تعبیر مرده در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر مرده در خواب تعبیر مرده در خواب دیدم در خواب مرده ام

معنی مرده، خواه پدر، برادر، شوهر عزیز و او زنده است، مرده می خورد، زنده می شود، بیمار می خندد، لبخند می زند، برهنه، اقوام مرده، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای ابن سیرین، امام صادق، نابلسی و غیره.

تعبیر مرده در خواب

 1. و هر کس ببیند که مرده ای با خوشحالی وارد خانه اش می شود، بیانگر ثواب و صدقه و استجابت دعا برای حق میت از اهل بیت است.
 2. هر کس ببیند مرده چیز سنگینی حمل می کند، یعنی با حمل آن، گناهان و بارهای سنگین به دست می آورد و کسی که ببیند مرده بر اسب خود سوار شده، یا شمشیر خود را بسته، یا جامه بر تن کرده است، خیری ندارد. و شاید همه اینها ضرر، گمراهی یا ظلم بود.
 3. و هر کس در خواب ببیند که مرده ای او را از چیزی خبر داده است، چنان است که گفته است، زیرا مرده در سرای حق است و جز حق سخن نمی گوید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. گفت: کافی است یکی از شما در خواب موعظه کند
 4. و هر کس در خواب ببیند مرده ای مست است، برای بیننده و مرده خیری در او نیست، زیرا خداوند متعال می فرماید: «وَ أَتْکُمْ أَنْتُمْ بِالْمَیْتَ إِلَّا یُمْسِکُونَ» آیه شریفه.
 5. هر کس در خواب ببیند که مرده ای از جایی که او را نمی بیند او را بخواند و با او بیرون رود تا نتواند از او خودداری کند، با همان بیماری آن میت یا علت مرگش می میرد.
 6. هر که ببیند مرده ای را زده و مرده راضی به زدن او می شود، بیانگر حال اخروی میت است.
 7. و اما کسی که ببیند مرده ای بر پشتش است، از بچه های مرده مراقبت می کند.
 8. هر کس در خواب ببیند که زنده و مرده است به کافر بر دستانش سلام می کند یا از فاسق توبه می کند.
 9. اما هر کس ببیند پرنده مرده مرده است برای او نجات است
 10. هر کس مرده معروفی را ببیند که بار دوم مرده و مرگش گریه می کند، با عده ای از اهل بیت خود ازدواج می کند و در میان آنها عروسی می شود وگرنه بر اثر مرگ او می میرد.
 11. و اما کسی که ببیند مرده در خواب است، پس آرام است
 12. هر کس ببیند که مرده ای ثروتمند شد نزد خداوند متعال برایش خیر است و هر که ببیند مرده فقیر شده، تفسیرش خلاف آن است.
 13. و هر کس ببیند که مرده ای به جای او نشسته است، خیری در او نیست و اگر اختیار داشته باشد از آن دور می شود و ممکن است بمیرد.
 14. هر کس در خواب ببیند که مرده ای با او در لحاف وارد می شود، بیمار یا مبتلا می شود، پس از آن نجات می یابد.
 15. هر کس در خواب ببیند که مرده ای را در حالی که بر بالش هستند در آغوش می گیرد، عمرش طولانی است
 16. همینطور هر کس ببیند که با چیزی گردن مرده را می‌برد، اگر مصلح است، مردم از دست او توبه کنند.
 17. چه بسا درباره مسائلش با کسی مناظره کرده و حجتش بر او قوی بوده و بر دشمن خود پیروز شده است
 18. هر کس در خواب ببیند که گروهی از مردگان در جایی چیزی می خورند، آن چیز گران می شود
 19. و اما کسى که ببیند گروهى از اموات معروف نیستند و بر قبر او ایستاده اند، اهل آن مکان دچار ناراحتى مى شوند و منافقان در میانشان ظاهر مى شوند.
 20. هر کس در خواب ببیند که گروهی از اموات معروف از جای خود برخاسته و شادی می‌کنند، برای او در امری زنده می‌شود که از آن چیزهای نیک منشعب می‌شود و محبوبیت و حالتی تازه پیدا می‌کند.
 21. و اگر آنها را مصیبت دیده و لباسهایشان کهنه شده و اگر پاشنه دارند، فقیرند و مرتکب فحشاء می شوند.
 22. هر کس در خواب ببیند که پشت سر مرده به خانه ای مجهول وارد می شود و از آن خارج نمی شود، می میرد
 23. و جعفر صادق گفت: هر که مرده ای را ببیند که مرده است، از امور دنیوی به آنچه می خواهد نمی رسد.
 24. هر کس در خواب ببیند که با مرده ای همراهی کرد تا به خانه او آمد و او وارد شد و با او وارد نشد، ضعیف و نزدیک به مرگ است، پس از آن می گریزد.
 25. و هر که ببیند با مرده ای ازدواج می کند، او را با دعا وصل می کند
 26. و اگر ببیند که مرده است در حالی که پشت تشییع جنازه او بدون نوح گریه می کنند، از آن حاکم شادی می بینند.
 27. و هر کس در خواب ببیند که به مرده سرپوش می دهد، این کمبود مالی یا بیماری است که به او مبتلا می شود، ولی شفا می یابد.
 28. اگر در خواب ببیند که به عمو یا عمه اش چیزی داده است، ارثی بر او وارد می شود.
 29. و هر کس در خواب ببیند که مرده چیزی به او داد و جامه نجس بود، مرتکب فسق شده است.
 30. ولى هر كه ببيند مرده پيراهن نو يا جامه پاكى به او داد، مانند روزگارش روزى مى‏گيرد و اگر لباسى به او بدهد، خير و منفعت و اعتبار است.
 31. و هر کس در خواب ببیند که به او عسل داد، آن پول از غنایم است که از آن به حساب نمی آید.
 32. کسی که ببیند میت به او غذا داد، از جایی که انتظارش را ندارد روزی می‌گیرد
 33. و هر کس در خواب ببیند که میت به او علم می آموزد، در دین خود به قدر آن به نیکی می رسد.
 34. اگر چیزی به میت هدیه دادی و به او برگردانی ضرر و نقص است.
 35. و هر کس در خواب ببیند چیزی به میت فروخته است، دلیل بر گرانی آن چیز است.
 36. هر کس کالایی را ببیند که مرده ای در آن باشد، خواه انسان باشد یا حیوان، آن کالا خراب می شود و اصل آن از بین می رود.
 37. و هر کس در خواب ببیند که جامه خود را از تن درآورد و برای مرده بپوشد، اگر بداند که از مال او خارج شده است، پیروی می کند، وگرنه ضرری به او نمی رساند و آنچه را که زنده می بیند که به او داده است. مرده ستودنی نیست
 38. و هر کس در خواب ببیند که در جایی زندگی می کرد که مرده بود، به مرتبه خود از امور دینی و دنیوی می رسد، و هر کس ببیند که جایگاهی بالاتر از کسانی که در آن هستند افتاد، و بیننده آمد و آن را آشکار کرد و آنها را یافت. مرده است، سپس به وقوع مرگ در آن منطقه تعبیر می شود.
 39. اما کسی که دید هندوانه ای به او داد که به او برخورد کرد، انتظار نداشتند
 40. هر کس ببیند که مرده باد می زند، زشتی را به یاد او می آورند
 41. و هر کس در خواب ببیند که به مردگان تعلیم می دهد، کسانی را که از گمراهی خود گمراه شده اند اندرز می دهد و باز می گرداند.
 42. هر که در خواب ببیند مرده ای می رقصد، به آنچه در آن است خرسند است، زیرا مرگ در تقابل با زندگی و اعمال آن است.
 43. و هر کس ببیند که در جستجوی حقیقت مرده است، در صورت زنده شدن زندگی او را جستجو کند.
 44. و هر کس مرده ای را ببیند که لباس کثیف به تن دارد یا مریض است بر دین خود در آنچه میان او و خداوند متعال است، مخصوصاً بدون مردم، مسؤول است.
 45. و هر کس ببیند که مرده ای از اهل بیتش با او نزاع می کند، دوستش از همنشینی او روی برگرداند.
 46. امّا کسى که ببیند مرده به کار نیکو مشغول است، در آخرت او صلاح است و اگر کارش مذموم باشد، خلاف آن است.
 47. می‌گفتند هر کس در خواب ببیند مرده‌ای جامه‌ی نیکو بر تن دارد، نشانه رضایت خداوند از اوست و اگر او را غیر از آن ببیند، خیری در او نیست.
 48. و هر کس ببیند که با مرده ای مسافرت می کند، در او گیج می شود

تعبیر مرده در خواب

 1. دیدن مرده در خواب، خوش قیافه، پاکیزه، سرحال، بیانگر حال خوب او نزد خداوند متعال است.
 2. ديدن مرده در خواب، طلاق از صورت، با او صحبت و لمس نكرد، زيرا از او راضي است، زيرا پس از مرگ، صلاحش به او مي رسد.
 3. اگر ببیند که با او مخالفت می کند، یا با او نزاع می کند، مثل اینکه او را می زند، نشان دهنده ی گناه است.
 4. هر که ببیند مرده ای او را می زند، دینش او را اقتضا می کند
 5. هر کس مرده را در خواب ببیند که در زندگی خود از مالش غنی است، حالش در آخرت نیکو است و اگر او را فقیر ببیند، از نظر نیکی فقیر است.
 6. دیدن مرده در خواب برهنه، پس این خروج او از دنیا برهنه از خوبی هاست و گفته شد که برهنگی مرده آرامش اوست.
 7. اگر ببیند که مردم شناخته شده ای با لباس های نو و شاد از جایی برخاستند، برای آنها زندگی می کند و همه چیز به دنبال آنها می آید.
 8. هر کس در قبرستان معروفی ببیند که مردگان از آن برمی خیزند، اهل آن مکان مضطرب می شوند و منافقان در آن ظاهر می شوند.
 9. و اما کافر مرده اگر در بهترین حالت و ظاهر او دیده شود، بیانگر آن است که امر عذاب او بالا خواهد رفت و دلالت بر حال خوب او نزد خدا ندارد.
 10. هر کس در خواب ببیند مرده خندید و گریه کرد، دلالت بر این دارد که هیچ مسلمانی نمرده است
 11. همچنین اگر ببیند که صورت میت سیاه شده است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «اما کسانی که صورتشان سیاه شده است، آیا بعد از ایمان کافر شده اید؟
 12. هر کس در خواب ببیند که مرده جامه های کثیف بر تن دارد یا مریض است، دین خود را در آنچه میان او و خداوند متعال است، به ویژه بدون مردم بر عهده دارد.
 13. و اما کسی که مرده را مشغول یا خسته ببیند، این دل مشغولی او به آنچه در اوست است.
 14. هر که ببیند مرده زنده شده است یعنی خیر و سعادت، مخصوصاً اگر میت شاد باشد

در خواب دیدم که در خواب مرده ام

امام فرمودند: کسى که در خواب ببیند در حال مرگ است یا مرده است بدون اینکه علت و مرض و مرضى براى مرگ او وجود داشته باشد، پس رؤیت او حاکى از عمر طولانى و عمر طولانى است که ان شاء الله سپری مى کند. رؤیت او اشاره به برخی از گناهان و معصیت هایی است که این بیننده مرتکب می شود و انشاء الله از آنها توبه می کند، شخصی که در خواب ببیند طول عمر خود را احساس می کند و نمی تواند در زمان نزدیک بمیرد، بینش اوست. دلالت بر مرگی دارد که در حقیقت او را غافلگیر می کند، اما آنچه که مرگ او را متمایز می کند این است که برای رضای خداوند متعال است.

کسى که در خواب ببیند مرده یا مرده است و مردم و ازدحام و مجالس عزادارى مانند غسل و کفن را مى بیند، رؤیت او حکایت از زندگى راحت و فراوانى او در دنیا دارد، ولى در عوض خواهد یافت. برای آن تنگی آخرت به دلیل ضعف ایمان و فساد و کوتاهی در اطاعت از خداوند متعال و اینکه مرتکب گناه و گناهی شده است که عبارتند از آن که در خواب ببیند که حاکم مرده است. ، سپس رؤیت او حاکی از خرابی و ویرانی است که دامنگیر مردم شهر و بناهای آن می شود، مصلوب شدن آن مرد، یا اشاره به ازدواج بیننده با یکی از دخترانی است که نسل او به این مرد می رسد.

و کسى که در خواب ببیند که در حالى که لباسى بر تن نداشت مرد، مرد، یا مرد، یعنى برهنه بود، بر زمین افتاد، آنگاه رؤیت او حاکى از فقر و حاجتى است که به او مى رسد. بخواند و از آن لذت ببرد.زیرا هر که در خواب ببیند که در حال مرگ است یا بر بستری که برای خواب آماده شده مرده است، بینش نشانگر مقام و منزلت و منزلت و مقامی است که بیننده در زندگی واقعی خود به دست می آورد انشاءالله. در یک تخت معمولی، رویا نشان می دهد که بیننده کمک یا پول دریافت می کند یا امرار معاش از طریق یکی از اعضای خانواده او در واقعیت است.

از امام ابن سیرین رحمه الله روایت شده است که مجردی که در خواب ببیند مرده یا مرده یا در خواب مرده است، رؤیت او حکایت از ازدواج و ازدواج نزدیک دارد، ان شاء الله. زن یا مرد باشد ممکن است در روابط زناشویی بین او و شوهرش تأثیر بگذارد و شخصی که در خواب مرگ شریک زندگی خود را ببیند، بینایی او نشان دهنده پایان رابطه شراکتی بین آنها و جدایی هر یک از آنها است. دیگری در تجارت

دیدن مرده در خواب – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا