تعبیر غیبت نماز در خواب دیدن نماز در خواب غفلت کردم

معنی ترک وقت نماز مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه اعم از اینکه نماز صبح و صبح و عصر و مغرب و غروب آفتاب را فراموش کرده باشد و معنی آن عدم تمام شدن نماز. نماز در مسجد به جماعت یا خیابان توسط ابن سیرین و غیره

تعبیر غیبت نماز در خواب

هر کس در خواب ببیند وقت نماز مغفول مانده است، رؤیت در آن، نشانه آن است که بیننده مانع از کار او می شود، چنان خواب دید که نماز واجب را ترک کرده و جایی برای صرف آن نمی یابد و نمی تواند آنچه را که خواسته بود بدست آورد

دیدن نماز عصر در خواب از رؤیاهای مثبت است، زیرا بیانگر آن است که بیننده قرض خود را می پردازد، مشروط بر اینکه ببیند نماز را در وقت خود خوانده است، حیف است نه خیلی خوب.

هر کس در خواب ببیند نماز عصر را تمام کرده است، دید بسیار مثبت و حکایت از رزق و روزی وسیع و کسب حلال دارد.

دیدن نماز عصر در خواب عموماً بیانگر این است که بیننده خواب در موقعیت پیچیده ای از مشکلات و مشکلاتی قرار می گیرد که غلبه بر آنها آسان نیست.

هر کس در خواب ببیند که نماز عصر را ترک کرده است، خواب، نشانه آن است که بیننده، کسی است که در انجام واجبات و واجبات از قبیل برپایی نماز، پرداخت زکات و روزه کوتاهی می‌کند.

تعبیر قطع نماز در خواب

هر کس در خواب ببیند که نماز تمام نشده است، خواب، دلیل بر آن است که بیننده از راه راست منحرف و از راه اهل حق و هدایت دور است.

هر که ببیند در خواب عده ای هستند که نمازش را قطع می کنند و به خاطر مردم نمی تواند نماز را تمام کند.

دیدن بریدن نماز در خواب بدون چشم پوشی از رؤیاهای ناخوشایند، بیانگر آن است که بیننده خواب برای رفع آن مشکلات بزرگی را که در زندگی با آنها مواجه می شود، دچار مشکل می کند.

دیدن بریدن نماز بدون تسلیم در خواب تعبیر منفی دارد و بیانگر آن است که بیننده از راه هدایت دور می شود و برعکس در راه باطل و ظلم و راه شیطان قدم می گذارد.

تعبیر قضای نماز در خواب

و اگر خواب ببیند کارهایی را که از دست داده است، انجام می دهد، بیانگر آن است که فوایدی را که از دست داده است، جبران کرده است. مانند زیانکار در سود، نشان دهنده جانشینی او از آنچه از دست داده است، و مانند کوتاهی در زکات و حفظ مال او، بیانگر برائت از تکلیف پس از تصرف و حفظ جان او است. پول پس از از دست دادن آن و ارتباط او با بندگان و بزرگان پس از قطع آنها و تحقق کسانی که در کار پیش از او بودند. تا اینکه شخصی به من گفت: دیدم که گویی خیلی از دست داده ها را جبران کردم، گفتم: در ساختن مکانی کوتاهی کردم تا اینکه حریف تو و عمر بر تو سبقت گرفت، گفت: آری، گفتم: تصمیم گرفتم بسازم. گفت: درست است. همین طور دیگری گفت، گفتم: سفر خواستی و تنبل شدی، سپس مردم تو را زدند، سپس برای سفر آماده شدی. کنیزى نیز گفت: به او گفتم: تو از خدمت مولایت غافل بودى.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا