننده ببیند که متوفی مرتکب کار منکر یا حرامی می‌شود، ممکن است بخواهد بیننده را نصیحت کند. انجام می دهد. و اما دیدن غذای لذیذی که مرده در زمان حیاتش دوست داشت بخورد، این نشان دهنده خوشحالی آن مرحوم است.

تعبیر زنده بودن مرده در خواب

اگر صاحب رؤیا میت را زنده ببیند و لباس زیبا و پاکیزه بپوشد و زیورآلاتی مانند طلا بپوشد در صورتی که متوفی زن باشد یا تاج و زیورآلات نقره بپوشد اگر مرد باشد، این رؤیت حاکی از خیر است. و دلالت می کند که میت در سرای حق خوشحال است و می خواهد صاحب رؤیت را درباره او اطمینان دهد. اگر انسان ببیند میت زنده است و در حال خوشحالی با او بنشیند و با او صحبت کند و او را از حالش مطمئن کند، نشان دهنده این است که حال میت خوب است. و هر کس میت را ببیند با او صحبت می کند و او را از چیزی یا از یکی از مردمی که برای او نقشه بدی می اندیشد هشدار می دهد پس بیننده باید احتیاط کند زیرا دیدن میت درست است پس میت دروغ نمی گوید و حرف می زند. به سوی ما از خانه حقیقت.

تعبیر مرده دادن یا گرفتن چیزی در خواب

اگر بینا ببیند میت چیزی مانند غذا، نوشیدنی، پول، ریزه کاری یا هر چیز دیگری به او می دهد، این نشان دهنده خیر و رزق برای بیننده است. و اما ديدن ميت به گونه اي كه گويي چيزي از بينش خود مي گيرد، مانند غذا، آشاميدن و يا چيزهاي ديگر، اين بيانگر نياز ميت به نماز است.

تعبیر متوفی غمگین یا خوشحال در خواب

اگر ببیند میت غمگین است یا گریه می کند بدون اینکه با بیننده صحبت کند و چیزی به او بگوید، نشان دهنده این است که میت در رنج است و نیاز به دعای بینا دارد. اما اگر متوفی غمگین بود و به بیننده گفت که به خاطر اشتباهی که بیننده مرتکب شده ناراحت است، این هشداری است از جانب میت به بیننده که از عملی که مرتکب می شود دوری کند. و اما خوشحال دیدن آن مرحوم، بیانگر سعادت او در سرای حق است و صاحب رؤیت را از حال او مطمئن می سازد.

ابن سیرین رویا مرحوم زنده می شود – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا