تعبیر آب در خواب ابن سیرین

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر آب در خواب ابن سیرین تعبیر آب در خواب نابلسی تعبیر آب در خواب ابن شاهین

رویا و رؤیای آب و آب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، چه آب آشامیدنی، ریختن یک پاشیدن آب گرم خالص، شور، سرد توسط ابن سیرین، نابلسی، امام صادق و غیره

تعبیر آب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب آب از ابن سیرین: دلالت بر اسلام و علم و حیات و باروری و آبادانی دارد، زیرا حیات هر چیزی در آن است، چنانکه خداوند متعال فرمود: «به آنها آب می دادیم تا وسوسه شوند. شايد دلالت بر نطفه باشد، زيرا خداوند متعال آن را آب ناميده است، هر كه از چاه يا پوست آب شيرين و زلال بنوشد و انتهاي آن را جذب نكند، اگر مريض بود، بهبودي يافت. بیماری و عمرش طول کشید و مرگش عجله نداشت، شبی با او ملاقات کرد و از آن لذت برد، و اگر از آن نبود، اگر کافر بود مسلمان شد، و اگر صالح بود، و برای علم، دانش آموخت. طلبه بوده وگرنه اگر تاجر بوده قرض حلال گرفته است مگر اینکه با چیزی که آن را خراب می کند داخل آب شود نشان از حرام بودن آن دارد و گناهش مانند نوشیدن آن از نقش اهل ذمّه است. علم و معاشرت بد یا پول زشت و هر کس ببیند آب ترش یا تلخ یا فاسد است مریض می شود یا عایدش را تباه می کند یا از عمرش می گذرد یا دینش را تغییر می دهد و اگر فقیر باشد سود می برد. از پول و اگر مجرد باشد ازدواج کند و اگر مجرد باشد ازدواج کند متاهل بود، زن یا کنیزش او را از او بردند، اگر او آب را در ظرف خالی کرد، یا زن یا خدمتکارش از چاه یا وزیر یا خویشاوندش، بیماری یا طاعون و اگر که در خانه مخصوصی بود، به آن نگاه کردم و اگر در آن مریضی بود که فوت می کرد، مردم با اشک و اشک او را در سوگ او می جستند و همین طور اگر در خانه زهکشی سرازیر شد یا چشم در آن منفجر شد. آنگاه به مرگ بیمار یا هنگام وداع با مسافر یا در شر و گمان در میان اهل آن مصیبت هایی است که در آن مرض یا سلطان است و جاری شدن آب یا رکود آن حکایت از اجتماع گروهی دارد، گریانند. مردم و جاری شدن آن در مکانهای گیاهی خبر از حاصلخیزی و فراوانی و تسلط آن بر خانه ها و نقش آن از چشم زمین می دهد و یا سیلاب های آن مصیبت است از جانب خداوند متعال بر اهل آن مکان. طاعون فراگیر یا شمشیر نابود کننده اگر خانه هایش ویران شود و مردم در آن غرق شوند وگرنه عذابی از جانب سلطان یا بیماری همه گیر است هر که در خواب ببیند آب گرم می نوشد به خواب می رود. آب زلال راز شگفتی است و گفته شد چشمه آب برای صالحان خیر و برکت است، زیرا خداوند متعال می فرماید: «در آن دو چشم جاری است و اگر از آن بیرون نیاید». پس نگرانى دائمى است و اگر آن جا پاك باشد حزنى در سلامتى بدن است و اين همه در چشم است اگر دختر نباشد و اگر دختر باشد. بهترین همسایه صاحبش زنده و مرده تا روز قیامت است و می گفتند هر که در خانه اش دید چشم بود آب روان پس زن دوان می خرد و اگر ببیند که چشم ها منفجر شده است. آنگاه مال او را در ملامت می گیرد و آب گرم بسیار گرم است بیماری و آب کف آلود مالی است که در آن خیری نیست و هر که از آب دریا در حال مصیبت بیاشامد از جانب پادشاه است. هزينه كردن در غير احوال مثل كيسه يا جامه به عنوان دليل بر كهف، زيرا گمان مي كند كه آن را داشته و به آن نرسيده است. وضوی آبی که مکروه نباشد خواه زلال یا ابری و گرم باشد یا سرد پس از پاک شدن جایز است وضو بگیرد زیرا وضو در تفسیر قویتر از خروجی های آب و اختلاف آن است و چنین بود. فرمود: آب آشامیدنی امان از دشمن است، جویدن آن درمان زحمت و مشقت در زندگی و دراز کردن دست در آب و گرداندن پول و دور ریختن آن است. گفت: بگذار این زن از خدا بترسد و با دروغ در میان مردم جستجو نکن. از خدا بپرهیز و زنی را که بر تو حلال نیست، رها مکن.» گفت: «فقط زنی است که با خود نامزد کرده‌ام.» آب شیرین فراوان نوشید، عمر طولانی داشت. زندگی نیکو اگر از دریا نوشیده باشد از شاه پول گرفته و اگر از رودخانه بنوشد از مردی گرفته است که حالش در مردها مانند رودخانه در رودخانه است و اگر او آن را از چاه نوشید، با نیرنگ و حیله به پول زد و هر که دید آب می کشد و با آن آبیاری می کند باغبان و گاوآهن از زن سود می برد، پس اگر باغ یا بلال آن گیاه بیشتر حاصل می کرد. پدری از آن زن به پسری پول داد، باغ را آبیاری کرد و کاشت، با همسرش همبستر شد.

تعبیر آب در خواب برای نابلسی

نبلسی خواب آب را چنین تعبیر کرده است: در خواب زندگی نیکو است، پس هر که آن را در خانه خود ببیند، سعادت و مال و غنیمت و ازدواج است، به قول خداوند متعال: انسان را از آب آفرید و او را نسب و نسب قرار داد. بر شدت مشقت در زندگی و نوشیدن از آن ایمنی از دشمن و سنت پربار برای نوشنده آن است و اگر در خواب آب بیشتر بنوشد. در بیداری نوشید، نشان دهنده طول عمر اوست، بیایید آنها را در آن وسوسه کنیم، و این مصیبت است، زیرا خداوند متعال می فرماید: «خداوند شما را به نهری مبتلا می کند، پس هر که از آن بنوشد از من نیست». و هر که به آن طعام ندهد از من است مگر آنکه با دست خود در اتاقی فرو رود.» بهتر از پسر و زنش و آن لیوان از ذات زنان است و آب جنین است راکد. آب حبس است و آب فاسد ترش است و آب گرم اگر در روز استعمال شود عذاب و عقوبت است. زیرا شب از جن می ترسد و آب شور در زندگی سخت است و آب غصه حرام مال و آب سیاه تباه است و آب زرد مریض است در شدت از آن خلاص شود و اگر بود. مریض خدای سبحان او را شفا داد و اگر اسیری بود که جان سالم به در برد و آب شور غرق شد و هر که دید از روی آب می رود این قوت ایمان و یقین به خدای متعال است و گفته شد. که مسافرت کند یا خطر کند و هر که در آبهای ژرف بیفتد بر دنیا تأثیر می گذارد و از آن مال می کند و دنیا دریای عمیقی است و گفته می شد که لذت و فضل می یابد و از حد گذشت. و فتنه‌ها و اختلاف‌های بزرگی به وجود می‌آید و ستمکاران هلاک می‌شوند و آب شیرین، رزق حلال و دل پاک و علم و حیات است برای کسانی که بر مرگ نظارت کرده‌اند، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ ما از آب هر چیزی را آفریدیم». جاندار } و هر کس آب شیرین را شور کند از دین خود روی گردانده یا کارش سخت شده است، هر چند آب در ظرفی حمل شود. همسرش آبستن شد و زیاد شدن آب در وقت کم یا کم شدن آن دلیل بر ظلم و گرانی است و انفجار آب در مضیقه و مضطرب و آب سبز مرض طولانی و هر که آب سیاه نوشید بینایی خود را از دست داد و هر که دید آب گرم بر او ریخت زندانی یا مریض است یا از جنون سخت مضطرب یا ترسیده است هر که ببیند لباسش از آب خیس شده است. پس در مسافرت می ماند یا به دستوری که به او مربوط می شود محبوس می شود، هر که ببیند آب را در بسته یا جامه یا در چه آبی حمل نمی کند، در غرور مال خود است. حالش یا جانش را در جام آب دادند و زن حامله داشت و جام شکست، زن می میرد و اگر آب برود و جام شکسته نشود پسر می میرد و زن به دنیا می آید. و شستن با آب سرد توبه و شفای بیماری و خروج از حبس و انفاق قرض و امنیت از ترس است و هر که از چاهی آب بکشد که با حیله و حیله به پول زد.

تعبیر آب در خواب ابن شاهین

چنان که ابن شاهین خواب آب را تعبیر کرد و گفت: زندگی، رزق، روزی، آسایش، طهارت، منفعت، فضل، پاکی، مرگ، تباهی، وهم، اندوه، غم فرزند، عدالت، مصیبت، غنیمت، مجموع، و ارزانی است زندگی نیکو و بینش نیک و منفعت است و اگر مصیبت باشد خلاف آن است و گفته شد آب گرم ضعف و غم است غیر از آن است و هر کس در خواب ببیند که به کسی آب بی بها می دهد، نیکی می کند و ممکن است در ساختمانی قرار گیرد، خداوند متعال در آن سال می فرماید: {ما صبحگاهان آب ریختیم} و هر که بیند. که در خانه اش به هر حال آب باشد در حالی که زلال است زندگی و منفعت و معیشت پسندیده است و اگر مخالف او باشد بیانش بر اوست و گفتارش پسندیده است مخصوصاً. اگر به آن موضوع نسبت داده شود اگر ببیند در حالی که در جامه بود داخل آب شد و خیس نشد و یا پوشیده بود، تعبیر به قوت دین و سلامت یقین و توکل بر خدا در همه کارها می شود و کار او می شود. مستقيم در دنيا و آخرت آب پس از آن خير مي شود و از آن بهره مي برد و اگر آب بد مزه و بو يا نامطبوع باشد بيان آن به طور كلي مخالف است ديد آب به اين معنا تعبير مي شود. یقین واقعی، قوت، امری دشوار، پشیمانی از بزرگان و عملی از چهره حاکم، آب زلال از خانواده و پسرش خیر دریافت کرده است و لیوان شیشه ای مرد است و اگر فلزی یا ذاتی باشد. آنگاه زن است نشانگر مصونیت او از دشمن است و زور زدن و زور زدن در زندگی و دراز کردن دست در آب و دراز کردن چیزها، ابن سیرین می گوید اگر زنی ببیند که آب را سیراب می کند، با دروغ در میان مردم راه می‌رود، اما آب راکد در تعبیر، ضعیف‌تر از آب جاری است، و گفته شد که او را برای کسانی که دیدند در آن افتاد، زندانی کردند، و آب نمک کدر و توهم است. آب غمگینی بد زیستن است و هر که در خانه اش آب سیاه ببیند دلالت بر خرابی خانه دارد و نوشیدن آن حکایت از کوری دارد و آب فاسد حرام است و آب زرد بیماری سختی است که نیاز به معالجه زیاد دارد و ممکن است به آن منجر شود. هلاکت {بگو: دیده‌ای که اگر آب تو زیر زمین شود چه کسی برایت آبی می‌آورد؟» و اما آب گرم و شدید، برای حاکم ظالم مضطرب است، آب را به مضطر نسبت می‌دهند. هر کس در خواب ببیند که به آب زلال بنگرد و در آن چهره ای ببیند برای اهل خانه خوب است و ریختن آب برای خرج کردن و جاری شدن آن از زیر پل ها برای کسی که مردم به آن دست یابند بهتر است. آب دریا حکایت از به دست آوردن پول توسط مرد کم بدهی دارد و هر که ببیند با پولی آبی به دست آورده است که در آن می توان گل زد، بستگی به کسانی دارد که از آن سود نمی برند. از آن و او بود مقدار آن چه از عمرش گذشته است و اگر چیزی از آن به تأخیر بیفتد به سرنوشت او بستگی دارد و اگر هر کس بنوشد نشان دهنده آن است که اجلش تمام شده است، مانند تمام آبی که با معالجه از هر چیزی گرفته می شود. ، رزق و منفعت است.

دیدن آب در خواب – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا