تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

به شما ارائه می کنیم تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن بول در خواب ابن سیرین دیدن بول بر لباس در خواب دیدن ادرار زیاد در خواب تعبیر ادرار در خواب.

تعبیر خواب ادرار کردن روی لباس دیدن نوشیدن ادرار تعبیر خواب خیس کردن تعبیر ادرار کودک در خواب

تعبیر دیدن ادرار در خواب ابن سیرین

 1. ادرار در خواب عموماً بیانگر نعمت یا هدیه است. اما ادرار در خواب نیز تعابیر متعددی دارد که با توجه به شرایط موجود در خواب متفاوت است
 2. امام فرمود: هر که در خواب ببیند که در جایی که نمی شناسد بول می کند، رؤیتش نشان می دهد که با زنی از آن مکان ازدواج می کند.
 3. هر کس در خواب ببیند که در حال ادرار کردن است، رؤیتش نشان می دهد که در چیزی خرج می کند که با بهره به او برمی گردد.
 4. هر کس در خواب ببیند که در چاه آب ادرار می کند، رؤیتش نشان می دهد که مال او به حکم قانون تملک شده و از این پول خرج می کند.
 5. کسی که در خواب ببیند که در محراب مسجد یا نمازخانه بول می کند، رؤیتش نشان می دهد که بیننده پسری خواهد داشت که وقتی بزرگ شد، علم زیادی به دست می آورد.
 6. امام ابن سیرین می فرماید: هر کس در خواب ببیند که بر قرآن کریم بول کرده است، رؤیتش نشان می دهد که یکی از فرزندانش کتاب خدا را حفظ می کند.
 7. کسى که در خواب ببیند قسمتى از آن را بول کرده و قسمتى از بول را در خود نگه داشته است، رؤیت او حاکى از از بین رفتن مقدارى از مال او و بقاى آن است در صورتى که صاحب بینا از صاحبان آن باشد. پول نگرانی ها و بقای دیگران
 8. هر که در خواب ببیند که در خواب بول کرد و شخص دیگری بیاید و با او بول کرد و بول در هم آمیخت، دید او نشان می دهد که با آن شخص نسب خواهد بود.
 9. هر که در خواب ببیند که در حمام و زیاد بول کرده است، بینایی او حاکی از زیان بزرگی است که اگر از صاحبان مال باشد به او می رسد و اگر صاحب بینا فقیر باشد فقیر می شود. ثروتمند.
 10. کسى که در خواب ببیند در خواب بول کرد و مردم با این بول پاک کردند، رؤیت او نشان مى دهد که صاحب رؤیا پسرى خواهد داشت که مردم را قضاوت مى کند و از او پیروى مى کند.
 11. کسى که در خواب ببیند شیر بول کرده و کسى آن را نوشیده و صاحب بینا را بشناسد، رؤیا دلالت بر آن دارد که صاحب بینا در آن شخص مالى خرج کند.
 12. کسى که در خواب ببیند بول کرده و ادرارش از آتش بوده است، رؤیتش بیانگر آن است که پسرى به دنیا خواهد آورد که صاحب قدرت و قدرت باشد.
 13. هر کس در خواب ببیند که در جامه بول کرده است، در صورت مجرد بودن، زن می گیرد، یا اگر ازدواج کرده باشد، صاحب فرزند می شود.
 14. كسى كه در خواب ببيند كه در مسجد يا نمازخانه ادرار مى‏كند، ديده او حاكى از آن است كه فرزندى پرهيزگار به دنيا خواهد آورد.
 15. امام ابن سیرین درباره کسى که در خواب ببیند بر کالاى معینى بول کرد، مى‏گوید، دیدن او بیانگر زیان او در آن کالا است اگر تاجر بوده است.
 16. هر کس در خواب ببیند که ادرارش را نگه می‌دارد، بینایی او بیانگر درگیری است که بین او و همسرش پیش می‌آید.
 17. هر کس در خواب ببیند که شخصی بر او بول کرد، دید او نشانگر اهانتی است که از طرف آن شخص به او می شود.
 18. کسى که در خواب ببیند خون مى‏جوید، رؤیتش نشان مى‏دهد که با زنى که بر او حرام است همبستر مى‏شود و نمى‏داند.
 19. هر كه در خواب بيند كه ايستاده ادرار مي كند، رؤيتش بيانگر آن است كه مال خود را هدر مي دهد بدون اينكه بداند چگونه خرج كند.
 20. کسى که در مقابل رهگذران بول کند، یا بولى که بوى نامطبوع دارد، بول کند، دیدن او نشانگر مطلبى است که از او معلوم مى شود.

تعبیر دیگری از نماد ادرار در خواب شما

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که دیدن بول به طور کلی چه در زمین و چه در مستراح و چه در اماکن عمومی غالباً به مال و مال و صدقه و نکاح و نکاح و در مواردی اشاره دارد. به پولی که از طرق حرام و غیر قانونی به دست می آید و بول کردن، خرج کردن این پول یا از دست دادن آن در واقعیت است و به طور دقیق تر، دیدن ادرار بر روی زمین در خواب، علامت آن است که خشمگین با یکی از زنان آن محل ازدواج کند. رئالیسم به خصوص اگر بیننده مجرد باشد.

و کسى که در خواب ببیند که در خانه کسى که او را مى شناسد بر خاک ادرار مى کند، خواب به ازدواج دختر آن شخص یا یکى از اعضاى خانواده او در حقیقت است. خیر و برکت. در زندگى خود و کسى که در خواب ببیند ادرار مى کند، ولى ادرارش کامل نشده و خود را گرفتار کرده است، خواب بیانگر تلف شدن مقدارى از مالى است که بیننده در بیدارى دارد اگر بیننده ثروتمند باشد، ولى اگر خواب بیننده نگران یا مضطرب و مضطرب است، پس این خواب نشانه خوبی برای بیننده است که بخش زیادی از آن اندوه و نگرانی و احساس آرامش و شادی در واقعیت از بین می رود.

و اما کسى که در خواب ببیند که بر زمین ادرار مى کند و کسى را با او مى بیند که در همان جا ادرار مى کند تا بول در هم آمیخته شود، این حالت دلالت بر پیدایش رابطه مستحکم یا اختلاط و قرابت بین این دو نفر دارد. زندگی واقعی و شخصی که در خواب ببیند در یکی از جاهایی که برای بول در نظر گرفته شده ادرار می کند و روی زمین و احساس می کند که در جریان ادرار طولانی شده است، خواب در آن زمان اشاره به آسودگی و مال و ثروت دارد. از بین رفتن نگرانی و از بین رفتن حاجت فقیرانی که در واقع فقیر بودند، ولی اگر بیننده خواب غنی بود و بولش را طولانی کرد، رؤیت او حاکی از از دست دادن مالی او در بیداری است، چنان که امام ابن سیرین فرموده است. امام همچنین می فرماید: هر کس در خواب ببیند که بر زمین بول کرد و پس از آن عده زیادی آمدند و با این بول شروع به مسح کردند، حکایت از آن دارد که بیننده خواب فرزندی دارد که در بین مردم شهرت زیادی دارد و توسط بسیاری از آنها فروخته می شود.

و کسى که در خواب ببیند خون را بر زمین بول کرد، خواب نشان مى‏دهد که بیننده در حالى که در حال حیض است با زنى همبستر مى‏شود که شیر مى‏دهد و دیگری از آن نوشیده است. سپس خواب نشان می دهد که این بیننده در حالتی که هیچ شک و حرمتی در آن وجود ندارد، برای آن شخص پول خرج می کند.

دیدن بول بر لباس در خواب

مفسران ذکر کرده اند که بول در برخی موارد ممکن است به فرزند، اولاد یا ازدواج اشاره داشته باشد، دید او نشان می دهد که در زندگی واقعی هنوز بچه دار نشده است و انشاءالله در روزهای آینده فرزند پسر و رزق و روزی فرزندان را نوید می دهد. .

دیدن ادرار زیاد در خواب

ادرار مادامی که در محل معین خود باشد و مضر نباشد، یعنی بدبو نباشد یا مضر باشد، احتیاط خاصی دارد و بول در مکان، زمین یا منزل معلوم، ممکن است دلالت بر تقاضای نکاح کند.

تعبیر ادرار در خواب

مجاری اگر در خواب ادرار ببینید، پیش‌بینی می‌کند که گرفتاری‌ها و گرفتاری‌ها در خانه شما حاکم خواهد شد.

رویای ادرار – یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا