دیدن خروس در خواب

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

دیدن خروس در خواب تعبیر خواب خروس ابن سیرین تعبیر شنیدن صدای خروس تعبیر خروس ابن شاهین تعبیر دیدن خروس در خواب خروس قرمز در خواب تعبیر خروس در خواب زن مجرد دیدن خروس در خواب برای زن متاهل دیدن خروس در خواب زن باردار تعبیر خروس مرده در خواب تعبیر ذبح خروس در خواب

شنیدن صدای خروس برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه سفید، سیاه، رنگارنگ، بزرگ، کوچک، شب، روز، در خانه، باغ اتاق، پشت بام، خیابان، دیدن خرید یا کشتن بوقلمون مرده ابن سیرین، امام صادق، النابلسی و غیره.

یا نه :

دیدن خروس در خواب

بطور کلی

 1. خروس به مردی دلالت دارد که دارای عزم بالا و صدایی مانند مؤذن و صاحب اختیار است که تحت فرمان دیگران است زیرا با بزرگی و تاج و ریش و پرهای پردارش پرواز نمی کند پس مالک است چون نوح علیه السلام بر خروس و پلکان کشتی وارد شد، البدرج از نوح خواست که به او اجازه دهد تا خبر آب را برای او بیاورد و خروس را گروگان خود کرد.
 2. و گويند خروس در او بود پس بيرون رفت و خائنانه برنگشت و خروس مالك شد و خوش پرواز بود و اسير اهلي شد.
 3. و گفته شد که خروس مردی است بی پوست، جنگجو و با اخلاق بد، سخنان نیکو بدون منفعت می گوید و به هر حال یا مالک است یا از اولاد مالک.
 4. می گفتند هر که خروس را ذبح کرد، نشان می دهد که مؤذن را جواب نمی دهد
 5. و گفته شد که آن که دید خروس برگرداند بزودی مرد
 6. و خروس های جوان مملوک یا پسران مملوک هستند
 7. و همچنین بچه های جوجه های گوشتی ماده محله یا برده یا سایو
 8. و جماعت پرندگان اسیری و پول غلام است عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: دیدم خروسی به من نوک زد یا سه نوک زد یا سه گفت و نقل کردم. به اسماء بنت عمیس گفت: مردی از عجم مملوک تو را خواهد کشت.
 9. مردی نزد ابوعون الداراب آمد و گفت: دیدم خروس بزرگی بر در خانه تو فریاد می زند، ابوعون نزد ابن سیرین آمد و آن خواب را برای او نقل کرد و همه آن را برداشت و توبه کرد. خداوند سبحان از روز رؤیت و به طور ناگهانی درگذشت، چنانکه ابن سیرین گفت و به ابن سیرین گفته شد: چگونه آن را استخراج کردی؟
 10. خروس در خواب صاحب خانه است همانطور که مرغ معشوقه خانه است و خروس تو نیز غلام است.
 11. و هر که فرزندی به او بدهند، برده ای برای او به دنیا می آید و گفته شده که او مردی جنگجو از اولاد مملوک است.
 12. می‌گفتند او مردی است بداخلاق، گاهی حرف‌های نیک می‌زند و گاهی غرغر می‌کند
 13. و گفته شد خروس پسری است با محبت
 14. و هر کس آن را بگیرد میان او و مردی دیگر آشتی است و هر که ببیند خروسی را ذبح کرده است جواب مؤذن را نمی دهد.
 15. و گفته شد هر که خروس را در خواب ببیند بر حکمت او بیفزاید یا با علما ملاقات کند.
 16. و از آنها بهره مند شوی و هر که ببیند خروس شده است به زودی می میرد.
 17. و اگر خروس سفید باشد مؤذن است
 18. و گفتند هر که دید خروس شد صاحب یا مؤذن می شود که روزگار را می داند.
 19. پدر و مادرت حکایت از واعظ و قاری دارند، چه بسا به مردی اشاره می کنند که امر به معروف می کند و نزد او نمی آید، زیرا به یاد نماز می افتد و نماز نمی خواند. شاید نگهبان اشاره کرد و هر که دید خروسی وارد خانه اش شد و دانه های جو را برداشت، مؤذن چیزی برایش بدزدد.
 20. والدین شما مردی پرانرژی و صدای خوب را نشان می دهند
 21. و خروس های جوان ممالیک جوان، پسر، بچه یا مملوک هستند
 22. به همین ترتیب جوجه های گوشتی ماده همسایه، برده یا چوپان هستند
 23. و از پادشاه دیک شما یک فرزند ذکور است
 24. و ملک یا خانه ای خرید یا غایبی به او داد یا خبری از او به او رسید
 25. و هر که خروس سرخ او را بزند از غلام بد سود می برد و هر که ببیند با خروس می جنگد با مرد بیگانه دعوا می کند.
 26. خروس به دو صورت تعبیر می کند: هر کس خروس پادشاه خود را ببیند مرد خارجی را شکست دهد و هر که ببیند خروسی را کشته است پیروز است.
 27. در مورد شنیدن صدای خروس، آنگاه راه کارهای خیر محقق می شود
 28. و گفته شد خروس پسر یا پسر را تعبیر می کند و هر که ببیند خروس او را حمل می کند، دلالت بر آن دارد که عده ای اندوه دارند.
 29. و اما اخته شدن خروس، پسر جوان است و هر که ببیند خروس در دست دارد، دلالت بر همراهی یا همراهی فرزند با مؤذن دارد، زیرا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. او: خروس دوست من است و اذان می کند.
 30. و ممکن است ضعیف شود و هر که ببیند خروس را گرفت و در آن نگه داشت، نشانگر اوج انرژی است.
 31. می گفتند خروس مرد شجاعی است.

تعبیر خواب خروس برای ابن سیرین

 1. اگر در خواب ببینید که بامداد بانگ خروس می‌شنود، نشانه خوبی است
 2. بانگ خروس در خواب نماد ثروت، فراوانی پول و خوبی است
 3. شنیدن بانگ خروس حکایت از کسب نیکی ها و پیروزی ها دارد
 4. اگر مجرد هستید یعنی ازدواج زودهنگام و خانه مجلل
 5. اگر در شب صدای جیغ خروس را بشنوید، نشانه ناامیدی است و چیزی برای اشک ریختن خواهید داشت.
 6. اگر در خواب دیدید که خروس ها دعوا می کنند، خانواده خود را به دلیل مشاجره و خیانت زناشویی ترک خواهید کرد.
 7. این خواب معمولاً از برخی اتفاقات غم انگیز و ناگهانی خبر می دهد. خروس به پطرس رسول هشدار داد وقتی می خواست دروغ بگوید.
 8. او همچنین ممکن است در خواب به شما هشدار دهد که شبکه های دنیای خاکی شما را از صراط مستقیم خرد معنوی دور می کند.
 9. بانگ خروس در خواب اگر بیننده صبح آن را بشنود برای او نشانه خیر است. یعنی اگر بیننده خواب مجرد باشد نشان دهنده ازدواج زودهنگام است و خانه مجللی به دست خواهد آورد.
 10. اما اگر خواب بیننده شب بانگ خروس را بشنود، نشانه یأس است و خواب بیننده به هر دلیلی غمگین می شود و برای او اشک می ریزد.
 11. اگر بیننده در خواب ببیند که خروس‌ها با هم دعوا می‌کنند، بیانگر این است که به خاطر مشاجره و خیانت زناشویی خانواده‌اش را ترک می‌کند. این خواب معمولاً حوادث غم انگیز و ناگهانی را به همراه دارد.
 12. در اصل، بانگ خروس توسط یک برده یا خدمتکار متعلق به یک غیر عرب، یا توسط شخصی از خانواده خدمتکاران یا برده ها توضیح داده شده است.
 13. همینطور جوجه ها چون با پسر آدم مثل اسیرند پرواز نمی کنند و صاحب خانه از ممالک است همچنان که مرغ از کنیزان و کنیزان صاحب خانه است.
 14. دیدن خروس در خواب ممکن است هشداری برای بیننده در مورد دور شدن از دین باشد
 15. هر کس در خواب خروس را بکشد پیروز است و هر که صدای او را بشنود نیکوکار خواهد شد. خروس ممکن است نشان دهنده تولد فرزند ذکور باشد و هر کس خروسی را بگیرد و آن را کنترل کند به مقام خود می رسد و مردی شجاع می شود.
 16. هر که در خواب خروس ببیند با علما ملاقات می کند و از آنها حکمت می گیرد، ممکن است خروس شما به مردی با شخصیت پست اشاره کند که گاهی سخنان نیک و گاهی بد می گوید.
 17. خروس در خواب مرد خوش صدایی است و کسی که در خواب خروس دارد خانه ای می خرد. روی بد این خواب، هر که ببیند در خواب خروس شده، مرگش نزدیک است.

تعبیر شنیدن صدای خروس

 1. فقهای تعبیر خواب می گویند شنیدن صدای خروس، دلالت بر مردی صالح و با نشاط و فعال دارد، مانند مؤذن.
 2. همچنین می گویند خروس مردی با صبر و حوصله زیاد و سلحشور با اخلاق ضعیف را بیان می کند و این شخص کلمات زیادی را بدون هیچ منفعتی بر زبان می آورد و نشان دهنده صاحب یا اولاد مالک است.
 3. ابن النابلسی می گوید: نوک زدن خروس در خواب، دلیل بر امر نامطلوب است، چنان که استاد ما عمر بن خطاب گفت، دیدم خروسی با یک یا دو کلیک مرا نوک زد، پس این خواب تعبیر شد که به دست مردی کشته شد. مرد مملوک غیر عرب.
 4. همچنین می گویند خروس به مرد صالحی اشاره می کند که امر به معروف می کند ولی به سراغش نمی آید، یعنی به مردم یادآوری می کند که نماز بخوانند ولی نماز نخوانند.

تعبیر خروس برای ابن شاهین

ابن شاهین می گوید بانگ خروس کار ستودنی است، مثل اینکه انسان در خواب ببیند که خروس در حال بانگ زدن است، این نشان دهنده ازدواج زودهنگام جوان در صورت مجرد است، انسان شب ها بسیار گریه می کند. اما اگر در خواب ببیند که «خروس‌ها کشتی می‌گیرند»، بیانگر آن است که این شخص به دلیل مشاجره و خیانت زناشویی خانواده خود را ترک می‌کند و از آنها جدا می‌شود.

تعبیر دیدن خروس در خواب

مفسران می گویند: دیدن خروس به هر رنگی که باشد، دلالت بر مؤذن دارد

خروس قرمز در خواب

به فردی اشاره کنید که ویژگی های نامطلوب زیادی دارد و این شخص بدنام است و زیاد حرف های پوچ می زند.

تعبیر بانگ خروس در خواب برای زن مجرد

دیدن بانگ خروس و شنیدن صدای آن ممکن است نشان دهنده این باشد که او با مردی ازدواج خواهد کرد که با او زندگی شادی خواهد داشت.

دیدن خروس در خواب برای زن شوهردار

ابن سیرین در تعبیر دیدن خروس در خواب زن شوهردار می گوید: دلالت بر شوهر وفادار است، مخصوصاً اگر این خانم ببیند که در رختخوابش خروس است و اگر ببیند که خروس سفید است، دلالت بر آن دارد. خوشی و شادی این خانم

دیدن خروس در خواب زن حامله

دیدن خروس در خواب زن حامله، بیانگر مژده ای از سوی خداوند متعال برای او و داشتن فرزند پسر است.

تعبیر خواب مرده خروس

علمای تعبیر خواب می گویند دیدن خروس در خواب برای بیننده زیبایی و قدرت است، اما بیننده نه اختیار دارد و نه قضاوت.

و رؤیت ممکن است حکایت از مؤذن و روحانیت داشته باشد، در حالی که دیدن خروس مرده ممکن است حاکی از اتلاف وقت زیاد در تفریح ​​و آرزوها و کوتاهی در عبادت باشد.

تعبیر ذبح خروس در خواب

دیدن خروس در خواب بیانگر افراد و مؤذنانی است که عبادت خود را حفظ می کنند، در حالی که دیدن خروس ذبح شده نشان دهنده ترک نماز و کوتاه شدن عبادت است.

تعبیر یوتیوب خروس در خواب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا