تعبیر ادرار در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر بول در خواب تعبیر ادرار در خواب ابن سیرین تعبیر ادرار در خواب النابلسی تعبیر ادرار در خواب ابن شاهین تعبیر ادرار در خواب امام صادق(ع) تعبیر ادرار در خواب خواب الوسیمی موارد دیدن ادرار در خواب تعبیر ادرار در خواب تعبیر ادرار زن در خواب تعبیر ادرار زرد در خواب تعبیر ادرار کمی در خواب تعبیر ادرار خون است. در خواب تعبیر ادرار کالایی است در خواب تعبیر ادرار روی لباس در خواب تعبیر ادرار در خانه در خواب تعبیر ادرار در مسجد در خواب تعبیر ادرار در محل تعیین شده در خواب تعبیر خواب ادرار روی بدن در خواب تعبیر انژکتور ادرار در خواب تعبیر ادرار در کاسه در خواب تعبیر ادرار در شیشه در خواب تعبیر اختلاط ادرار در خواب تعبیر نوشیدن ادرار در خواب تعبیر ادرار در شیشه قرآن در خواب تعبیر ادرار در چاه در خواب

دیدن ادرار در خواب برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای مرد مطلقه برای مردی که ادرار بچه را در رختخواب یا روی لباس ادرار می کند خواب دیدم بر روی خود ادرار کردم و ادرار زرد ابن سیرین را پاک کردم. -صادق، النابلسی، ابن شاهین و العصیمی تفاسیر بیشتر

دیدن ادرار در خواب، یکی از خواب های نگران کننده ای است که بسیاری در خواب می بینند، جایی که ممکن است ادرار در خواب باشد، یکی از خواب های رایج و بسیاری است که در سراسر جهان پخش شده است و ادرار در خواب نماد از دست دادن کنترل خود یا از دست دادن کنترل خود است. که باید توقف کنید تا به یکی از موضوعات جدید فکر کنید.

خواب ادرار در خواب به سود مالی نیز اشاره دارد که به شما خواهد رسید و ادرار در خواب به اشکال مختلف از جمله دیدن ادرار خود یا دیدن ادرار دیگران و یا مشاهده ادرار زیاد در خواب می باشد. زمینه و دیگران که تفسیر هر مورد را برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر ادرار در خواب

(دیدن بول) و هر که ببیند در جایی بول کرد که اقتضا می کند که جای او باشد غم و اندوه برطرف می شود و اگر بول کند فرزندی نزد او می آید که مردم از خیر او طلب خیر کنند و هر که ببیند که در مسجد بول کرد و پولش را پس انداز کرد یا فرزندی نزد او بیاید که امام مردم است و هر که ببیند در جای نامعلومی بول می کند با زنی ناشناس ازدواج می کند اگر شخصی بر او بول کرد. ، با خرج کردن پول خود متوجه آن خواهد شد.

تعبیر بول در خواب ابن سیرین

اگر ادرار خود را در خواب ببینید، نشان دهنده این است که کنترل فکر خود را در مورد برخی از مسائل خود از دست خواهید داد و باید در آنها تجدید نظر کنید زیرا به تغییر زندگی شما کمک می کند. در همه جا، این نشان می دهد که شما می ترسید در آینده نزدیک مسئولیت، پول و نگرانی های مالی را از دست بدهید، زیرا این با احساس بد نسبت به دیگران همراه است و در بارداری نشانه تلاش برای خلاصی از خود منفی است. موقعیت در زندگی روزمره شما

ادرار در خواب نیز بیانگر وجود ثروت زیاد و اقبال مالی خوب در زندگی شما یا وجود مزایای غیر منتظره است.آزاد کردن ادرار در خواب بیانگر خرج کردن بیش از حد است و اگر لباس زیر خود را خیس ببینید نشان دهنده وجود مشکلات اجتماعی است. مشکلات و شما باید از همه اختلافات دوری کنید ادرار در خواب برای فرد متاهل نشان دهنده آمدن فرزند است.

تعبیر ادرار در خواب برای نابلسی

اگر مرد مجردی ادرار را در جای نامعلوم و نامعلومی ببیند، بیانگر آن است که با زنی از همان محل ازدواج می کند، دیدن ادرار در خواب، بیانگر رزق و روزی است، اما در نگه داشتن ادرار و سختی آن. دلالت بر اضطرار و نادرستی دارد در خواب دیدن بول کردن در چاه بیانگر آن است که از منفعت حلال انفاق می کنید در صورت دیدن بول بر کالا بیانگر تلف شدن کالا است او ثروتمند بوده است. و پولش را از دست داد، اگر ببینی که در حال ادرار کردن هستی، پول را هدر می دهی، دیدن ادرار کردن گل یا خاک، بیانگر این است که مردی وضو نمی گیرد. آن را به یک سلطان

تعبیر بول در خواب برای ابن شاهین

دیدن خون در ادرار در خواب، بیانگر آن است که برای او فرزندی بیمار به دنیا می آید، دیدن بول در خواب در حالی که مردم اجازه می دهند مقداری از ادرار او را برسانند، بیانگر آن است که فرزند صالحی به دنیا آورده و مردم برای او دعا می کنند. برای دیدن ادرار در لباس در خواب بیانگر این است که شخصی پول خرج می کند برای فرزندانش دیدن فردی که در کاسه ادرار می کند بیانگر این است که شخص از پولی که با پول حلال به دست آورده خرج می کند.

تعبیر بول در خواب امام صادق علیه السلام

 1. جعفر الصادق گفت: اگر فقیر بود دیدن بول را به صورتها تعبیر می کند و اگر غلام بود آزاد می شد و اگر اسیر بود آزاد می شد و اگر مسافر بود برمی گشت. به وطن خود و اگر عالم یا قاضی بود محمود نیست و اگر تاجر بود بر کم شدن آنچه داد و ستد دلالت می کرد.
 2. ديدن بول در جايى كه براى آن معين شده، تسكين و خروج از آنهاست
 3. ادرار خونی در کودکان ناخوشایند و آفت است
 4. دیدن بول بر قرآن نشان می دهد که بیننده پسری خواهد داشت که طلب علم و حفظ کتاب خدا باشد.
 5. هر کس بول کند و مردم در خواب صورت خود را با بولش مسح کنند، پسری برای او خواهد بود که مردم به خاطر تقوای او از او برکت خواهند یافت.
 6. ادرار کردن در مسجد در خواب، صرفه جویی در پول
 7. ادرار روی لباس در خواب خرج کردن پول برای کودکان است، اما با تخفیف
 8. دیدن ادرار در ظرف نشان دهنده کسب حلال است
 9. دیدن ادرار در چاه، انفاق از مال حلال است
 10. دیدن ادرار روی یک کالا، نشان دهنده این است که او در حال استهلاک آن کالا یا از دست دادن آن است.
 11. هر کس در خواب ببیند که ادرار می کند و ادرارش با ادرار شخص دیگری مخلوط شده است، بیانگر نکاح شماست.
 12. اگر زن ببیند که زیاد ادرار می کند، مردها را میل می کند
 13. دیدن بول از محل معلوم، خانه، محل یا قریه، علامت نکاح از آن مکان است.
 14. هر کس آن را به عنوان یک تزریق کننده ببیند نشان دهنده عصبانیت همسر است
 15. نوشيدن ادرار کسي اگر شايسته اش باشد نشانه عشق زياد به اوست و يا برعکس
 16. دیدن بول بر منبر یا نیزه، نشانه پسر امام زمانه است
 17. ادرار در فلاسک ازدواج یک زن

تعبیر بول در خواب برای العصیمی

 1. هر کس در خواب ببیند که در حالی که مردم صورت خود را از ادرار او پاک می کنند، بول کرده است، فرزندی به سراغ او می آید که مردم از پرهیزگاری او طلب برکت کنند.
 2. هر که ببیند در شیشه یا طشت بول می کند، با زنی ازدواج می کند
 3. هر کس در خواب ببیند که در ظرف خود ادرار می کند، از درآمد حلال خود خرج می کند.
 4. جعفر صادق گفت: اگر فقیر بود، خواب بول به صورتها تعبیر می‌شود، ثروتمند شد، و اگر غلام آزاد شده بود، و اگر اسیر بود، آزاد می‌شد.
 5. اگر مسافر بود به وطن بازگشت و اگر عالم یا قاضی بود محمود نیست.
 6. هر کس در خواب ببیند در مسجد یا منبر بول می کند پسری نزد او می آید که امام جماعت می شود.
 7. جابر مغربی می‌گوید: هر که ببیند در مسجد بول کرده، پس‌انداز کرده است.
 8. هر کس در خواب ببیند که در خانه قومی یا محلی یا شهر یا روستایی بول کرد، نطفه خود را در آنجا می ریزد.
 9. هر کس ببیند در چاهی بول کرد، از درآمد حلال خود انفاق می کند
 10. هر کس در خواب ببیند که بر قرآن بول کرد، فرزندی به سراغش می آید که حافظ و طالب علم است.
 11. هر کس در خواب ببیند که بر جامه خود ادرار کرد، پول خود را خرج خانواده خود کرد، اما با رقابت.
 12. الکرمانی گفت: هر که در خواب ببیند که خونریزی کرده است فرزند ناقصی خواهد داشت.
 13. سلمی گفت: هر که ببیند در جایی بول می کند که بول آن زیاد است، پس اگر مضطر باشد خداوند او را رها می کند.
 14. اگر فقیر بود، ثروتمند می شد و اگر مال یا بدهی داشت، مال یا قرض خود را خرج می کرد و اگر بعضی از آنها بول می کرد و بقیه را رها می کرد، از غمش آسوده می شد و مقداری از مال او برطرف می شد.
 15. هر کس ببیند که بول می کند و دیگری نیز بول می کند و بولشان مخلوط می شود بین آنها تداوم و عقد می شود.
 16. اگر کسی در خواب ببیند که انژکتور است، پس از همسرش عصبانی است.

موارد دیدن ادرار در خواب

تعبیر شخصی که در خواب بر او بول کرد

خواب شخصی که بر او بول کرد: و هر که ببیند شخصی بر او بول کرد، مال خود را در آن انفاق کرد.

تعبیر بول کردن زن در خواب

خواب زنی که زیاد ادرار می کند: اگر کسی در خواب ببیند که زنی زیاد ادرار می کند، مردها را میل می کند.

تعبیر زردی ادرار در خواب

خواب زرد ادرار: اگر کسی در خواب ببیند که ادرار زرد است، پسر ضعیفی نزد او می آید.

تعبیر کمی ادرار در خواب

خواب بول بعضی و تأخیر بقیه / و هر که ببیند مقداری را بول کرد و بقیه دیر کرد، مقداری از مال خود را به دست خود از بین می برد و بقیه را به سختی هدر می دهد.

تعبیر ادرار، خون در خواب

خواب خونریزی: کرمانی گفت هر که ببیند با خون بول کرده فرزند ناقص به دنیا می آید.

تعبیر ادرار به کالا در خواب

خواب با کالا: هر که در خواب ببیند که بی کالاست، به خاطر آن کالا ضرر می کند.

تعبیر ادرار بر لباس در خواب

خوابی که بر جامه بول کرد : و هر که بیند بر جامه بول کرد مال خود را صرف اهل بیت خود کرد، اما با نزاع.

تعبیر بول در قرآن در خواب

خواب بول بر مصحف: و هر که در خواب ببیند که بر مصحف بول کرد، فرزندی به سراغش می آید که حافظ و طالب علم باشد.

تعبیر ادرار در چاه در خواب

خواب بول كردن در چاه و هر كه بيند در چاه بول كرد از كسب حلال خود انفاق كند.

تعبیر ادرار در خانه در خواب

خواب بول كردن در خانه قومى: و هر كه بيند در خانه قومى و محلى و شهرى يا قريه اى بول كرد، نطفه خود را در آنجا مى ريزد.

تعبیر بول در مسجد در خواب

خواب بول در مسجد: جابر مغربی گفت هر که در خواب ببیند در مسجد بول کرد، پس انداز می کند.

تعبیر ادرار در محل تعیین شده در خواب

خواب بول كردن در جايي كه ايجاب مي كند جاي آن باشد: ابن سيرين گفت هر كه خواب ببيند در جايي بول كند كه ايجاب كند جايش باشد غم و اندوه برطرف مي شود و در تنگي او را برطرف مي كند. و اگر فقیر باشد از او بی نیاز می شود و اگر مالی یا بدهی داشته باشد مال یا بدهی خود را خرج می کند و اگر بعضی بول کرده و بقیه را ترک کرده اند غم و اندوه و مقداری از مال او برطرف می شود. خواهد رفت.

تعبیر ادرار بر بدن در خواب

خواب بول كردن و مسح كردن چهره از بول او: و هر كه بيند او بول كرد و مردم صورت خود را از بول او مسح كنند، فرزندي نزد او مي آيد كه مردم از نيكوكاري او طلب بركت كنند.

تعبیر انژکتور ادرار در خواب

خواب انژکتور ادرار: اگر کسی در خواب ببیند که انژکتور است، بر همسرش عصبانی است.

تعبیر ادرار در کاسه در خواب

خوابی که در کاسه خود بول می کند: و هر که بیند در ظرف خود بول می کند، نفقه ای از مال حلال خود را خرج می کند.

تعبیر ادرار در بطری در خواب

خواب بول در شیشه یا طشت: هر که ببیند در شیشه یا طشت بول می کند، با زنی ازدواج می کند.

تعبیر بول مخلوط در خواب

خواب بول می کند و دیگری نیز بول می کند و بولشان مخلوط می شود: و هر که ببیند بول می کند و دیگری نیز بول می کند و بولشان مخلوط می شود بین آنها استمرار و نکاح پیش می آید.

تعبیر نوشیدن ادرار در خواب

خواب دیدن بول معروف : و هر که بیند بول معروف می نوشد پس او را بیشتر دوست می دارد و ممکن است مخالف باشد.

دیدن ادرار در خواب – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا