تعبیر خون در خواب به تفصیل – رؤیت خون در خواب

تعبیر خواب خون برای دختر، خون در خواب، تعبیر خواب، تعبیر خواب برای ابن سیرین

خون قاعدگی در خواب برای زن مطلقه

خون در خواب برای زن حامله خون در خواب برای امام باوفا

بیرون آمدن زخم و خون در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خون در خواب ابن سیرین

پول یا گناه حرام. و اگر ببیند که خون چکه می کند، به مال حرام یا گناه کبیره روی می آورد و اگر از جایی که نمی داند بر پیراهنش خون ببیند، از جایی که متوجه نمی شود به او دروغ می گوید. داستان یوسف علیه السلام است و اگر ببیند پیراهنش به خون گربه سانان آغشته شده است، حاکمی ستمگر بر او دروغ می گوید و اگر به خون قوچ آغشته شود، بزرگوار. انسان ثروتمند و تسخیرناپذیر در مورد او دروغ می گوید و خون همه حیوانات نیز همینطور است، پس هر که به آن حیوان منسوب است در مورد او دروغ می گویند، او به خون یا پول حرام مبتلا شده است و خون از آن جاری می شود. بدن سالم و سالم است و در صورت غیبت به سلامت از سفر برمی گردد و در خواب آن را گرفتم و او مرا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برد و اگر نشسته بود و جلوی او طشتی پر از خون بود، گفت: تو از کسانی بودی که با حسین(ع) جنگیدی، گفتم بله، پس این دو انگشت یعنی سبابه و وسط را گرفت و به خون فرو برد. چیزی دیدم مردی نزد ابن مسیب آمد و گفت: دیدم قطره ای خون بر دستم بود و هر بار آن را می شستم. روشن نشد پس گفت: تو مردی هستی که پسرت را تکذیب می کنی پس از خدا بترس و او را طلب کن، سفیان گفت: دیدم بر لباسم خون بود پس چون به مسجد بیرون آمدم و آنجا بود. گذرگاهی بر در آن، پس دیدم را برای او نقل کردم، پس گفت: او به تو دروغ می گوید، پس چنان شد که گفت.

تعبیر خون در خواب توسط نابلسی

در خواب مال حرام است پس هر کس ببیند خون می سوزد تبدیل به پول حرام یا گناه کبیره می شود پیراهنش به خون قوچ آغشته است پس مردی شریف و ثروتمند و تسخیر ناپذیر دروغ می گوید. او را پس از دروغ گفتن به مقدار خون و ريختن آن از پوست مال حرام به دست مي آورد و اگر سالم غيبت كند و خير و صلاح و سعادت به دست آورد و هر كه بيند خون انساني نوشيد. پس پول و منفعت است و از هر فتنه و بلا و سختی نجات می یابد، خونی که ناخواسته از او بیرون آمد، نه حجامت و نه زخم، به اندازه آن خون اگر مال داشت، پول از او خارج شد و اگر فقیر بود، مانند آن بهره برد، و اگر خون در کوزه ای که با پارچه بسته شده دیده شود، حیض است، و خون نشانگر جان و قوت صاحبش و مال اوست و هر که او را یاری کند. تحت حمایت حامی یا پادشاه، و هر کس او را در لباس یا آنچه از ستایش یا تهمت به او می رسد بپوشاند. شاید با اسپرم او که خروج آن را ضعیف می کند نشان داده شده است. چه بسا دلالت بر مال و حرام بر خورنده باشد، اگر در خواب از او خون زیاد بیرون آمد، بیانگر آن است که از کسی که او را خوشحال می کرد، مانند پدر، پسر، شریک زندگی، بهره ای نمی برد. یا بی پولی او یا مقداری از لباس هایش را فروخته است یا جدا شدن همسر یا زن یا غیر عزیزش و خون شخص دلالت بر شیطان او دارد. مانند دشمن، و زیاده‌روی خون، مصیبت است، و خروج او در خواب به هنگام ضرورت، تسکین و قطع اضطراب است.

تعبیر خون در خواب ابن شاهین

هر کس ببیند غیر از زخم خون از او بیرون می آید، اگر در موقعیتی باشد رشوه را می پذیرد و می گیرد و اگر نه ضرری می رسد و اگر ببیند از زخم خون بیرون می آید. پریشانی، اندوه و فقدان خواهد بود.

و هر که ببیند خون می نوشد، یعنی مال حرام به دست آورده یا خون به ناحق ریخته است، لباس و بدنش را چرک و لکه دار کرد، مانند اولی.

و اگر دیگری آنچه را که از آن بیرون می آید لکه دار کند، اگر او را بشناسد پولش را به او می دهد و اگر به او نداند ضرر است، در مال او به اندازه خون است.

تعبیر لباس خون آلود در خواب

لباس‌های خون‌آلود نشان‌دهنده دشمنانی هستند که به دنبال پاره کردن شغل موفقی هستند که در برابر شما باز می‌شود. بیننده باید مراقب دوستی های عجیب باشد. اگر دیدید از زخم خون می چکد، نشان دهنده بیماری جسمی و اضطراب است. کار بد ناشی از برخوردهای فاجعه بار با گروه های خارجی. اگر روی دستان خود خون دیدید، این نشان دهنده بدشانسی فوری است اگر مراقب شخص و امور خود نباشید. نماد خون در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا