تعبیر رعد و برق در خواب دیدن رعد و برق در خواب

معنی شنیدن صدای رعد برای زن مجرد برای زن باردار برای زن متاهل برای زن متاهل صاعقه شدید ابن سیرین به من اصابت کرد

 1. رعد در خواب بیانگر تهدید و تهدید و رعد است، عرب در قدیم می گفت: رعد و برق می زند، یعنی تهدید و تهدید می کند.
 2. رعد در خواب نیز بیانگر وعده های نیکو و دستورهای سخاوتمندانه است، زیرا یکی از دستورات پادشاه ابرهاست که برخیز و سخاوتمند با کسی باشد که برای او فرستادم و فرستادم.
 3. رعد در خواب نشان دهنده طبل جنگ است و ابرها در این تعبیر به معنای سربازان است و رعد و برق نماد اسلحه و اشیا و پرچم ها و باران در خواب، رعد و برق نشان دهنده جنگ، نماد ریختن خون و رعد و برق در این صحنه بیانگر وحشت است. جنگ و پیامدهای سنگین آن
 4. هر کس رعد و برق را در آسمان ببیند، از فرمانروا یا مقام فرمان می گیرد و رعد نیز نماد پیام هایی است که حاکم برای فرمانروا می فرستد.
 5. هر کس در خواب رعد را ببیند که همراه با باران باشد و مردم به آن محتاج باشند، خواب بیانگر باران مفید یا خرمایی است که بیننده از آن ثواب یا بهره می برد.
 6. رعد در خواب ممکن است مژده باشد، زیرا در بیداری به مردم باران مژده می دهد.
 7. اگر صاحب خواب یا رؤیا کسی است که از باران آسیب می بیند، مانند مسافر، سازنده و دیگران، تعبیر آن به باران واقعی در بیداری است که ممکن است کاری را که بیننده انجام داده یا برای آن زحمت کشیده، آسیب برساند یا خراب کند. یا سیل باران
 8. رعد و برق در تابستان حاکی از یک رویداد غیرمنتظره برای بیننده است و هشداری در برابر تصمیم گیری های نادرست یا نابهنگام است.
 9. اگر صاحب خواب رعد و برق را همراه با رعد ببیند معنی رعد در آنچه دلالت می کند ثابت می شود و اگر رعد دلالت بر باران داشت خواب به زودی محقق می شود.
 10. رعد و برق همراه با رعد و برق در خواب ممکن است بیانگر بشارتی باشد که بیننده از حاکم (یا یک سازمان دولتی در روزگار ما) دریافت می کند. مانند استاندار یا مسئول.
 11. رعد و برق بدون باران در خواب بیانگر ترس است که در برخی تعابیر بیانگر جنگ یا قحطی است و خواب ممکن است بیانگر بلایای طبیعی و حوادث ناگوار دیگری باشد که بیننده خواب ممکن است آنها را تجربه نکند یا تحت تأثیر قرار نگیرد، اما ممکن است شاهد آنها باشد یا تحت تأثیر قرار گیرد. یا اندکی ناامیدی و اندوه را در خود به جا می گذارد
 12. دیدن رعد در خواب گاهی بیانگر خرج یا پرداخت بدهی است و رعد در خواب بیمار بیانگر بهبودی و در خواب زندانی یا خانواده او بیانگر برائت و رهایی است.
 13. رعد و برق و باران نشان دهنده ترس و عدم احساس امنیت مسافر در سفر است
 14. همچنین گفته شد: تندر پلیس یا بزرگی است که بیننده را یاری می کند یا او را یاری می کند یا دلیلی بر زنده ماندن اوست.
 15. رعد بدون رعد و برق بیانگر ترور، حیله گری، دروغ، دروغ، دروغ و تهمت بزرگ است.
 16. صدای رعد و برق شدید یا شدید در خواب بیانگر نزاع، مشاجره، یا مشاجره های بلند و عقیم است که باعث اختلاف و اختلاف می شود.

چشم اندازی از رعد و برق و رعد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا