تعبیر خواب درها دیدن در بسته یا باز در خواب

در، درب

تعبیر خواب درب آهنی

تعبیر خواب باز کردن در بسته

تعبیر خواب درب چوبی

تعبیر خواب باز شدن در برای مجردها

درب در خواب برای زنان مجرد

دیدن در بسته در خواب

تعبیر خواب درهای بسته

تعبیر خواب در باز مجردها

تعبیر خواب دیدن در و در بسته و باز در خواب ابن سیرین:

در آغاز مفسران به سرپرستی شیخ ابن سیرین می‌گویند: دیدن در یا درهای باز یا کسی که در خواب دید که در را باز می‌کند، معنای عام رؤیت دلالت بر خیر و وسعت و برکت دارد. درها بسته است، زیرا درهای اینجا در خانه نشانگر زنان است، اگر در این خواب به درها نگاه کند و آنها را نو، نو یا تمیز ببیند، همه این خصوصیات برای زنان موجود صدق می کند، به خصوص اگر درها نو باشند، زیرا زنان باکره هستند، حتی اگر درهای خانه باز باشد و قفل نباشد، زنان باکره نیستند.

و هر کس در خواب ببیند که در آهنی یکی از خانه ها را قفل یا بسته است، صاحب خواب با زن باکره ازدواج می کند و خدا داناتر است درها فرو ریخت یا باد آنها را کشید. بیرون آمد، یا آتش درها را شعله ور کرد، یا می خواست وارد خانه اش شود، دید که در باز نمی شود.

مفسرین مانند نبلسی و ابن سیرین گفته اند حیوان درنده ای به در خانه پرید، آنگاه بدخواه یا چند نفر زنش را تعقیب می کنند و هر که در خواب و خواب ببیند دنبال در می گردد. از خانه اش و به سختی او را ملاقات می کند، صاحب بینایی ممکن است در بعضی از امور دنیا گیج شود و راه حلش را نداند و هر که در خواب و خواب دید که درهای بسیاری به روی او گشوده شده است. خواب در آنها نشان می دهد که دنیا زینت و زینت خود را به روی او گشود و هر کس در خواب و خواب دید که از دری عریض وارد شد و به جای باریکی خارج شد، خواب نشان می دهد که صاحب خواب خواهد کرد. از جايي در آن بيرون آمدن ظرفيت و سعادت به * جايي كه پريشاني و گرفتاري باشد و اگر خواب بر خلاف آن باشد تعبير معكوس است.

و هر که در خواب و خواب ببیند که آتش درها را می خورد و شعله ور می کند و می سوزاند زن بیننده خواب می میرد و خدا داناتر است بیرون شدن از درهایی که گفتیم معنی بر عکس می شود. و هر کس در خواب و خواب در را بسته یا بسته ببیند، خواب بیانگر سختی زندگی و نگرانی و اندوه است.

در خاتمه، همانطور که قبلاً اشاره می کردیم که خواب ممکن است خودگویی یا تأثیر عوامل روانی یا از جانب شیطان باشد، اگر خواب یکی از رؤیاهای واقعی باشد، تعابیر در اینجا دلیل قطعی بودن آنها نیست، زیرا چنین است. نه از قرآن و نه از سنت، بلکه تفاسیر تفاسیر هستند، همه این تفاسیر برای مرجع است.

تعبیر دیدن درهای باز در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا