تعبیر تنور در خواب

معنی تنور دختر مجرد برای زن باردار مطلقه، مرد متاهل و مجرد، خواه گاز کار، تهیه نان، خریدن تنور برقی و غیره نوشته ابن سیرین.

تعبیر تنور در خواب

 1. دلالت بر محل زندگی صاحب خواب و نیز حاکی از سود مادی برای اوست. آنچه در خواب روی اجاق خیر و شر می گذرد برای بیننده خواب اتفاق می افتد.
 2. اگر بیننده در خواب تنور ناشناخته ای دید، خواب منزل شخص مهمی را نشان می دهد، زیرا آتش در خواب بیانگر قدرت است و خیر و شر را به همراه دارد.
 3. آنچه در فر وجود دارد نشان دهنده بازار است زیرا غذای مردم را حمل می کند
 4. هر کس در خواب ببیند که آرد یا جو به تنور فرستاده است، اگر مریض باشد، دلالت بر مرگ او دارد، و اگر بدهکار باشد، دلالت بر آن دارد که قرض خود را خواهد داد. علاوه بر این، خواب نشان می داد که بیننده خواب به بازار می رود و در آن سود می برد.
 5. اگر بیننده خواب زن باشد و در خواب ببیند که تنورش بر اثر گرمای زیاد سرخ شده است، محبت خانواده و دوستان خود را جلب می کند، زیرا روح شیرینی دارد.
 6. اگر ببیند که در تنور می پزد، در کاری دچار شکست و ناامیدی می شود.
 7. اگر بیننده در خواب ببیند که تنور شکسته است، بیانگر آزار و اذیتی است که با فرزندان مواجه خواهد شد.
 8. تنور در خواب اشاره به موقعیت و کسب و معیشت بیننده است که امرار معاش و برآورده شدن حاجات است.
 9. دیدن تنور در خواب اغلب به زنان و مخصوصاً رحم اشاره دارد.
 10. تنور داغ در خواب بیانگر احساسات، صبر و تعهد به کار است.
 11. وجود نان کوچک در داخل فرد برای یک زن نشان دهنده بارداری است.
 12. اگر در خواب نان را در تنور بگذارید، بیانگر خستگی و عدم استراحت است.
 13. تنور پر در خواب بیانگر فراوانی و تنور خالی نشان دهنده مشکلات است.
 14. پرتاب اجاق در خواب بیانگر تخفیف است.
 15. روشن کردن تنور در خواب بیانگر موفقیت است.
 16. استفاده از تنور در خواب بیانگر خستگی و سختی است.
 17. دیدن تنور سوزان در خواب بیانگر رفاه و تنور خاموش بیانگر فقر است.
 18. هر کس در خواب ببیند که تنور روشن می کند، بیانگر آن است که این شخص بر مالش می افزاید و منفعتش در او تأثیر می گذارد.
 19. هر کس در خواب خود تنوری در قصر سلطان ببیند، نماد دو چیز است: اول این که اگر سلطان امری مشکوک داشته باشد، هدایت می شود و او را به راه راست هدایت می کند.
 20. هر کس در خواب ببیند که تنور می سازد، بیانگر آن است که این شخص صاحب مقام و مقام بلندی می شود.
 21. هر که در خواب ببیند تنور گلی روشن می‌کند و این در فصل زمستان است و در آتش آن راحت است و با آن گرم می‌شود، علما درباره این خواب گفته‌اند که دلالت بر آسایش و لباس و آرامش دارد.

تعبیر دیگری از نماد تنور در خواب شما

 1. تنور ممکن است در آشپزخانه دیده شود یا تنور عمومی باشد و منظور از تنور مکانی است که نان می پزند.
 2. تنور به مقام بیننده و کسب و روزی او که رزق و روزی و برآورده شدن حاجت اوست.
 3. دیدن تنور در خواب اغلب به زنان و مخصوصاً رحم اشاره دارد
 4. تنور داغ در خواب بیانگر احساسات، صبر و تعهد به کار است
 5. وجود نان کوچک در داخل فرد برای یک زن نشان دهنده بارداری است
 6. و اما اگر در خواب نان را در تنور بگذارید، بیانگر خستگی و عدم استراحت است
 7. تنور پر در خواب بیانگر فراوانی و تنور خالی نشان دهنده مشکلات است
 8. انداختن تنور در خواب بیانگر تخفیف است
 9. روشن کردن تنور در خواب بیانگر موفقیت است
 10. استفاده از تنور در خواب بیانگر خستگی و سختی است
 11. دیدن تنور سوزان در خواب بیانگر رفاه و تنور خاموش بیانگر فقر است.

تعبیر دیگری از خواب تنور در خواب

تعبیر کنندگان گفته اند که دیدن تنور در خواب معانی بسیار دارد که از شخصی به فرد دیگر و در خواب به خواب دیگر متفاوت است، تعبیر کنندگان گفته اند که تنور در خواب به دریافت رزق و مال حلالی است که انسان در خود می جوید. پول و تلاش همانطور که مفسران گفته اند که تنور به مردی اطلاق می شود که با قدرت و سختی متمایز است و همانطور که گفتیم خواب انعکاسی است از آنچه انسان به خصوص قبل از خواب می اندیشد، ممکن است نشان دهنده جنبه های روحی و روانی باشد. وضعیت عاطفی فرد و بر این اساس بینایی او ممکن است منعکس کننده احساس عصبانیت یا نارضایتی فرد از زندگی واقعی خود باشد، زمانی که در خواب ببیند دمای اجاق بالا است یا در حال ذوب فلز روی اجاق است.

تعبیر دیدن کوره برقی در خواب

تعبیر دیدن کوره برقی در خواب گفته اند: شخصی که در خواب کوره برقی را ببیند، به این معناست که این شخص در نتیجه کار خوب و منظم و تلاش و کوشش او به پول حلال می رسد. شغل او

تعبیر دیدن تنور در خواب برای خانم های مجرد

مفسران در تعبیر رؤیت تنور برای دختر مجردی که ازدواج نکرده است، گفته اند: دختر مجردی که در خواب ببیند تنور را در خواب دید و برای پختن غذا سعی داشت آن را روشن کند. یعنی خبرهای خوب و خوشی دریافت می کند که مدت ها منتظرش بود و اگر دختر ببیند غذا از تنور پخته شده است یعنی با مرد خوبی ازدواج می کند.

تعبیر دیدن تنور در خواب برای زن شوهردار

تعبیر دیدن تنور برای زن شوهردار گفته اند: اگر زن شوهردار در خواب تنور ببیند، بیانگر ثبات در زندگی خانوادگی، امنیت و ایمنی در زندگی فرزندان و شوهر است و یا اگر نبیند. بچه دار شدن، پس نشانه خوبی برای بارداری است.

تعبیر دیدن تنور – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=7wNr9UjGaQ4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا