تعبیر خواب بخور در خواب بوی عود را ببوید

مطالب: رویای بخور برای زن مجرد برای دختر برای زن مطلقه

تعبیر خواب بخور دادن

 1. شخصی که در خواب بخور بخورد، بیانگر رابطه خوب با مردم است. عود سوز متعلق به نویسنده ای است که از صاحبش تمجیدهای خوبی دریافت می کند و عطر در اصل ستایش خوبی است.
 2. گفته شد: او دلیل مرگ بر بیمار است. الحنوط و کشیدن سیگار با عطر به دلیل دود موجود در آن ستایش خطرناکی است. در مورد کهربا، از طرف یک مرد صادق پول بگیرید. و مشک
 3. و هر سیاهی عطر مانند میخک است که نشانه لذت است و پودر آن ستایش نیکو است. و هر کس ببیند که در حال رکاب زدن است، منفعت و خیری می‌برد، و رکاب زدن برای فقرا غنی است. چه بسا بخور دلالت بر علم و دین، یا صدقه عمومی، یا بارتیل، یا صلح با مخالفان، یا خدمت به قهرمانان، یا آشکار ساختن اسرار، آشکار ساختن آنچه در باطن است، یا دوست داشتن مردم و چاپلوسی آنها باشد.
 4. شاید نشان دهنده عشق باشد. بخور طلسم در خواب، اجبار دشمن، پیروزی بر حسود، ایمن از ترس، شفای بیماری ها، لغو سحر و رزق است.
 5. بخور در خواب نشانگر مرد خوش اخلاق است و اگر بیننده ببیند که بخور در دست دارد، نشانگر آن است که چیزی از او کم شده است به سوی او باز می گردد و هر که بوی عود را استشمام کند یا دود آن را ببیند. ، سخنان خوبی خواهد شنید
 6. اگر بیننده خواب ببیند که چوب بخوری در خانه‌اش می‌روید، نشان‌دهنده این است که پسری خواهد داشت که بعداً موقعیت برجسته‌ای خواهد داشت.
 7. اگر بیننده ببیند که در خواب با بخور بخار می کند، بیانگر همزیستی خوب با مردم و مال فقرا است و تبخیر ممکن است به معنای افشای اسرار نیز باشد، و اما تبخیر مریض در خواب، دلیل است یکی از این دو. مرگ یا شفا
 8. دیدن بخور سیاه در خواب بیانگر شادی، لذت، آشتی با حریف و عشق متقابل است.
 9. اگر بیننده بخور ببیند چه سوزان باشد و چه چوبی، بیانگر آن است که از ترس روزی و ایمن می‌آورد.

تعبیر دیگری از نماد بخور در دید شما از ابن سیرین

 1. ابن سیرین در تعبیر خواب بخور در خواب گفته است که گاهی دلالت بر خیر و گاهی بر بدی دارد.
 2. هر کس در خواب ببیند که بوی بخور می دهد، خوابش نشانه آن است که صاحب خواب در آینده نزدیک مژده خواهد شنید.
 3. و اما کسى که در خواب دید که با بخور بخار مى‏کند، خواب دلالت بر آن دارد که در میان همسایگان و خویشاوندان خوش آوازه و پیشینه‏اى خوشبو دارد، چه بسا بخور در خواب، بیانگر پایان اختلاف بین مالک باشد. از رویا و کسی
 4. و اما کسى که در خواب ببیند بخور در دست دارد، خوابش بیانگر اعاده چیز گمشده صاحب خواب است.
 5. و اما کسی که ببیند عود در خانه اش می روید، خوابش بیانگر آن است که صاحب خواب فرزند ذکور خواهد داشت و در روستای خود با او خوش و بش می شود.
 6. و اما کسى که در خواب ببیند در زمان عزمش بخار مى‏کند، خوابش بیانگر پیروزى و پیروزی اوست.
 7. همچنین بیانگر زوال ترس از چیزی است و برای مریض دلالت بر بهبودی از بیماری دارد، چنانکه نشان دهنده بطلان سحر است.
 8. و اما کسى که در خواب بخور سیاه دیده، خوابش نشانه شادى و خوشى و لذت است و ممکن است دلالت بر مال و رزق و روزى فراوان داشته باشد.
 9. و اما کسی که در خواب ببیند خانه اش را بخور می دهد، خوابش نشان می دهد که با زنی نیکوکار ازدواج می کند که او را در نیکی یاری کند.
 10. همان گونه که بخور گاهی بر بدی دلالت می کند، گاهی بخور و رؤیا دلالت بر رسوایی و افشای امور و رشوه می دهد، در این موارد دیدن آن مطلوب نیست.

تعبیر جدید خواب بخور

 1. در رویاها، نماد بخور اغلب به رزق و روزی، گفتار نیکو و امنیت از ترس تعبیر می شود
 2. همچنین بیانگر صلح، عشق و ثروت است
 3. هر کس در دست خود نوعی بخور یا دود دید دید، خواب بیانگر شنیدن سخنان نیکو یا ستایش خالصانه و نیز بر بازگشت گمشده قبلی است.
 4. دیدن بوی عود در خواب، بیانگر شنیدن مژده یا سخنان نیک ستایش یا ستایش است.
 5. هر کس در خواب ببیند که عود در خانه او می روید یا می روید، خواب بیانگر حسن احوال او در اطراف است و نیز اشاره به خیر و روزی است که به او می رسد و نیز اشاره به پسر نوزاد است.
 6. اگر کسی خواب ببیند که شخص دیگری خانه اش را بخور می دهد ، نشان دهنده این است که شما کمک دریافت خواهید کرد یا برای همیشه با کسی همکاری خواهید کرد.
 7. دیدن بخور برای بیمار ممکن است نشان دهنده مرگ باشد
 8. دیدن مشک سیاه در خواب بیانگر شادی و لذت و آشتی و ثروت است
 9. تبخیر در خواب ممکن است نشان دهنده افشای یک راز باشد

تعبیر خواب بخور – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=J24EF4Czukk

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا