تعبیر دیدن گربه در خواب و گربه در خواب

گربه برای مجرد، برای زن باردار، برای متاهل، خواه کوچک، بزرگ، سفید، سیاه، بلوند، برای ابن سیرین، دیدن گربه ها و تلاش برای بیرون کردن آنها از خانه

 1. گربه نر در خواب نماد فریب، بیگانگی، خیانت و بدشانسی است. گربه ماده نماد خوش شانسی و مژده است. یک گربه بد دارای علامت منفی است که نشان دهنده فقر و فقر است. در مورد بچه گربه، نشانه موفقیت، ازدواج و بارداری است
 2. این گربه منعکس کننده خود شماست که خواهان حساسیت، توجه و محبت است. و اگر یک گربه سفید زیبا دیدید، این نماد این است که می خواهید با کسی ازدواج کنید اما او شما را فریب می دهد. و اگر گربه سفید خشن باشد، این نشان دهنده غم و اندوه بزرگ برای ناتوانی شما در رسیدن به رویاهایتان است
 3. گربه سیاه بیانگر فردی بدخواه با نیت بد است و در این خواب نشانه بدشانسی است. از طرفی دیدن کشتن گربه سیاه نشان دهنده مثبت اندیشی است، اما اگر گربه ای را دیدید که به سمت شما می رود، مطمئن باشید که شانس به شما نزدیک می شود.
 4. اگر مجرد هستید و گربه می بینید، آگاه باشید که عاشق فردی حیله گر، فریبکار و خیانتکار خواهید شد.
 5. برای یک زن متاهل، دیدن گربه ها نماد یک درگیری نزدیک با شوهر یا یک ضربه روحی است که منجر به عدم تعادل در روابط زناشویی می شود.
 6. گربه در خواب زن حامله نشان دهنده خوبی است و اینکه نوزاد نر خواهد بود نه ماده.
 7. ظاهر شدن بچه گربه ها در خواب نشانه مثبت بودن و خبرهای خوب است که با موفقیت، آسایش، شادی و شادی همراه است.
 8. ظاهر یک گربه در خواب شما نمادی از نیاز شما به احساس خوبی در مورد خودتان از طریق تعارف شریک زندگی تان و احساس وفاداری او به شما است.
 9. دیدن گربه در خواب نماد تمایل شما به چیزی است که ترک آن برای شما دشوار است.
 10. گربه سیاه در خواب نشان دهنده توهمات نامتعادلی است که در سر شما پرسه می زند و این توهمات بسیار ترسناک هستند تا جایی که نشان می دهد شما از واقعیت فاصله دارید.
 11. در برخی رویاها، گربه نماد صداقت، فصاحت و صمیمیت است
 12. در خواب یک مرد، او زنی است که خود را تحسین می کند
 13. برخی خواب گربه را بدشانسی تعبیر می کنند
 14. اگر در خواب گربه ای به شما حمله کند، به این معنی است که دشمنانی برای شما وجود دارند که به هر وسیله ممکن آبروی شما را می برند و ممکن است مشکل شما را به ناامیدی بکشاند.
 15. اگر موفق شدید گربه وحشی را از خود دور کنید، این نشان می دهد که بر مشکلات پیش روی خود غلبه خواهید کرد و در شغل خود جایگاهی خواهید داشت.

تعبیر خواب گربه در خواب ابن سیرین:

گربه قهوه ای: بینش گربه های قهوه ای در خواب بیانگر بیگانگی همسر، خیانت، عدم اخلاص، زنا یا وجود فرزند نامشروع است، بد، حیله گری و نیرنگ.

گربه فروشی: هر که در خواب ببیند که گربه می فروشد، پول خود را خرج می کند یا از دست می دهد و یا تجارت یا پروژه ای شکست می خورد و ورشکستگی او اعلام می شود.

خوردن گربه: هر که در خواب خود را در حال خوردن گوشت گربه ببیند، بیانگر آن است که سحر را یاد می گیرد و به آن عمل می کند.

تبدیل شدن به گربه: هر کسی که خود را در حال تبدیل شدن به گربه می بیند، این نشان می دهد که زندگی ناامنی دارد و از شنود شبانه روزی او رنج می برد.

هر کس ببیند گربه وارد خانه اش می شود باید انذار کند زیرا دزد وارد آن خانه می شود و در آن هنگام آن دزد یکی از اهل خانه خواهد بود و در آن هنگام مفسران متفق شدند که (گربه موش و گرگ و گوسفند) نشان می دهد که کسانی هستند که ریا می کنند و چاپلوسی شما را می کنند.

گاهی گربه در خواب به عنوان زنی که مشتاق تربیت فرزندان است و مشتاق تنبیه و تنبیه آنها می باشد تعبیر می شود و اگر گربه شخصی را خراش دهد بیانگر آن است که دشمنی وجود دارد که از شما انتقام می گیرد و گاهی اوقات نشان دهنده مرد است. بدون شخصیت، شیطانی و ریاکار.

گربه در خواب نشانگر چشمان حسود است و اغلب چشم زنان است و گربه در خواب نمادی از پستی و خیانت است.

گربه نر: بینش گربه نر در خواب به حضور دزد یا فریبکار تعبیر می شود که نماد خیانت و بیگانگی، حیله گری، حیله گری و بدشانسی است.

گربه ماده: بینش گربه ماده در خواب به نشانه خوش شانسی تعبیر می شود و بشارت می دهد که چیزهای خوبی وجود دارد.

گربه گرسنه: تعبیر به فقر، ذلت و نیاز است، اما گربه کوچک در خواب، نشانه خوبی است و خبرهای خوشی را در رابطه با موفقیت، جفت گیری یا بارداری می دهد.

تماشای گربه در خواب مجرد، متاهل و باردار: گربه در خواب مجرد، فردی حیله گر و بی وفا و حیله گر و خیانتکار است، ذهنی مستقل، اما الگوی زنانگی زن است.

خراش های گربه: خط خطی کردن گربه در خواب نشان دهنده وجود تلاش هایی است و نوازش گربه در خواب خبر از ملاقات با عزیزی می دهد و صدای گربه در خواب دوستی دروغین است که برای آسیب رساندن کار می کند. شما، با استفاده از واژگان آسیب رسان با این هدف.

اعدام گربه: اعدام گربه در خواب بیانگر ظلم و ستم است و هر که در خواب ببیند گربه ای را شکار می کند، بیانگر گرفتاری هایی است که بر سر آن فرد خواهد آمد.

گربه خاکستری: خیانت یکی از اعضای خانواده و صدای گربه در خواب نشان دهنده خطر، خطر و گاهی شانس است.

گربه ایرانی در خواب: بیانگر خرج کردن پول در امور خوب است.

تعبیر خواب گربه ها در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا