تعبیر دیدن خانه خراب شده در خواب

معنی فروریختن ساختمان و ریزش دیوار یا سقف و اتاق برای دختر مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای ابن سیرین

 1. دیدن خراب شدن خانه حکایت از فوت صاحب آن و مرگ حکایت از تخریب خانه دارد.
 2. و هر کس در خواب ببیند که خانه یا ساختمان قدیمی را ویران می کند، گرفتار بلا و بلا می شود.
 3. هر کس در خواب ببیند خانه اش ویران شده یا مقداری از آن خراب شده است، در آن خانه می میرد یا به صاحبش مصیبت بزرگ یا حادثه هولناکی می رسد.
 4. و اگر زن ببیند که سقف خانه اش فرو ریخت، شوهرش می میرد
 5. هر کس در خواب ببیند که مناره ای را خراب می کند، تا زمانی که در مناره کج و سقوط نباشد او را ستایش نمی کنند.
 6. و هر کس در خواب ببیند کعبه را ویران می کند، در اسلام بدعت است
 7. و هر کس در خواب ببیند که مسجد یا مسجدی را ویران می کند، در اسلام با فساد و ظهور مصیبت ها و آزمایش ها مجاهدت می کند.
 8. هر کس در خواب ببیند که کاخی را ویران می کند، به پادشاه آسیب می رساند و ممکن است به او آسیبی برسد.
 9. هر کس در خواب ببیند که کلیسا و صومعه و آرامگاه یا مانند آن را ویران می‌کند، بر کفار سخت می‌گیرد و از او ضرری به آنان می‌رسد، و چه بسا بر دین مبین اسلام است.
 10. و هر کس در خواب ببیند که خانه یا مغازه قدیمی یا مانند آن را خراب می کند، خیر بسیار به او می رسد.
 11. و هر کس در خواب ببیند خانه اش فرو ریخته یا مقداری از آن فرو ریخته است، در آن مرده می شود یا صاحب آن بلای بزرگ یا حادثه ای وحشتناک می افتد.
 12. خواب تخریب دژها و برج ها به بی دینی و نقص در زندگی تعبیر می شود و رؤیای تخریب پل ها به ارتکاب عمل زشتی تعبیر می شود که به گروهی مستکبر آسیب می رساند و شاید فساد در دین باشد. .
 13. خواب خراب شدن خانه و مغازه و مانند آن به بی پولی و گمراهی در کارهای دنیا تعبیر می شود.
 14. در خانه ها به صاحبانشان اشاره می کنند، آنچه بر آن ها از حیث تخریب و تنگی و وسعت و نیکی یا بدی آمده است به خاطر اهل آن و صاحبان و ساکنان آن است و گفته شد تخریب خانه است. مرگ صاحبش
 15. هر کس در خواب ببیند که سقف خانه اش خراب است و اصل آن فرو ریخته است، مرگ صاحب یا صاحب آن است.
 16. هر که خواب ببیند خانه یا مغازه قدیمی یا چیزی شبیه آن را خراب می کند، خیر زیادی به او می رسد.
 17. و هر کس در خواب ببیند که کاخی را ویران می‌کند، به پادشاه آسیب می‌رساند و ممکن است به او آسیبی برسد.
 18. و هر کس در خواب ببیند که کلیسا و صومعه و آرامگاه یا مانند آن را ویران می‌کند، بر کفار سخت می‌گیرد و از او ضرری به آنان می‌رسد، و چه بسا در دین اسلام موجود باشد.
 19. هر کس در خواب ببیند که مناره ای را خراب می کند، تا زمانی که در مناره کج و سقوط نباشد او را ستایش نمی کنند.
 20. و هر کس ببیند که کانالی را پر می کند و آن را با پل برابر می کند، روزی و قوت خود را حفظ می کند و به مقداری انفاق می کند.
 21. و هر کس ببیند که مردمی را دفن می کند، چیزی به آنها می رسد که باعث مرگشان می شود.
 22. و هر کس در خواب ببیند که قبری را دفن می کند، عمرش طولانی و سلامتی او پایدار است
 23. و هر کس در خواب ببیند چیزی را که نمی‌داند خراب می‌کند، از چیزی که خواسته است دور است
 24. و هر که ببیند بازاری را مسدود می کند، ظلم و ستم است، اگر شایسته آن باشد، وگرنه مصیبت پیش می آید، و گفته شد رسوایی پیش می آید.
 25. و هر که ببیند زیرزمین را پر می کند، خیری در آن نیست
 26. و هر که ببیند خانه ای را خراب می کند، زن خود را طلاق می دهد
 27. و هر كه بيند خانه خالي را پر مي كند، در كاري خلل مي گيرد و چه بسا پست ترين مردمي را كه با زبان زشت مردم را آزرده مي كنند، از ضرب المثلي كه ميان مردم مي گذرد.
 28. اگر باد خانه ای را ویران کند، مرگ در آن مکان به دست حاکم ظالم است
 29. هر کس در خواب ببیند که خانه اش بر او فرو می ریزد و مقداری از آن فرو می ریزد، در آن انسان می میرد و یا صاحب آن بلا یا حادثه ای وحشتناک می آید.
 30. اگر زن ببیند که سقف خانه اش فرو ریخته است، مرگ شوهرش است
 31. هر که ببیند خانه اش خراب شده است، اگر کهنه است، پولش را پس انداز می کند
 32. و هر کس در خواب ببیند که خانه یا دیواری بر او فرو ریخته است، بیانگر آن است که به او مال فراوان خواهد رسید.
 33. هر کس ببیند خانه یا خانه ای سوخته، در جایی که دید در آتش سوخت، بلا است، پس آتش به طور کلی بلا است.
 34. تخریب خانه به این معنی است که مصیبت یا ناراحتی و اندوهی برای این افراد که صاحب این خانه هستند پیش می آید.
 35. اگر مردی معتقد باشد که خانه ای که در آن زندگی می کند ویران شده است، این بدان معناست که انتظار می رود جایی که این مرد در آن زندگی می کند به زودی در آن بمیرد.
 36. گفته اند خانه مرد در رؤیا و خواب به این معناست که آنچه در خواب اتفاق می افتد به صاحب این خانه می رسد.
 37. این بر این اساس است که خانه فرد و خانه او چیزی نیست جز بیان شخص فرد، جایی که فرد با مداری شناخته می شود که خانه فرد با آن شناخته می شود و از این نقطه به نظر، آنچه خانه را گرفتار می کند، لزوماً انتظار می رود که برای او بیفتد.
 38. هنگامی که زن خواب ببیند و در خواب ببیند که خانه ای که در آن زندگی می کند بر او فرو ریخته و ویران شده است، تعبیر آن به نظر شیوخ مفسر است، این بدان معناست که شوهر
 39. این زن به زودی خواهد مرد
 40. اگر مردی در خواب ببیند که خانه ای که در آن زندگی می کند به طور کلی خراب شده است، به این معنی است که ممکن است در این مکان به طور عام و به طور خاص در صاحبان این خانه مرگی رخ دهد.
 41. اما اگر مردی ببیند که سقفی که متعلق به خانه است تنها سقفی است که ویران شده است، به تعبیر تعبیر کنندگان خواب این است که این مرد صاحب این مکان یا این خانه است. انتظار می رود در راه رسیدن به آن حالتی از نگرانی، اندوه، پریشانی، فقدان برکت و پریشانی شدید وجود داشته باشد.
 42. دیدن تخریب خانه در خواب چیزی نیست جز موضوعی که به طور عام بر همه اهل این خانه یا به طور خاص صاحب این خانه دامن می زند. این بر این اساس است که خانه چیزی جز وکالت صاحب آن نیست، علاوه بر این که گفته شده است خانه وصف صاحبان آن است.
 43. یعنی هر چیزی که در داخل این خانه اتفاق می افتد، اعم از ساختن یا تخریب، همه آن و یا مقداری از آن، این بدان معناست که این امر چیزی نیست جز امری که انتظار می رود برای صاحبان خانه اتفاق بیفتد.

تعبیر تخریب در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا