تعبیر خواب شکسته شیشه – معنی شکستن شیشه در خواب

رویای لیوان شکستن، لیوان خوردن برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، فنجان شیشه، شکستن شیشه ماشین، زخم شیشه برای ابن سیرین و غیره.

شکستن شیشه در خواب؛ از جمله رویاهای مختلفی که در برخی از خواب های خود می بینیم که باعث اضطراب، سردرگمی و ترس ما می شود، در صورت آسیب دیدن شیشه در خواب، دیدن شیشه در خواب تعابیر و معانی زیادی دارد. که ما به تفصیل برای شما توضیح می دهیم که مفسر توضیح داده است.امام صادق در تفاسیر خود.

تعبیر خواب برای کلمه شیشه

 1. شکستن لیوان نشان دهنده کشف منافقین است، یعنی متوجه می شوید که یک نفر با شما ریا می کند.
 2. شیشه در خواب کم و زیاد است، اما آسان است زیرا پایانی برای آن وجود ندارد
 3. هر که آن را در کاسه ای دید، برایش آسانتر بود و تعبیرش که از ذات زنان است.
 4. هر کس شیشه را ببیند وقتی چیزی از او پنهان است برایش روشن می شود زیرا لیوان چیزی را پنهان نمی کند.
 5. و اما آن چه از شیشه سبز و سرخ و زرد مخصوصاً یا از مروارید ساخته شده است، به خاطر سوء ظن به پول و فرزند است و ریا و ریا می شنود.
 6. و آنچه برای آن شفا است دلیل علما و حکیمان است پس هر کس در خواب جواهر شیشه ای یا مرواریدی با صدف بخرد، دلالت بر این دارد که دنیا را بر آخرت برگزیده است یا نافرمانی را بر آن. برعکس اطاعت یا ارتداد از دین خود.

رویای دیدن شیشه

 1. اگر خواب ببینید که از شیشه می نگرید، به این معنی است که ناامیدی شدید رویاهای روشن شما را تیره خواهد کرد
 2. اگر قوه تخیل خود را در آینه ببینید، از خیانت و غفلت در ازدواج و گمانه زنی های تجاری بی نتیجه خبر می دهد.
 3. و اگر چهره دیگری با چهره خود دیدید به این معنی است که شما زندگی دوگانه ای دارید و دوستان خود را فریب خواهید داد
 4. اگر آینه یا پنجره ای را بشکنید، پایان منفی پروژه ها را پیش بینی می کند
 5. اگر یک تکه شیشه دریافت کنید، به این معنی است که به دلیل درخشش و استعداد خود مورد تحسین قرار خواهید گرفت
 6. و اگر از تزئین شیشه های برش خورده هدایایی بسازید، به این معنی است که در پروژه های خود شکست خواهید خورد
 7. اگر زن معشوق خود را در زنی ببیند، دلیلی برای شکستن نذر می یابد
 8. اگر زن متاهل شوهرش را در آینه ببیند، پیش‌بینی می‌کند که برای خوشبختی و شرافت خود دلیلی پیدا می‌کند.
 9. اگر به وضوح از شیشه پنجره نگاه کنید، شغلی پیدا خواهید کرد، اما باید با هم کار کنید
 10. و اگر شیشه کدر باشد متأسفانه بیکار می شوید
 11. اگر زنی مردی غیر از شوهر یا معشوق خود را در آینه ببیند، بی‌حوصله ظاهر می‌شود و موجب خواری و تشویش خویشاوندان می‌شود.
 12. اگر مردی در خواب ببیند زنان غریبه را در آینه می بیند، به این معنی است که به دلیل معاشرت های احمقانه به سلامتی و کار خود آسیب می رساند.

تعبیر دیدن شیشه شکسته در خواب برای خانم های مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شیشه ی اتاقش می شکند بدون اینکه برایش اتفاقی بیفتد، دلیل بر پاکدامنی و پاکی این دختر است، زندگی این دختر به زودی آشکار می شود و خدا بالاتر است و بهترین می داند

تعبیر دیدن شیشه شکسته در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که تمام شیشه های خانه اش شکسته است که به کسی آسیبی نرسد، برای این زن به زودی شاهد خیر و رزق است. بهترین می داند

تعبیر دیدن شیشه شکسته در خواب برای زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند که بر اثر جراحات ناشی از شکستن شیشه در خانه از بدنش خون جاری می شود، دلیل بر زایمان زودرس است و این زن هنگام زایمان زیان می بیند، اما حال او و نوزاد خوب است. زن حامله در خواب می بیند که شیشه تمام خانه اش شکسته است و این اتفاق نیفتاده است برایش اتفاق بدی می افتد که این دلیل بر زایمان طبیعی است و فرزند پسر به دنیا می آورد و خداوند بالاتر است و بهترین می داند

تعبیر دیدن شیشه شکسته در خواب برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که پس از شکستن شیشه پنجره از ناحیه دست مجروح شده است، دلیل بر این است که این زن دشمنانی دارد که سعی می کنند عشق او را نشان دهند، اما در مورد او بد صحبت می کنند، اما او می گوید. به زودی آنها را فاش کن، اگر زن مطلقه در خواب ببیند که در راه لیوانی به او می‌افتد، اما آسیبی به او نمی‌رسد، دلیل بر این است که کسی برای ازدواج به او نزدیک می‌شود و خدا بالاتر و داناتر است. .

تعبیر دیدن شیشه شکسته در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که پس از افتادن لیوان در جاده از صورتش خون جاری می شود، دلیل بر از بین رفتن پول این شخص از تجارتی است که وارد آن می شود، این شخص به زودی شغل مناسبی پیدا می کند. یا ترفیع در کار، و خدا بهتر می داند

تعبیر یوتیوب شیشه شکسته در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا