تعبیر خواب کتک زدن مادر به دخترش

تعبیر خواب مادری که دخترش را کتک می زند، بر حسب حال بیننده فرق می کند و معلوم است که رابطه مادر با دخترش اکثراً خوب است، بنابراین دید مادر از ضربه زدن خودش به دخترش یا بینایی دختر. ضربه زدن مادرش در خواب می تواند کنجکاوی بیننده را برانگیزد، زیرا این یکی از عجیب ترین خواب هایی است که در خواب دیده می شود، بنابراین از طریق سایت Tabirgar.ir تعبیر خواب ضربه زدن مادر به او را توضیح خواهیم داد. دختر در موارد مختلف آن اعم از اینکه بیننده خواب مادر باشد یا دختر.

تعبیر خواب کتک زدن مادر به دخترش در خواب مجردی

دیدن کتک زدن در خواب به طور کلی دلیل بر راهنمایی و تربیت است و تعبیر خواب مادری که در خواب دخترش را کتک می زند غالباً او را به اشتباهات خود سوق داده و رفتار صحیح را به او آموزش می دهد.این خواب موارد زیادی دارد که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می کنیم:

 • دختری که در خواب مادرش را می‌بیند که او را کتک می‌زند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که مادر هنوز دخترش را یک دختر کوچک می‌بیند و رفتار او باید اصلاح شود، حتی اگر دختر قبلاً از مرحله نوجوانی عبور کرده باشد.
 • اگر دختر ببیند که مادرش بدون صدمه و جراحت با دست او را می زند و آن هم در داخل خانه است، خواب بیانگر بی توجهی دختر به مادرش در کمک به انجام کارهای خانه است.
 • اما اگر ضرب و شتم با استفاده از ابزاری دردناک بوده، اما آزاردهنده نبود، ممکن است نشان‌دهنده راهی باشد که فرد بینا آن را طی می‌کند و مشکلاتی را برای او به همراه خواهد داشت و ممکن است به دلیل کارهایی باشد که انجام می‌دهد و به مادرش نگفته است.
 • مشاهده کتک خوردن خود دختر در خواب، نشان دهنده خشونتی است که دختر در زندگی واقعی با آن روبه رو می شود و نشان دهنده آن است که در اثر آن خشونت، وضعیت روحی بدی را پشت سر می گذارد.
 • اگر مادر مرده بود و دختر در خواب او را دید که بدون درد او را کتک می زند، ممکن است به این معنی باشد که از مادرش ارثی می گیرد که ممکن است طلا یا مال باشد.
 • دیدن مادر مرده در خواب و ضرب و شتم شدید دختر یا پسرش در حالی که گریه می کرد، نشان دهنده این است که صاحب آن در حق مادرش در زیارت قبر یا صدقه دادن به نام او یا هر یک از حقوق دیگر سهل انگاری می کند.
 • برخی از علما می گویند اگر دختری در خواب مادر مرده خود را ببیند که او را کتک می زند و گریه می کند، بیانگر آن است که از آنچه مادرش او را تربیت کرده است، بدرفتاری کرده و شروع به انحراف کرده است.
 • همین طور اگر مادر زنده بود و دختر خواب دید که او را می زند و دختر فریاد می زند و کسی کمکش نمی کند، این نشان از انحراف دختر و تغییر مسیر درستی است که در آن رفته است. که او را در معرض انتقاد شدید دیگران قرار می دهد.
 • اگر دختر در خواب تنها دختر بود و می دید که مادرش را می زند، این دلیل بر غفلت او از مادر است و باید تا می تواند آن را اصلاح کند.
 • در صورتی که دختر خود را در حال مرگ بر اثر ضرب و شتم زیاد و غرق شدن در خون خود ببیند، نشانه این است که با جوانی بداخلاق نسبت خویشاوندی دارد و در صورت ادامه رابطه با او، دچار دردسرهای زیادی خواهد شد.
 • اما اگر دختر بعد از ضرب و شتم خود را خسته و ناتوان از حرکت ببیند، ممکن است نشان دهنده این باشد که او باید به اعتماد خانواده اش خیانت کند و ممکن است کسی این افکار را به ذهن او وارد کند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر ضربه مرده به زنده

  تعبیر خواب کتک زدن مادر به دخترش توسط ابن سیرین

  عالم بزرگوار ابن سیرین در این باره نظر داشت و مواردی از نظر وی ذکر شد که در ادامه از ایشان نقل می کنیم:

 • ابن سیرین تعبیر خواب کتک زدن مادر به دخترش در خواب دختر را بیانگر محبت و تفاهم دختر با مادرش دانسته است و همینطور کتک زدن دختری از پدر و مادر دلیل بر محبت پدر و مادر به اوست. و درک آنها از او
 • اما اگر دختر ببیند که آنقدر کتک خورده است که درد شدیدی دارد، ممکن است نشان دهنده این باشد که مجبور می شود با کسی که نمی خواهد ازدواج کند.
 • اگر دختر سیلی بخورد، نشانه آن است که فردی با اخلاق از پدرش خواستگاری کرده است، اما هنوز از آمدن این شخص اطلاعی ندارد.
 • این امکان وجود دارد که مادرش او را کتک بزند، به این معنی است که او شغلی پیدا می کند که احساس راحتی می کند و پول زیادی برای او فراهم می کند.
 • همچنین بخوانید : کتک زدن با دست در خواب برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار

  تعبیر خواب ضربه زدن مادر به دخترش در خواب

  در روند آشنایی با تعبیر خواب ضربه زدن مادر به دخترش، از طریق این پاراگراف تعبیر این رؤیا در خواب مادر را می آموزیم که به نشانه های زیادی اشاره دارد، به شرح زیر:

 • اگر مادری ببیند که دخترش را کتک می زند، برای مادر نشانه آن است که باید دخترش را زیر نظر داشته باشد و رفتار او را پیگیری کند.
 • دیدن اینکه مادری یکی از فرزندانش را می زند ممکن است نشان دهنده خوبی و معیشت گسترده باشد.
 • تصور یک مادر از ضربه زدن به یکی از فرزندانش با ابزار تیز ممکن است نشان دهنده انحراف فرزندش و گرفتار شدن او در مشکلات بی پایان و دشوار به دلیل رفتار او باشد، بنابراین مادر مسیر او را اصلاح می کند.
 • اما اگر مادر از ابزار تیز برای ضربه زدن به دخترش استفاده می کرد، نشان دهنده اشتباه دختر بود که توجه اطرافیان و خانه اش را به خود جلب کرد.
 • دید قبلی که ضرب و شتم با ابزار سبک است، ممکن است نشان دهنده این باشد که مادر در آموزش قوانین خانه به دخترش از روش های اشتباه پیروی کرده است و مادر باید خود را مرور کند.
 • اگر رؤیاهای زن مطلقه بود و خود را در آن رؤیا می دید که یکی از فرزندانش را می زد، این حکایت از خیر و معیشت و منفعت به نفع فرزند دارد.
 • اما اگر زن شوهردار باردار بوده و شکمش را سکته کرده باشند، این امر نشان دهنده وضع حمل و سلامت و تندرستی زن پس از زایمان است.
 • اگر زن حامله ای ببیند که پسر یا دخترش را می زند، مژده ای برای او بود که صاحب فرزندی سالم می شود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب کتک خوردن در خواب

  تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب

  دیدن کتک در خواب معانی زیادی دارد که برخی از آنها ممکن است معنایی داشته باشد که بیانگر خیر باشد و ممکن است معنایی نشان دهنده بدی داشته باشد و این با توجه به روش کتک زدن، ابزار کتک زدن یا مکان در آن متفاوت است. که بصیر به آن می پردازد، از این رو در ادامه به چند مورد از آن موارد به تفصیل اشاره می کنیم:

 • دیدن کتک در خواب ممکن است بیانگر خیر و معیشت ضربه خورده باشد و نشانه آن باشد که ضربه خورده از کتک خورده منفعت می برد.
 • اگر بیننده ببیند که با تازیانه کتک خورده است، بیانگر سخنان زشتی است که علیه او گفته می شود.
 • در صورتی که شمشیر بدون خون ظاهر شود، برای بیننده نشانه اندوه و توهم است.
 • اگر انسان پس از شمشیر زدن در خواب خون ببیند، این هشدار است که مال از بین می رود و در امرار معاش دچار بلا می شود.
 • اگر کتک خوردن با چوب چوبی بوده و به بیننده خواب آسیب می رساند، این بدان معناست که خواب بیننده از ضربه گیر وعده می گیرد و ضربه زننده به وعده خود عمل نمی کند.
 • اما اگر کتک زدن با شلاق یا هر یک از روش‌های کتک زدن بود که به فرد آسیب می‌رساند، دلیل بر ضرر بزرگی است که به بیننده خواب آسیب می‌رساند.
 • اگر خواب این بود که شخصی به چشم بیننده بزند، این بدان معنی است که او از خوبی های زندگی خود بی خبر است و ضربه به این معنی است که به زودی بیدار می شود.
 • اگر کتک به شکم بود، نشانه به دست آوردن پول یا بچه دار شدن است، اگر اندازه شکمی که زده می شود زیاد باشد، دلیل بر فراوانی پول و بچه و کوچکی شکم است. گواه کمبود پول و بچه است.
 • اگر دختر مجردی ببیند که با دست مردی به او ضربه می زند، نشانه آن است که با این مرد ازدواج می کند و با او خوشبختی می یابد.
 • اگر کسی دید که بر سرش می کوبد تا باز شود، این بینش نشان دهنده خیر و موفقیتی است که در زندگی او به سراغش می آید.
 • کتک زدن از شر و روشی است که هیچ یک از والدین نباید از آن پیروی کنند، اما دیدن کتک در خواب در بیشتر مواقع خوب است، همانطور که اشاره کردیم، اما لازم به ذکر است که این تعابیر فقط فقه علما است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا