تعبیر خواب کشتی

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

مطالب: تصویری از کشتی در دریا، در آسمان، در زمینی غرق شده، کشتی غرق شده، برای زن باردار، برای مجرد، برای زن متاهل

تعبیر خواب کشتی

 1. کشتی در خواب بیانگر دینی است که از آزمایش ها، مصیبت ها، بلاها و نادانی ها نجات می دهد، علاوه بر این، کشتی ها ممکن است نشان دهنده همسری باشد که از مرد یا والدین محافظت می کند. از سوی دیگر، کشتی در خواب ممکن است حکایت از حبس، اندوه و نگرانی داشته باشد.
 2. در صورتی که بیننده خواب کافر باشد کشتی در خواب نجات از نابودی است یا اگر فقیر باشد کشتی بعد از فقر پول می گیرد.
 3. و اگر فاسق باشد از گناه توبه می کند و به حق باز می گردد و اگر طالب علم باشد کشتی نشانه آن است که از علم به آنچه می خواهد می رسد و از جهل نجات می یابد.
 4. و اگر بدهکار باشد قرض خود را ادا کند و اگر رزق دنیا بر بیننده خواب بسته شود از جایی که نداند روزی به او می رسد و اگر مریض باشد و سوار کشتی شود. ، از بیماری خود بهبود می یابد. هر که در دریا به زندان افتاد و سوار کشتی شد از زندانش بیرون می‌شود.
 5. هر کس با مردگان سوار کشتی شود از وسوسه و بلا نجات می یابد و این نشان از جستجوی او برای نجات از بدی ها است.
 6. کشتی: نشانگر هر چیزی است که غرق شدن در آن حکایت از آن دارد که خداوند متعال نوح علیه السلام و کسانی را که با او بودند از غرق شدن و بلایی که بر کفار نازل شد نجات داد و بیانگر اسلام است که به وسیله آن از جهل و فتنه نجات می یابد.
 7. چه بسا دلالت بر زن و کنیز باشد که از آتش و وسوسه محفوظ و نجات یافته است، زیرا خداوند متعال او را کنیز نامیده است.
 8. شاید دلالت بر پدر و مادری باشد که با آنها از مرگ و نیاز نجات یافت، به ویژه که مانند مادری است که فرزند خود را در شکم خود حمل می کند.
 9. ممکن است نشان دهنده راهی باشد که اهل ایمان از آتش جهنم نجات می یابند و در صورت رکود ممکن است حکایت از حبس و نگرانی و بیماری روانی داشته باشد برای داستان یونس علیه السلام.
 10. هر که در خواب ببیند در دریا سوار کشتی می شود، به حال و عاقبت کارش بنگرد.
 11. اگر چه او مقصر بود از گناه خود توبه کرد. با اینکه فقیر بود اما بعد از فقر ثروتمند شد. و اگر مریضی از بیماری شفا یابد، مگر اینکه با مرده سوار آن شود و در خواب چیزی باشد که موت را تأیید می کند، سوار شدن بر آن رهایی از آزمایش های دنیاست.
 12. و اگر عاقل بود و طلب علم بود، با عالمی همراه می شد یا از دانشی بهره می برد که به وسیله آن از جهل نجات می یافت، تا موسی را با خضر علیه السلام بر کشتی سوار کند.
 13. اگر دید که راهن دین خود را انفاق کرده و همچنان دغدغه اصلی اوست. حتی آن را دید و او را به عنوان یک زندگی محروم کرد. خداوند او را از جایی که به حساب نمی آید روزی داده است، اگر با آن در شلوار می دود، این نشان دهنده باد سود و تارس حضور است.
 14. و اگر ببیند مجردی با زنی ازدواج می کند یا کنیز می خرد که او را حفظ کند و او را حفظ کند. و اگر در آن مرده ای در سرای حق ببیند، به رحمت خدای متعال از آتش و وحشت آن نجات یافته و پیروز می شود. و همچنین در معکوس
 15. اگر کسى را ببیند که در دریاست که گویا در محل اجتماع است و در راه یا کوتاهى او سوار شده است، در کشتی و گذرگاه خود از وحشت دریا و حوادث نجات مى‏یابد، مگر اینکه باشد. در رویا در راه آتش او ضربه بدی خورد، زیرا در دریا مانند آن و مانند آن متاثر می شود. و اگر برای زندانی اتفاق می افتاد از زندان خود می گریخت و باعث نجات او می شد
 16. و اگر به ساحل دریا می رسید یا به خشکی فرود می آمد، سریعتر، سریعتر و بهتر بود. اما اگر ببیند کشتی راکد و سواحل دریا طوفانی است، در صورت حبس، حبس او طول می‌کشد، اگر مریض باشد، مریضی او باقی می‌ماند، و از گذران زندگی خود عاجز می‌شود و اگر تلاش کند نمی‌تواند سفر کند. و اگر به عصمت زنش رسیده باشد نمی تواند به همسرش برسد و اگر طلبه بود از طلب علم خودداری می کرد مخصوصاً اگر در فصل زمستان و ضربه ی دریایی باشد.
 17. این ممکن است حکایت از حبس داشته باشد، زیرا یونس علیه السلام هنگام توقف کشتی او در شکم نهنگ زندانی شد.
 18. امّا عاقبت همه آنچه شرح دادیم انشاءالله خیر است و ذات کشتی و آنچه پیش از آن بوده و در آن نجات نوح علیه السلام و نجات خضر و موسی است. درود بر آنان و نجات کشتی از دست پادشاه خشمگین.
 19. زیرا خضر او را دشنام داد و با عاقبت بخیر یونس علیه السلام پس از حال او و آنچه بر او گذشت، یکی از تابلوهای او را برداشت. از این رو گفتند: اگر کشتی آسیب می دید یا باز می شد، کسانی که در آن بودند می گریختند، مگر اینکه مسافرش به فرود برود یا با او بدود که خیری در آن نیست.
 20. اگر مریض بود می میرد و در خاک می افتد و بار هولناکی به دوش می کشید و اگر در دریا بود آسیب می دید و شاید قایقش بر اثر جریانش در مسیر دیگری می شکست. بلکه از عادت بیدار بودنش، اگر خفاش را به زمین هل دهد، شکسته و آسیب دیده است.
 21. و اگر دانش آموز ببیند که کشتی او به خشکی رفته و بر آن راه رفته است، با علم و برهان به بدعت یا نفاق یا فسق بیرون می رود، زیرا فسق انحراف از طاعت و منشأ برجستگی و ظلم و ستم است. جلوگیری از چیزی در جای خود
 22. از سوار شدن بر کشتی از آبی که در آن نجات یافته که عصمت آن است تا زمینی که در آن دویدن مرسوم نیست، سوار نیز از حق و عصمت قدیم خارج شده است. اگر اینطور نیست، چه بسا زنش را تجاوز می کند و در وضعیت خود نزد او می ماند، یا کنیزش را آزاد می کند و همچنان با شاه پایمال می کند، یا شاید صنعتش رو به زوال است و معیشتش ناممکن است. و برمی گردد تا او را از جایی که نباید بجوید.
 23. اما اگر کشتی او بدون آب در هوا بچرخد، تمام آنچه نشان می دهد مرده است، یا به دلیل خدمات، پر و تجهیزات اردوگاه بوده یا از وسایل نقلیه دیگر سوار شده است، و ممکن است نشان دهنده تابوت کسانی باشد که از سلاطین و امرا و علما و رؤسای جمهور مریض بودند و برخی گفتند: هر که ببیند او در کشتی در دریا در داخل شاه یا سلطان بزرگی است.
 24. کشتی نجاتی است از غم و اندوه و بیماری و حبس، برای هر که ببیند متعلق به آن است. اگر در خواب ببیند که در آن است، در آن است، مگر اینکه زنده بماند، و اگر از آن فرار کند نجاتش سریعتر است، و اگر در آن باشد در حالی که در خشکی است. نگرانی شدیدتر و بقا دورتر بود، اگر والا منزوی ببیند که سوار کشتی می شود، از اختیار پادشاه بزرگ بر وسعت دریا پیروی می کند و ولایت بر طبق مقررات کشتی است. و ظرفیت آن، و فاصله کشتی از خشکی پس از او از غیر مسلح

تابوت: نشانه رستگاری کسی که در مضیقه، بیماری یا پریشانی بود.

تعبیر خواب کشتی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=9qxQN0Eiwxs

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا