دیدن موی زبان در خواب

مضمون: دیدن زبان با مو یا داخل دهان برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای جوان مجرد و مرد متاهل، خواه موی بلند، کوتاه، درشت، صاف. ، سیاه، سفید، بور، قرمز، تراشیدن، کندن، برداشتن و موارد دیگر توسط ابن سیرین و نابلسی

دیدن موی زبان در خواب

مو در خواب در جای نادرست ستودنی نیست و موی زبان گفتار بد و بیهوده است و در این بین شعر را بلعیدن خوب نیست زیرا در تعبیر بیانگر افکار بد یا انرژی منفی است که بر آن حاکم است. می بیند و مانع عمل یا دستاورد او می شود.

دیدن گیاه مو بر زبان در خواب

شب بر قضا یا سرودن شعر، و یونانیان می گفتند هر که در خواب ببیند که مو بر زبانش می روید، اگر فن او گفتار بود، نظامش بر او تباه می شد و اگر از استادان سخن نبود. قادر به کسب روزی نخواهد بود.

دیدن چند زبان و گوش بر بدن در خواب، بیانگر مبتلا شدن به عشق است، چنان که شاعر می گوید:

اگر درباره من صحبت کنند، به آنها گوش می دهم و اگر با آنها صحبت کنم، خوانده می شود

زبان در خواب

ممکن است اشاره به اسیری یا مار در سوراخی داشته باشد که در خواب دید که زبان دارد که نشان دهنده افزایش پول و خانواده یا علم است و چه بسا به زبان های بسیار حکم می کند.

هر کس در خواب ببیند که با زبانش زبان دارد، ممکن است اشاره به غیبت و سخن گفتن در میان مردم باشد، زیرا به فرد فریبنده گفته می شود که دو صورت و دو زبان دارد.

زبان در خواب ممکن است به چیزی اطلاق شود که انسان به عنوان شمشیر یا ابزار به کار می برد و شاید بریدن آن برای اهل معرفت بیانگر نیاز به سکوت و شکرگزاری خداوند متعال باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا