تعبیر خواب الاغ تعبیر الاغ در خواب

دیدن الاغ در خواب برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن حامله، خواه به من حمله کند، دنده خشمگین مرا تعقیب می کند، نیش گورخر را ذبح می کند و غیره توسط ابن سیرین و امام صادق

الاغ از جمله حیواناتی است که از ویژگی های آن نیرو و بردباری و استقامت است، مردم از الاغ در کارهای سخت استفاده می کنند و الاغ در خواب بیانگر امرار معاش، مسافرت، زن و بچه است، همه این عوامل در معنا تأثیر می گذارد. و تعبیر خواب

هر کس در خواب الاغی را بر خلاف الاغ ببیند، دلالت بر کوتاهی و خستگی او از عبادتی است که انجام می‌داد، و رؤیت الاغ نشانگر زنی است که شوهر را در زندگی یاری می‌کند.

گویند: دیدن الاغ در خواب، بیانگر زنی است که در نیکی فراوان و زنی است که نسل فراوان دارد و گفته اند که نشان از سود فراوان است.

و هر کس در خواب ببیند صدای الاغی می شنود، دلالت بر نارضایتی و نگرانی دارد و چه بسا فرزندی از زنا یا جنی که بر بیننده ظاهر شود.

و هر که در خواب الاغی بزرگ ببیند، یعنی جدم و طلبش بزرگ است و در عزت و جلال است و هر که خلاف آن را ببیند برعکس است.

الاغ سفید برای صاحبش زینت است، الاغ سیاه شادی و سرور است، الاغ چاق حکایت از پول دارد و هر که در خواب ببیند الاغش مرده می میرد یا عمرش طولانی می شود.

و هر کس ببیند که الاغ بر مناره می خراشد، کافر مردم را به کفر خود فرا می خواند یا مبتکری به بدعت خود ندا می دهد.

و هر که بیند که الاغ دارد، جاهلان دارد و هر که در خواب گوشت الاغ بخورد، پولی به دست می آید.

و هر کس در خواب ببیند که الاغش راه نمی رود مگر با کتک خوردن چیزی نمی خورد مگر با دعا.

و هر کس در خواب ببیند که الاغش قاطر شده است، روزی او از سفر است، و هر که ببیند الاغش به اسب تبدیل شده است، روزی او از حاکم یا سلطان است، و هر که ببیند الاغش تبدیل به اسب شده است. هفت، پس روزی او از سلطان ستمگر خواهد بود.

و هر که در خواب ببیند که الاغی بر دوش دارد، خداوند متعال به او نیرو می بخشد.

و هر کس ببیند که سرگین الاغ و فضولات آن را جمع می کند، مال و مال به دست می آورد.

و هر کس در خواب ببیند که الاغ را به خانه خود آورد یا الاغ صاحب آن شود، خیر و برکت برای او آورده می شود.

هر که در خواب ببیند الاغی را با چشمان بسته خریده است، بیننده خواب پول دارد و محل او معلوم نیست.

و هر کس در خواب ببیند که الاغی حامله شده است زن یا کنیز او حامله می شود.

و هر کس ببیند که بر الاغی سوار است و زین بر او نیست، امامت و تعالی پیدا می کند.

و هر که در خواب ببیند که بر اسب سوار است، پسر یا زن او را مضطرب و مضطرب می کند.

و هر كه بيند كله وحشي به دست گرفت، در نفعش مؤثر است.

و هر کس در خواب ببیند که شیر الاغ می نوشد، بدحالی و مرض خفیف می یابد و خداوند او را شفا می دهد.

و هر کس در خواب ببیند که الاغش الاغی زایید، درهای روزی بر او گشوده می شود.

و هر کس در خواب ببیند که الاغی را ذبح می کند تا از آن بخورد، نیکی می کند.

و هر کس در خواب الاغی را ببیند که یک چشم یا ضعیف است، در روزی به گرفتاری و سختی می رسد.

و اما النابلسی خواب الاغ را تعبیر کرد که در خواب پسر، پسر یا زن است. و چه بسا دلالت بر مسافرت یا علم داشته باشد، زیرا خداوند متعال می‌فرماید (مانند الاغی که حمل می‌کند) و هر که در بیداری خر خود را بر خلاف آنچه می‌داند بیابد، دلالت بر بی‌تفاوتی از عبادتش دارد، و الاغ نشان‌دهنده دنیا بی‌کار است یا یهود و الاغ دلالت بر آنچه را که انسان لگدمال می کند، مانند لگدمال کردن و زربل و مانند آن، و قاطرها و الاغ های متعلق به او در خواب یا سوار شدن بر او دلیل بر زینت پول یا فرزند است و الاغ. زنی معیّن است، فراوان در نیکی، دارای اولاد و سود فراوان و کلام الاغ و قربانی انزال. شاید صدایشان حکایت از بدی و دشمنی دارد و فرزند از زنا یا ظهور اتفاقی از جن باشد. گفته شد شنیدن صدای الاغ دعای ستمگران است و الاغ دنبال انسان است و می یابد چه چاق ببیند چه لاغر و اگر لاغر باشد فقر اوست. مالك و اگر چاق باشد پول صاحبش است و اگر سياه باشد رضا و حاكميت و سلطنت و شرف و حيثيت و اقتدار و سبزه تقوا و دين است.

نشان دهنده مرگ صاحب آن یا طول عمر است و سم الاغ قوت پول اوست. می گفتند هر که الاغش را بمیرد پولش رفته یا دکانش افتاده یا از آن بیرون برده شده یا خدمتکارش مرده یا پدر یا پدربزرگش که حامی او بوده مرده است وگرنه اربابش که او را دوست داشت می میرد یا می فروخت یا از طرف او مسافرت می کرد و اگر زنی بود که شوهرش او را طلاق داد و از طرف او بمیرد یا از جای او رفت و اگر الاغی بر بالای مسجد یا مناره خروشید. کافر را به کفر خود می خواند یا بدعت گذار را به بدعت خود.

تعبیر دیگری از نماد ظهور الاغ در خواب

تعبیر خواب الاغ

ابن سیرین در تعبیر دیدن الاغ در خواب گفته است شخصی که خواب الاغ را با لباس خواب می بیند بیانگر وجود همسری خوب برای شخص است که در زندگی تکیه گاه و کمک او خواهد بود. در عبادت کاری که انجام می دهد کوتاهی می کند.

تعبیر شنیدن صدای الاغ

ابن سیرین در تعبیر رؤیت شنیدن صدای الاغ در خواب گفت: کسی که خواب الاغی را با لباس خواب ببیند و صدای آن را بشنود این است که نشانگر آن وجود دیو است که با لباس خواب بر شخص ظاهر می شود. خواب یا غرق شدن در چاه غم و اندوه و غم و اندوه یا اشاره به نوزادی است، اما حاصل زنا است نه رابطه مشروعیت، و ابن سیرین گفته است که دیدن الاغ بر وجود الاغ دلالت دارد. زن صالح و فراوانی فرزندان.

تعبیر دیدن الاغ به اندازه آن

ابن سیرین در تعبیر دیدن الاغ به اندازه آن در خواب گفته است که کسی که خواب الاغ را در خواب ببیند و الاغ درشت باشد، این بدان معناست که شخص در خواب در زندگی بسیار تلاش می کند. برای رسیدن به اهدافش، همانطور که برای کسی که خواب الاغ را در خواب دید، الاغ کوچک بود، به این معنی که شخص رویا به اندازه کافی در زندگی برای رسیدن به اهدافش تلاش نمی کند.

تعبیر دیدن الاغ به رنگ آن

ابن سیرین در تعبیر دیدن الاغ به رنگ آن در خواب گفته است که کسی که خواب الاغی را در خواب ببیند و الاغ سفید رنگ بود به معنای وجود زینت و شادی است و اگر سیاه است، نشانه آن لذت است.

تعبیر دیدن الاغ در خواب شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=LAA1aFof1Qg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا