تعبیر اردک سیاه یا سفید در خواب، اردک سفید یا سیاه در خواب

خواب اردک سیاه توسط ابن سیرین اردک بزرگ و کوچک و خوردن اردک سفید و زرد پخته در خواب زنان مجرد، متاهل و باردار را برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر اردک سیاه و سفید در خواب

 1. اردک های سفید نماد خوبی های بسیار هستند که بیننده خواب در بیداری می بیند و در تعبیر تعجبی خوشایند یا دلپذیر است.
 2. اردک سفید امرار معاش، کار پربار و کسب درآمد در رویای مرد است
 3. اردک سفید در خواب یک زن نشان دهنده بارداری یا ازدواج است
 4. اردک چاق در خواب بیانگر یک سال شاد با همه معیارها است و نشان دهنده هدف مورد نظری است که به دست می آید، مانند ساختن یا خرید خانه.
 5. اردک های سفید که در خواب ذبح می شوند نشان دهنده ازدواج زن و مرد است
 6. در رؤیا ستوده است که آن را پخته بخورند که بیانگر کفایت در رزق و روزی و کسب است.
 7. ذبح اردک سفید در خواب ممکن است نشان دهنده موفقیت در تحصیل، سود در تجارت یا موفقیت در سفر باشد
 8. اردک‌های سیاه در رویاها قابل ستایش نیستند، آنها مردی بدخلق یا زنی ناسپاس هستند و در احساسات ظالم هستند.
 9. اردک سیاه شکست یا خستگی در خواب است که نشانه غم و اندوه است
 10. اردک سیاه چاق
 11. بیانگر یک سال سختی یا زیان است
 12. اردک سیاه چاق در خواب زن بیانگر ناامیدی شدید از مسائل مربوط به امرار معاش و اشتیاق است.
 13. مردی که در خواب ببیند اردک سیاه چاق را ذبح می کند، در بیداری کاری را که در آن سختی داشته است تمام می کند.
 14. خوردن گوشت آن خوب نیست، زیرا ممکن است به دلیل پیچیدگی یا سختی آنها، بازگشت مسائل حل نشدنی را نشان دهد.
 15. زنی که در خواب ببیند در خواب اردک چاق را ذبح می کند، بار سنگین، غم و اندوه یا یک مسئله سخت روانی را از خود دور می کند.
 16. شکار اردک

تعبیر اردک سیاه در خواب

دیدن اردک سیاه در خواب نمادی از از بین رفتن نگرانی ها و ناراحتی ها و پایان بحران ها و مشکلات است، خواب گربه سیاه نیز بیانگر وضعیت خوب و کار خوب برای کسانی است که آن را می بینند، دیدن اردک سیاه در خواب بیانگر سود و پول است. کسانی که آن را می بینند پرهای سیاه اردک در خواب نیز نشانه اخبار و مناسبت های شاد است و خیر و سود برای هر که آن را ببیند

هر که در خواب اردک سیاه را در خانه ببیند، بیانگر رزق و خیر فراوان برای دیدگان است و بیانگر تسهیل اوضاع و ثبات در خانه است. از خانه و آسایش پس از مصیبت برای هر که می بینی.

هر کسی که در خواب اردک های سیاه را می بیند که به سرعت می دوند، نشان دهنده نزدیک شدن به تحقق آرزوهای دختر در زندگی است. نشان دهنده موفقیت، پول و خوشبختی در زندگی برای هر کسی است که می بینید.

هر کس در خواب ببیند که اردک سیاه خریده است، دلالت بر آن دارد که از کار و سود و منفعت آینده به او پول می رسد و خدا می داند، دیدن ذبح اردک سیاه در خواب، بیانگر غلبه بر اختلافات و گرفتاری ها و پایان بحران ها و نگرانی هاست. برای کسانی که آن را می بینند

تعبیر بینایی اردک – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=AWlq8wU0fYQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا