تعبیر فرنی در خواب

دیدن فرنی بشقاب فرنی، غذا برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، آشپزی، غذا خوردن، خرید از رستوران و غیره برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق

تعبیر فرنی در خواب

فرنی در خواب زندگی و گذران زندگی و کسب و پیشه انسان است، اگر بیند کاسه ای فرنی یا چربی، دنیایی وسیع است و اگر ببیند کاسه ای از آن فرنی می خورد، زیان کرده است. عمر به اندازه ای که از آن خورده و عمرش به قدر باقی می ماند، چربی حالتی است با فایده به مقدار چربی و اگر بدون چربی باشد حالتی است بدون منفعت. می ترسد که بمیرد و اگر فرنی بدون چربی و ناخوشایند ببیند و همه را بخورد تا از آن آرام بگیرد آرزو می کند که از بی دستی و فقر بمیرد، ولایت بر مردم ظالم و ظالم با کراهت و خوف و ترس. ترس اگر چربی در آن باشد زندگی و منفعت حرام است اگر مردی تاجر باشد معامله او با ظالمان ظلم است و اگر کارگر باشند درآمدشان هم اگر بدون چربی باشد پس سودی ندارد و هذیان در آن وارد می شود دولت پست و تجارت پست و منفعت رذیله با افراد نادان اگر با چربی باشد پول حرام است و اگر بدون چربی باشد سود و فقر و نداری است و تمام فرنی در آن فقر و ذلت و نداری می میرد. پیشه ای زشت و بی فایده است.

هر که در خواب ببیند منافذ می خورد حالش خوب می شود و هر که ببیند در بشقاب غذا می خورد و آنچه را در آن است جذب می کند عمرش تمام شده است و اگر چیزی از آن باقی بماند عمر به همان اندازه باقى مى‏ماند، سخن او در مورد امرى است و هر كه در خواب ببیند بر سر سفره‏اى مى‏خورد، خیر و روزى مى‏یابد و به ذلت و بدبختى مى‏رود.

فرنی، زیرا به رزق حسنه تعبیر شده است، هنگامی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرنی را دوست می داشت و می فرماید: برتری عایشه بر سایر امت مانند برتری فرنی است. بیش از غذا

فرنی از آبگوشت در خواب با گوشت سگ پخته شده است، دلالت بر حالت رذیله بر افراد نادان یا تجارت یا صنعت پست با افراد نادان و نادان است. زندگی و درآمد و معیشت و فواید آن به نسبت فربه و حرام و حلال به نسبت گوشت آن.

تعبیر خوردن غذا در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا