تعبیر آلت تناسلی در خواب دیدن آلت مرد در خواب

مرد در خواب از دختر مجرد، متاهل یا حامله یاد کرد، خواه در بدن زن باشد، دست زدن به کوتاه، مکیدن، بازی کردن، لیسیدن آلت تناسلی.

تفسیر آلت ابن سیرین

 1. ذکر شخص بیانگر حافظه او در میان مردم و آبرو و مال و فرزندان و سن اوست.
 2. دیدن این که حافظه اش طولانی و کهنه است، نشان از فرزندان و پول زیاد است
 3. دیدن ایستاده مرد نشانه فعالیت، جدیت و برآوردن نیازهای فرد است
 4. دیدن از دست دادن یک مرد نشان دهنده از دست دادن یک پسر یا مرگ بیمار و حذف از یک مأموریت است
 5. دیدن مرد دیگری که در آغوش گرفته اید، نشانه آن است که به اندازه موقعیت خود پول به دست خواهید آورد
 6. دیدن خم شدن به طرف نر و مکیدن آن نشانه تسلیم پسران است
 7. دیدن بریدن آلت تناسلی نشان دهنده مرگ، از بین رفتن پول یا دوری طولانی است
 8. دیدن فردی با دو نر بیانگر این است که او دو پسر خواهد داشت
 9. ديدن نر کسي که ديگري را گاز مي گيرد، نشانه اغراق در ستايش است
 10. دیدن نان داغی که از نر بیرون آورده شده، نشانه فقر است
 11. زن را چنان ببیند که گویی مردی مانند مردان دارد اگر حامله باشد پسر به دنیا می آورد و اگر حامله نبود و پسر داشت خانواده او غالب می شود.
 12. دیدن زخم در مرد نشانه صحبت های زشت است که به آبروی شما لطمه می زند
 13. دیدن اینکه کسی آلت تناسلی شما را لمس کرده نشان دهنده شادی و لذت است
 14. هر کس یاد خود را طولانی و بزرگ ببیند و تقدیری بود که صاحبش را خوار نکند، دلالت بر داشتن فرزندان و مال فراوان دارد.
 15. هر که در خواب ببیند که حافظه خود را از دست داده و بر او متاسف است، پسرش مفقود یا در سفر است و خبرش او را باز می‌دارد و اگر مریض بود می‌مرد و اگر منزوی می‌شد و ذکر مرد. نشان دهنده فعالیت، جدیت و رفع نیاز است.
 16. هر کس در خواب ببیند که سر خود را به آلت تناسلی خود خم می کند و دهان خود را با آن ازدواج می کند، پس تسلیم پسرش می شود و در آرزوی او تعظیم می کند.
 17. و اگر ببیند که از مردم بسیار یاد می کند، این نشانگر عظمت اولاد اوست
 18. و اگر بر سه تقسیم شود، دلالت بر سه فرزند یا مرگ او دارد
 19. اگر حافظش قطع شود، حکایت از مرگ او، فقدان مال، فوت فرزندان، قطع فرزند ذکور یا غیبت طولانی او از کشورش دارد و حافظه او قطع شده است.
 20. و اگر بیند که دو ذکور دارد دو فرزند ذکور دارد و اگر یکی از ذکورها را بالای دیگری ببیند آن دو ذکور می آیند اگر بیننده به فسق افتاد.
 21. و اگر در دست خود بیند که ذکر دیگری به او می رسد، هزار دینار یا هزار درهم یا صد به صلاح او می رسد.
 22. و هر کس در خواب ببیند چیزی از آن از ذکر او بیرون آمده، پسر است.
 23. جابر مغربی گفت: حرکت آلت تناسلی و نعوظ آن حاکی از افزایش پول و شکوه زیاد و فرزندان زیاد است.
 24. و هر کس در خواب ببیند که ذکرش گسترده و برپا شده است، حاجتی که طلبش می کند برآورده می شود، زیرا ذکر جز به هنگام نیاز گسترده نمی شود.
 25. هر کس در خواب ببیند حافظه اش دو نیم شده و یک نیمه ایستاده و دیگری شل است، تعبیر به چهار وجه انسداد در کارها می شود.
 26. و هر کس در خواب ببیند که یادش جمع می شود تا مانند کیبل شود، پس تعبیرش بر شش وجه مال و پس انداز آن است که سودی نبخشد، کوتاهی فرزندانش و ناتوانی آنها در پی بردن به مقامی که به آن رسیده است. طفلی که با کمبود و ناتوانی به دنیا می آید و عمرش کوتاه می شود و سختی کارها و پریشانی اوست.
 27. هر کس در خواب ببیند که ذکر او محال است، پس از قدرت ناتوان است
 28. و هر کس در خواب ببیند که یادش از صلب بیرون آمده و منحصر به فرد شده است، آن پسر برای او متولد می شود و ممکن است بمیرد و یادش از جایی که در آن است منقطع شود.
 29. در مورد مرد، فرزند، پول، مرد و آبرو است. دانیال گفت هر که ببیند دو مرد یا بیشتر دارد، زیاده روی بوده است.
 30. و هر کس ببیند که آلت خود را دوشیده یا آن را می مکد، از او بهره ای می برد
 31. و هر کس در خواب ببیند که مرد غده دارد، تا زمانی که دردی در او نباشد، معادل آن است.

تعبیر آلت تناسلی و آمیزش در خواب YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ol9b5Y28J0U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا