معنی چشم در خواب

مطالب: خواب بیماری عفونی چشم، درد چشم در خواب، دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار، مردمک چشم، بیرون آوردن چشم آبی، برآمدگی چشم.

معنی چشم در خواب

 1. ابن النابلسی در تعبیر دیدن چشم در خواب می گوید: چشم نشانگر دین و بینش انسان است.
 2. اگر مردی در خواب ببیند که چشمانش آهنی است، بیانگر آن است که راز خود را در معرض دید عموم قرار می دهد.
 3. اما اگر مردی در خواب ببیند که چشم متوفی در دامان او افتاده است، نشانگر مرگ برادر یا پسرش است.
 4. اما اگر مردی در خواب ببیند که چشمش دچار ورم ملتحمه شده است، بیانگر نقص دین است و اگر ببیند که میت چشمش را بیرون آورده است، بیانگر آن است که به زودی مصیبت وارد شده است. .
 5. در خواب دین انسان و بصیرت اوست که به وسیله آن هدایت و گمراهی را می بیند
 6. هر کس در بدن خود چشم های بسیار بیند، این افزایش دین و نیکی است
 7. هر کس در خواب ببیند که مردی را تهمت می زند، او را فریب داده و از او کینه ورزیده است.
 8. و اگر شکمش شکافت و در شکم چشم دید، بدعت گذار است، زیرا خداوند متعال می فرماید: (خداوند مردی را دو دل در گودی قرار نداده است).
 9. و اگر بر دوش خود چشم انسان یا چشم حیوانی ببیند به مال غیبی مبتلا می شود.
 10. چشم سیاه دین است، چشم بد خلاف دین است و چشم آبی دین در بدعت است.
 11. چشم سبز دینی است که با همه ادیان در تضاد است، وحدت بصره برای همه مردم ستودنی است و ضعف آن حکایت از نیاز او به پول دارد، زیرا پول مانند چشم است.
 12. اگر ببیند چشمش رفته فرزندانش می میرند و اگر به او ظلم شود کسی را پیدا می کند که دستش را بگیرد و کسی که می خواهد سفر کند یا در سفر است ببیند نشان می دهد که نمی کند. بازگشت به وطن
 13. هر کس ببیند چشمش چشم دیگری است، نشان می دهد که بینایی او رفته و دیگری او را راهنمایی می کند.
 14. هر که ببیند چشمش به دامانش افتاد، برادر و پسرش و امثال او مردند و چشم انسان پسر یا عاشق یا دین اوست.
 15. هر که ببیند چشمش را شفا می دهد، دینش را درست می کند یا پولش را درست می کند
 16. هر کس ببیند که دیدش تیزتر و قوی تر از آن چیزی است که می پندارد، رازش در دینش بهتر از آشکار بودنش است.
 17. هر کس در خواب ببیند چشمانش سفید است غمگین می شود یا از کسی که برایش عزیز است جدا می شود و اگر نگران باشد خداوند غم و اندوه او را برطرف می کند.
 18. هر کس با چشمان خود آبی ببیند جنایتکار است
 19. هر که ببیند چشم مردی را می خورد، پول او را می خورد
 20. هر کس ببیند چشمش مژه ندارد، احکام خدا و دین را از دست می دهد و اگر کسی آنها را کند، دشمنش او را آشکار می کند.
 21. و اگر ببیند که لبهای چشمش سفید است، نشان دهنده بیماری است، شاید خواب چشم زیبا، حکایت از سحر و مرگ و زندگی یا تمام خانواده و خویشاوندان یا فرزندان داشته باشد.
 22. و چشم از اشتقاق درگذشت چشم است و اگر پسر و زن یا معشوق مریض داشته باشد از مرض بیدار شده و اگر کافر بوده مسلمان شود و اگر مریض باشد. فقیر بود، ثروتمند شد و شاید نگاه مردم حکایت از ناراحتی داشت.
 23. و اگر چشم به جاي ديگري از بدن حركت كند حاكي از ضايعه است و تاري چشم دليل بر آمدن عذاب از جانب خداوند متعال است.
 24. و اگر در چشمان خود قرمزی ببیند، عصبانی یا عصبانی می شود
 25. هر که در خواب ببیند که چشمش برآمده است و فرزندی از او بریده می‌شود، او نور چشم اوست و چروک چشم در خواب عمر طولانی دارد. شاید دل کندن یک فاجعه.
 26. هر کس چشم زلال و شیرین و زلال را ببیند، دلالت بر سرنوشت بزرگی دارد، کریم جواد، و اگر غیر آن ببیند، بیانش بر اوست.
 27. هر کس در خواب ببیند چشمی به جایی می جهد و عادت به آن ندارد، برای مردم آن مکان مصیبت است.
 28. هر کس در خواب ببیند که مقداری از آن آب را بر اعضای بدنش پاک کند، مایه غم و اندوه است.
 29. هر کس در خواب ببیند که چشمی در جایی کنیز است و عادت به آن دارد و از حد گذشته است، برای اهل آن مکان خیر و برکت است و اگر کمتر از آن باشد. او عادت کرده است، پس مخالف آن است.
 30. هر کس چشمی را در جایی ببیند که خشکیده است، برای آن مکان عذاب بزرگی است
 31. هر کس چشمی را ببیند که روشن است و به ظاهر آن نظر مساعد دارد، دلالت بر عمر خوش و عمر طولانی دارد و به طور کلی بینایی چشم بر پنج وجه تعبیر می شود: بلندی، تقدیر، بلا، غم، بیماری و طولانی. زندگی
 32. هر کس چشمی را ببیند که از خانه اش بیرون می جهد، زنان او را اندوهگین می کنند، ولی عذابش نیکو است.
 33. هر کس چشمی را دید که از دیوار فوران می کند، نگران مردان، اقوام و دوستانش بود
 34. هر که چشمه ای را ببیند که باز شده و آب از آن بیرون آمده تا خانه را پر کند، از غم و اندوه بیرون می آید و چه بسا مفسدین از سلامتی این بدن اندوهگین شوند، اگر جاری نشود. .
 35. هر کس در خواب ببیند که از آب چشمه جاری می نوشد، دچار اضطراب می شود.
 36. هر کس در خواب ببیند آب خوب پاشیده است و اگر نگران باشد خداوند غم او را برطرف می کند یا می ترسد خداوند او را حفظ می کند یا مریض شفا می یابد یا بدهی دارد که پرداخت شده است یا اگر او گناهکار است، خداوند گناهان او را می بخشد.
 37. هر که چشم روشن ببیند زندگی نیکو است، اگر در خانه ها بگذرد، زندگی عوام است، اگر در بلندی ها باشد، زندگی مستضعفان است.
 38. هر کس چشمی را ببیند که از آنجا فوران می کند، غم و اندوه و گریه شدید او را می گیرد و اگر مریض داشته باشد مرگ اوست.
 39. هر کس ببیند که چشمی روشن به خانه اش می دود و از آن مقدار معلوم، آن روزی است و خیری به سوی او می رود.
 40. هر کس در خواب ببیند که چشمش مسدود یا مختل شده است، معیشت او قطع می شود.
 41. هر که بیند چشم روشنی در مایع جاری است، بیانش مانند آنچه در باب نهرها آمده است

دیدن چشم در بدن در خواب، یا زیاد بودن چشم، اگر برای چشم طبیعی مناسب باشد، دلیل بر پول دیه است.

شاعر می گوید:

او لحظات جادویی را در کنار خود دارد که کشته شده ها را می کشد و احیا می کند

و جهانیان را به چشم خود لعن می کند که گویا جهانیان بنده دارند

من متوجه آن می شوم، بنابراین شما می دانید آنچه در قلب من است، و شما به من توجه می کنید، بنابراین من می دانم که چه می خواهید

شاید منظور از چشم، جمع خانواده، اقوام، فرزندان یا پیروان باشد، چشم ممکن است بینا باشد، یعنی آن چیزی که ما به آن نگاه می کنیم، چشمی که کره چشم است، مردمک چشم از چروکیدن و خیره شدن، چشم در برابر بینایی، بصیرت و بصیرت، چشم در برابر پول، چشم در برابر دیدبان، چشم در برابر چشم آب روان و چشم در برابر چشم مردم.

هر کس چشم خود را ببیند روزی هدایت و علم و بصیرت را بهبود می بخشد و اگر پسر و همسر یا بیمار داشته باشد از بیماری شفا می یابد و اگر کافر باشد مسلمان می شود و اگر فقیر باشد. ثروتمند می شود و بر حسب تقدیرش به مقام بلندی دست می یابد.

اهل بینا در خواب دلالت بر شدت فرموده خداوند متعال می کنند (خداوند آنها را یک روز به تأخیر می اندازد که چشم ها تشخیص دهند).

چشم ممکن است در خواب دلالت کند، خداوند متعال می فرماید: «چشم ها کور نیستند، بلکه دل هایی که در سینه ها هستند کور می شوند».

هر که در خواب نابینا شود بعد از مالش فقیر می شود یا بعد از فقرش فقیر می شود، زیرا هر که انفاق کند نسبت به دیگری نابیناست یا مال و فرزند یا خانواده اش را از دست داده یا چشم چاهش تار شده باشد یا چشمش تار شده باشد. نگهبان از دست رفته است، یا جاسوسش مرده، یا از منکران بوده است.

نابینایی در خواب ممکن است نشان دهنده گمراهی بعد از هدایت باشد، اگر مریض بینایی خود را روشن ببیند، نشان دهنده مرگ اوست (به خاطر فرموده خداوند متعال: «پس چشمها روشن می شود.» شاید بینایی دلالت بر کری داشته باشد.

نابینایی در خواب ممکن است حاکی از تحقیر دنیا و نگاه تحقیرآمیز به آن باشد، مخصوصاً برای مطیعان و چشم او را بر آن کور کند.

نابینایی در خواب ممکن است بیانگر رازداری باشد کوری نسبت به غریبه بیانگر بازگشت به وطن است.

نابینایی برای زندانی نشان دهنده نجات از زندان است، زیرا مردم به او رحم می کنند و هر کجا که بخواهد دست او را می گیرند.

هر که در طلب حاجت باشد به آن نمی رسد، زیرا اگر چشم نابینا باشد به مقصود نمی رسد.

کوری در خواب برای فراری دلیلی بر گرفتاری اوست.

اگر ضایعه در یک چشم پایین می آمد، سبکتر از آنچه ذکر کردیم بود.

دیدن حرکت چشم به جای دیگری از بدن نشان دهنده ضایعه ای در آن است، مانند جریان خون یا زخم، یا باز شدن چشم در بدن او.

هر که مسافر بود و از تشنگی بیمناک بود و در بدنش چشم می دید یا از زمین برمی داشت، آب می یافت و از آن بهره می برد، چنان که حق تعالی می فرماید:

دیدن چشم در خواب که نه محسوس است و نه وصف آن، به دلیل عظمت و عظمت آن، ممکن است چشم عنایت الهی از سوی خداوند متعال باشد.

تاری چشم در خواب، دلیل بر عذاب خداوند متعال است، زیرا فرموده او (ما چشمانشان را تار کردیم، پس عذاب و نذر مرا بچشید).

تعبیر دیدن چشم ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WNSJjl3MJ0s

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا