تعبیر خواب ادرار در خواب مرد به روایت ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر خواب ادرار در خواب برای مرد در مورد از دست دادن کنترل به طور کلی می چرخد، بنابراین این از دست دادن می تواند در زندگی کاری، اجتماعی یا زناشویی باشد. اما تفاسیر مفسران با توجه به تفاوت های فردی که ممکن است با افراد در خواب همراه باشد می تواند متفاوت باشد، به این معنی که تعبیر رؤیا بین مرد مجرد و مرد متاهل متفاوت است.در اینجا مهمترین تفاسیر علمای بزرگی مانند ابن است. سیرین و النابلسی در این زمینه.

تعبیر خواب ادرار در خواب برای مرد

 • النابلسی گفت که دیدن ادرار در خواب بیانگر از بین رفتن کنترل از نظر مادی است.
 • نزول بول در خواب بیانگر اتلاف روزی و اسراف در بیهوده و بیهوده است.
 • در مورد سختی ادرار نیز بیانگر عجله و عجله در امور زندگی و تصمیم گیری است که منجر به تصمیم گیری نادرست می شود، زیرا انژکتور در زندگی عادی به دلیل تنش ناشی از نیاز به ادرار تصمیم درستی نمی گیرد. بنابراین باید علل سردرگمی از بین برود تا بیننده بتواند یک بار دیگر کنترل خود را بر جنبه های مختلف زندگی خود سخت کند.
 • نشانه‌های دیدن ادرار در خواب که در کتاب نابلسی آمده است را می‌توان به موارد زیر محدود کرد:
  1. دیدن بول بیانگر آن است که بیننده اگر قصد خرید داشته باشد ضرر می کند یا اگر قصد کسب مقامی داشته باشد آن را نیز از دست می دهد.
  2. اما اگر انسان ببیند که در جای خلوت ادرار می کند، نشان دهنده این است که پسری از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد، به ویژه از نظر علمی.
  3. و هر کس ببیند بر کتاب قرآن کریم بول کرده است، نشانه آن است که یکی از فرزندانش انشاءالله قرآن را حفظ خواهد کرد.
  4. هر کس ببیند که ادرار زعفرانی رنگ دارد، نشانه آن است که فرزندی بیمار خواهد داشت و خداوند متعال و داناست.
  5. هر کس در هنگام بول، قلمی را ببیند که از اندام تناسلی خود بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که از پشت صاحب فرزند پسری می‌شود که از نظر علم و دانش از جایگاه بالایی برخوردار است، زیرا قلم وسیله حفظ همه علوم است. .
  6. و هر کس در خواب ببیند که لوب یا دانه ای از اندام تناسلی او بیرون آمده است، بیانگر آن است که پسری به دنیا خواهد آورد که دشمنان زیادی خواهد داشت.
  7. اگر کسی در خواب ببیند که ادرار کرده است، مردم با ادرار او پاک می کنند، این نشان می دهد که مردی به دنیا می آورد که پیروان زیادی خواهد داشت.

  برای کسب اطلاعات بیشتر با تعبیر خواب امتحان و فسخ نشدن زنان متاهل، مجرد، باردار و مرد آشنا شوید.

  تعبیر خواب ادرار در خواب برای مردی در حمام

 • ادرار کردن در حمام بیانگر آن است که شخص بیننده در تصمیم گیری هنگام حل مشکلات، خرد و متانت زیادی دارد.تعبیر خواب ادرار کردن در خواب برای مردی در حمام ممکن است بیانگر این باشد که شخص بیننده از شر آن خلاص می شود. گناهان یا گناهانی که دائماً انجام می داد.
 • اگر انسان ببیند که در جای مناسبی برای تسکین خود ادرار کرده است، این تسکینی است که بعد از نگرانی و غم و اندوه به او دست می دهد.
 • اگر مردی ببیند که در جای دیگری بول می کند، خواه خانه و مغازه و شهر و روستا باشد، دلالت بر این دارد که با صاحبان آن مکان ازدواج می کند.
 • اگر ببیند که در مسجد بول می کند، نشانه آن است که از صلب او فرزندی صالح و صالح و پارسا به دنیا می آید.
 • اگر مردی ببیند که با مرد دیگری ادرار می کند و بول آنها با هر دو مخلوط شده است، نشان دهنده این است که قرابتی وجود دارد که این دو را به هم نزدیک می کند.
 • اگر ببیند خون بول کرده است، بیانگر این است که با زن مطلقه یا زن شوهردار همبستر شده است و از آن خبر ندارد.
 • اگر مردی ببیند که در شیشه یا بشقاب ادرار می کند، این نشان می دهد که او خیلی زود ازدواج خواهد کرد.
 • اگر مردی خود را در حال ادرار از خاک یا گل ببیند، بیانگر این است که به وضو گرفتن اهمیتی نمی دهد و آن را درست انجام نمی دهد.
 • اگر مردی ببیند که بر آتش بول می کند، نشان دهنده آن است که پسری با اختیار فراوان نصیب او خواهد شد.
 • اگر مردی ببیند که در حال اجابت مزاج است، بیانگر این است که با اهل بیت خود فسق می کند.
 • اگر مردی در خواب بخواهد ادرار کند و به جای ادرار استفراغ کند، نشان دهنده آن است که از رابطه حرام صاحب فرزند خواهد شد.
 • اگر مردی ایستاده خود را در حال ادرار ببیند، نشانگر آن است که پول خود را جهل و حماقت خرج می کند.
 • اگر مردی در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کند، بیانگر این است که پول خود را پس انداز می کند.
 • سایت Tabirgar.ir توصیه می کند که اطلاعات بیشتری در مورد تعبیر خواب در مورد اینکه شخصی به شما می گوید خواهید مرد و برخی از تعابیر مربوط به مرگ را مطالعه کنید.

  ادرار کردن در خواب

 • تعبیر خواب ادرار کردن در خواب برای مرد، در صورتی که انسان ببیند در چاه عمیق ادرار می کند، می تواند موجب خیر شود، زیرا در این صورت رؤیا بیانگر آن است که بیننده از خرج کردن پولی که به دست آورده لذت می برد. از راه حلال
 • و هر كه ببيند بعضى را بول كرده و بعضى را قفل كرده است، دلالت بر آن دارد كه اگر توانگر باشد مقدارى از مال خود را از دست مى دهد و اگر مضطرب باشد مقدارى از غم او برطرف مى شود.
 • اگر انسان ببیند که شیره بول کرده است، نشان دهنده این است که از پول خود اسراف می کند.
 • و هر که ببیند بول نمی‌کند و احتقان دارد، دلالت بر عصبانیت او بر همسرش دارد.
 • هر که ببیند می‌خواهد ادرار کند، اما جای مناسبی نیست، نشان می‌دهد که پولش را در جاهای نادرست خرج می‌کند.
 • هر کس ببیند جایی برای بول پیدا کرده و بیشتر بول کند، نشان می دهد که بیننده اگر فقیر باشد حالش را برطرف می کند و اگر ثروتمند باشد مقداری از مالش را از دست می دهد و خداوند متعال است. بالا و می داند.
 • اگر مردی در خواب ببیند که کسی که او را می شناسد بر او بول کرده است، بیانگر آن است که این شخص بیننده را تحقیر می کند زیرا پول خود را برای او خرج می کند.
 • اگر مردی در خواب ببیند که در حال بول کردن شیر است، بیانگر مال حلال است، و اگر ببیند که یکی از آشنایانش از آن می‌نوشد، بیانگر خوشحالی او از مال حلال است.
 • اگر مرد ببیند در دریا بول می کند، باید زکات یا صدقه را برای رضای خدای متعال بیرون آورد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که ادرار می کند و مقدار بول به طور غیرعادی زیاد است یا ادرار آلوده و با بوی ناخوشایندی همراه است، بیانگر آن است که در معرض چیزی قرار می گیرد که او را سنگین می کند و غمگین می کند.
 • اما اگر مردی در خواب ببیند که در حال ادرار کردن است در حالی که مردم به او نگاه می کنند، دلیل بر ناراحتی است که به او خواهد رسید، و همچنین می تواند نشانه ای از نشان دادن چیزی باشد که با آن می توان این شخص را در مقابل خود نشان داد. از دیگران.
 • نوشيدن ادرار در خواب بيانگر آن است كه شخصي كه مي بيند، در مورد سودهايي كه مي بيند، يا اينكه پول او از منبع حرام به دست مي آيد سوء ظن وجود دارد.
 • و اما هر کس خود را در حال ادرار در بازار ببیند، این نشان می دهد که از ناحیه کمر پسری است که اهمیت زیادی دارد.
 • دیدن بول در جامه مژده به پسردار شدن بیننده است و اگر زن نداشته باشد در این صورت بیانگر این است که انشاءالله به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • توصیه می کنیم در مورد تعبیر آب بیرون آمدن از دیوار خانه و تعبیر دیدن آب برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار اطلاعات بیشتری را مشاهده کنید.

  خلاصه موضوع در 5 نکته

  1. تعبیر خواب ادرار در خواب برای مرد بیشتر بیانگر از دست دادن کنترل بر جنبه ای از زندگی است.
  2. تعبیر خواب دیدن ادرار یا بول کردن می تواند اشاره به چیزهای خوب و ستودنی باشد، مانند رفع ناراحتی، افزایش روزی و ازدواج.
  3. همچنین می تواند منجر به شرارت شود، مانند به دنیا آمدن فرزند بیمار از بیننده، یا از دست دادن مقداری از پول او، و تعابیر دیگر.
  4. رؤيت بول كردن در برابر مردم، بيانگر آن است كه بيننده در حال ارتكاب گناه و معصيت است و امر او برملا مي شود و مردم شاهد آن خواهند بود.
  5. نوشیدن ادرار در خواب دلیلی بر این است که در مورد پول بیننده شبهاتی وجود دارد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا