تعبیر آتش در خواب تعبیر آتش در خواب

خاموش کردن آتش در خواب

آتش در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب آتش سوزی مرا

تعبیر خواب آتش سوزان

دیدن آتش در خواب برای زن متاهل

تعبیر خواب آتش توسط امام صادق علیه السلام

آتش در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب آتش در آشپزخانه

هر که در خواب ببیند که در زمستان آتشی روشن می کند تا از آن گرما بگیرد

صاحب رؤیا یا رؤیا، خداوند مال و خیر فراوان به او عطا می کند

هر که در خواب در تاریکی آتش روشن کند تا مردم را راهنمایی کند

صاحب رؤیا یا رؤیا، علم و دانشی به دست می‌آورد که به درد مردم می‌خورد و آنها را با آن راهنمایی می‌کند

هر که در خواب دید آتش از خانه اش بیرون آمد

صاحب رؤیا یا رؤیا، موقعیت یا سودی به دست خواهد آورد

هر کس در خواب آتشی را بالای سر خود دید که نور را حمل می کرد

صاحب رؤیا اگر همسرش حامله باشد خداوند پسری از او به او عطا می‌کند که وقتی بزرگ شد به مقامی برسد.

هر که در خواب خود را در حال آتش زدن کوهی دید،

دلالت بر قرب صاحب خواب یا رؤیا به خداوند متعال.

هر کس در خواب ببیند که آتشی بر او احاطه شده است و حرارت آن را احساس نمی کند و نمی سوزد.

دلالت بر صداقت صاحب خواب یا رؤیا و تقرب او به خدا و نشان از پیروزی نزدیک او بر دشمنانش.

هر که در خواب دید که آتش بدون دود جلوی در خانه اش ایستاده است

صاحب خواب یا رؤیا به زیارت خانه خدا می پردازد

هر که در خواب بی نیاز آتش افروزد

دلالت بر وقوع فتنه و اینکه صاحب رؤیا یا رؤیا بدعت ها را دوست دارد.

هر که در خواب دید که هر بار آتشی افروخت، خاموش می شود

صاحب رؤیا یا رؤیا از شغل یا موقعیت خود حذف خواهد شد

هر کس در خواب جرقه هایی را دید که از آتش پرواز می کنند و صدای ترسناک آن را شنید

اشاره ای به فتنه ای که در آن افراد خوب می میرند

هر که در خواب دید آتشی در دلش شعله ور است

نشانه از دست دادن یکی از عزیزان

هر که در خواب آتشی ببیند از آن دود بیرون می آید

نشانه عذاب و عذاب است

هر کس در خواب ببیند که آتش را می پرستد یا بر آن سجده می کند

نشانه عدم اخلاص در ایمان و عبادت و پیروی از شیطان و خواسته های نفس است

هر که در خواب ببیند که آتش می خورد

دلالت بر تصرف ناحق و عدوانی صاحب خواب یا رؤیا در اموال یتیمان یا تحصیل مال حرام.

هر کس در خواب آتش را دید، محصول را می سوزاند

نشانه ای از افزایش قیمت ها

هر که در خواب آتش بین انگشتانش را دید

صاحب خواب یا رؤیا با گفتار یا عمل به مردم تهمت می زند

هر که در خواب ببیند که آتش بلند می شود تا به آسمان می رسد

نشانه اغراق در نافرمانی خداوند متعال

هر که در خواب آتشی دید که لباسش را می سوزاند

صاحب خواب یا رؤیا دچار بلا می شود

دیدن آتش در خواب شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا