تعبیر خواب روزهای هفته در خواب برای زن مجرد ، متاهل ، برای زن باردار

تعبیر روزهای هفته در خواب، اعم از روزها، کلمه دو روز، ذکر شده در روز یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه توسط ابن سیرین و غیره.

تعبیر روزهای هفته در خواب

در تعبیر دیدن روزهای هفته در خواب، تعبیر کنندگان اتفاق نظر دارند که بهترین چیزی که انسان در خواب در روزهای هفته می بیند، خواب روزهای جمعه و دوشنبه و پنجشنبه است.

تعبیر گذشت ایام در خواب

و اما کسى که در خواب ببیند روزها مى گذرد و ماه و سال مى شود و یا روزها را جمع مى کند، تعبیرهاى متعددى دارد، زیرا ممکن است همسر خوب خود را بیان کند یا ملاقاتى را بیان کند. نیکی و تقوا و ترس از خداوند متعال و کفاره گناهان او.

تعبیر روز شماری در خواب

مفسران گفته اند کسى که در خواب مى بیند بر مى خیزد و روز مى شمارد، این رؤیت 5 نشانه دارد و یا مژده است براى کسب مقام و حساب و پول و خیر و فضل. ، یا یک سفر نزدیک

تعبیر روز شنبه در خواب

در رؤیای او در روز شنبه در خواب گفته شد که نشان دهنده توقف یا شکست در کاری است که این شخص انجام می دهد، چنانکه الظوهر می گوید، در روز جمعه دلالت بر مشغول بودن او به کاری است و ممکن است دلالت بر آن داشته باشد. که فال نیک است

تعبیر یکشنبه در خواب

و اما دیدن او در روز یکشنبه در خواب، بیانگر میزان اخلاص و تسلط این شخص در کارش است.

تعبیر روز دوشنبه در خواب

و هر که روز دوشنبه خود را در خواب ببیند، دلالت بر این دارد که این شخص به سوی خیر و امری تلاش می کند و در آن مژده است که آنچه را که می خواهد به پایان می رساند.

تعبیر روز سه شنبه در خواب

دیدن سه شنبه در خواب بیانگر این است که این شخص پس از تلاش و کوشش زیاد به آرامش می رسد و همچنین دیدن سه شنبه در خواب و اعتقاد به روز جمعه بیانگر همراهی این شخص با اهل فساد است.

تعبیر چهارشنبه در خواب

علما دیدن او در روز چهارشنبه را در خواب، نشان از ثبات و استمرار این شخص نسبت به چیزی است که شدیداً می خواهد.

تعبیر روز پنجشنبه در خواب

دیدن پنجشنبه در خواب، نشانه قوی از ملاقات اقوام و خانواده و وقوع صمیمیت بین آنهاست.

تعبیر روز جمعه در خواب

دیدن جمعه در خواب بیانگر برآورده شدن حاجات است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا