تعبیر خواب موهای بدن دیدن موهای بدن در خواب

مضمون: معنی موهای بدن دختر مجرد، زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، بلند یا کوتاه در ریش یا صورت، تراشیدن، کندن، کندن با. شیرینی با پنس و بیشتر از ابن سیرین، امام صادق و نابلسی

دیدن موهای بدن در خواب اگر موی انسان مانند موی سایر حیوانات شود، نشان دهنده تلاش و خستگی است و اگر فقیر باشد ممکن است ثروتمند باشد.

دیدن موی ابرو و مژه و ساعد و سینه و ساق پا، زینت مردان و استحکام و محافظ و لباس و کاپشن و پول دائمی است.

و دیدن موی بیهوده مانند موهای زیر بغل و شرمگاه، افزایش غم و اندوه و خروج از سنت است.

خواب موی گوش در خواب کلمه یا چیزی است که کسی می شنود.

و ديدن موى بينى در خواب، بيانگر خبرى است كه متصف به نارضايتى يا امرى پنهان است.

خواب دیدن مو در بدن زن به این معنی است که زن مجرد نمی تواند ازدواج کند و شاید نشان دهنده این باشد که او در برابر خانواده و فرزندان خود مانند قیام مردان ایستاده است.

اگر خواب ببينيد كه دستان شما مانند دستان جانوران با مو پوشيده شده است، به اين معني است كه عليه افراد بيگناه توطئه خواهيد كرد و متوجه مي شويد كه دشمنان هوشياري داريد كه براي نفي نقشه هاي شما تلاش مي كنند.

موی کودک در خواب نشان دهنده طول عمر اوست، اگر مو در جایی ظاهر شود که مناسب او نیست، مانند کف دست یا کف پا، مانع استراحت است. یا تلاش برای چیزی غیر از رضای خدا، زیرا نخل مایه آرامش است و پا به جای پابرهنگی و تلاش و احیاناً صدقه گرفتن، زیرا این اتلاف مالی است.

دیدن موهای بلند در خواب برای کسی که لیاقتش را ندارد دلیل بر نگرانی و پریشانی و بدهی است زیرا نیاز به خدمت و ترمیم دارد موهای بلند در خواب برای کسانی که شایسته سربازی و پسر نیستند دلیل بر حال خوب آنهاست. زیاد شدن مال و شدت حالشان و اگر خلاف عرف باشد نشان دهنده شهرت و قرض است.تخلیه و نگرانی و بیزاری از خود و چه بسا موی نیکو در خواب دلالت بر کردار نیک دارد، زیرا حق تعالی می فرماید:

نماد بلند شدن موی بدن در خواب تعبیر خواب بلندی موی بدن در خواب برای ظاهر

و هر کس در خواب ببیند که موی بدنش دراز است و اگر حیثیتی دارد بر مال و آبروی او فزونی دارد و اگر آن فقیر را ببیند سختی و تنگی است و اگر زن ببیند. که موی او بدون منشأ تراشیده یا کنده شده، دلیل بر تخلف اوست.

تعبیر: رویایی در مورد موهای بدن YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا