تعبیر کفش در خواب

ما در سال 2021 برای بزرگ ترین مترجمان مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی به شما تعبیری رایگان از خواب و رؤیا ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر کفش در خواب تعبیر کفش در خواب ابن سیرین تعبیر کفش در خواب ابن شاهین تعبیر کفش در خواب نابلسی

خواب دیدن کفش برای یک دختر، برای یک زن مجرد، برای یک زن باردار، برای یک زن مطلقه، برای یک مرد، خرید کفش سفید قرمز قرمز سبز آبی و گم شدن کفش های پهن، باریک، نو، قدیمی، پاره، تمیز، کثیف، برای ابن سیرین و دیگران

تعبیر کفش در خواب

 1. كفش خواب: مرد است كه به كار زنان رسيدگي مي كند و آنها را آراسته و تهيه مي كند، زيرا كفش معالجه دمپايي است و دمپايي خواب، زن است و گويند: او دلال جواري است.
 2. كفشى كه مى پوشد اگر در آن راه برود سفر و سفر است و اگر كمربندش قطع شود از سفر مى ماند و اگر بند يا تورى او بريده شود يا كفى پايش پاره شود. ، دستور می دهند که او را از سفر بر خلاف میلش باز دارد. و وصیت او در مسافرت به رنگ کفشش است و اگر رنگش سیاه باشد طلب پول می کند و می دهد.
 3. اگر قرمز بود، باید سرگرمی می خواست
 4. اگر سبز باشد دین است
 5. اگر زرد بود، فقط یک توهم بود
 6. و اگر ببیند که کفشی دارد و پول آن زن در آن وارد نمی شود، پوشیدن آن: با زن همبستر شود.
 7. اگر ببیند که روی دو کف صندل راه می‌رود و یکی از آن‌ها در پایش می‌پیچد، برادر یا شریک از هم جدا شده است. هنگام راه رفتن با آنها در مسافرت دو کفش می پوشد و اگر آنها را بپوشد و با آنها راه نرود، آنها زنی هستند که با او ازدواج می کند.
 8. اگر ببیند که در جای خود با آنها راه می رود و با همسرش همبستر می شود
 9. و خواب كفش مو – كه براى زن نيست – پول است و كفش براى زن و كفش مشرك دختر است.
 10. اگر ببیند که کفش با موهای نو پوشیده است، ازدواج نکرد و نپوشید، با باکره ازدواج کرد.
 11. اگر در خواب ببیند که پاشنه های خود را کوتاه کند، زنی است که فرزندی ندارد و گفته شده است که بدون دو شاهد با زنی ازدواج می کند.
 12. اگر ببیند که کفشش گیر کرده است، صفحه پایین شکافته و نمی افتد، زنش دختری به دنیا می آورد و اگر بشقاب به بشقاب چسبیده باشد، عمر دختر با مادرش دراز می شود، اگر بیفتد. ، او خواهد مرد.
 13. و هر که ببیند در خواب کفش را ترویج می کند، بر عدم تعادل در امور همسرش غلبه می کند و زندگی مشترک با او را بهبود می بخشد.
 14. اگر در خواب ببیند که با کفش راه می رود، زن خود را طلاق می دهد یا از شریک زندگی خود جدا می شود، این خواب نشان دهنده آمیزش با یکی از همسرانش بدون دیگری است یا با او در سفر است.
 15. و اگر ببیند که کفش هایش از بین رفته یا در آب افتاده، زنش رو به هلاکت است، اسلام آورد.
 16. اگر ببیند مردی کفش‌هایش را می‌دزدد و کفش‌هایش را می‌پوشد، با علم و رضایت او به همسرش خیانت می‌کند. کفش نقره را زن آزاده و زیبا، آتش زن نیرومند، چوب زن ریاکار و حیله گر، و کفش سیاه را زن ثروتمند خوش اخلاق، و گاو را با پوست عجم و از پوست تعبیر می کند. از اسب از اعراب و از پوست حیوانات از تاریکی سلاطین.
 17. کفشی که از کتان ساخته شده، زنی است محجبه، قاری فصیح کتاب خدا. مردی از ابن سیرین پرسید، گفت: دیدم کفش هایم غلط است، پس از سختی آن را یافتم، گفت: دنبال پول بگرد و بعد از سختی آن را بیاب. گفته شد: راه رفتن با دمپایی سفری در طاعت خداوند متعال است و از ابن سیرین درباره مردی که دمپایی بر پاهای خود دید پرسیدند. می گویند مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم صندل هایم را پوشیده ام و شخصی کمربند یکی از آن ها را برید و آن را رها کردم و همان طور که هستم رفتم. به او گفت: آیا برادر مفقودی داری؟ او گفت بله. ابن سیرین به یاد آورد و گفت: من برادرت را نمی بینم مگر اینکه از دنیا رفت و به زودی برای او سوگواری می کنیم.
 18. کفشی که سفر است و مسافر کفش می پوشد و برای اهل شهرهاست و از آن به زن تعبیر می شود.
 19. هر که در آرزوی پوشیدن یک جفت صندل و راه رفتن با آن در راه رسیدن به مقصد است، سفر می کند
 20. اگر چیزی از آنها بریده شود یا ضعیف شود، با مهربانی نفس در سفر می ماند. هر کس در خواب ببیند صندل می پوشد و آن را نمی پوشد، با زن یا کنیز همبستر می شود و اگر نوزاد باشند تعبیر به باکره می کنند.
 21. و هر که در خواب ببیند کفشی بردارد و در جامه یا کوزه بگذارد و زن یا کنیز را در آغوش بگیرد.
 22. اگر کفش بریده شود، لباس است. و هر کس در خواب ببیند که با یک کفش راه می رود و یکی از کفش هایش از پایش جدا می شود و با یک کفش راه می رود، این فراق برادر و خواهر یا شریک است و این با سفر و مرگ است. یا زنش را طلاق داده یا بنده خود را فروخته یا یکی از آنها فوت کرده است و این ممکن است مربوط به دوره آینده بعد از یک سال باشد.
 23. و هر کس ببیند که کفش هایش گم شده، یا در چاهی بیفتد، یا بر او چیره شود، زنی از اهل بیتش بین او و او قرار گیرد و او را ترک کند، سپس به حال اول خود بازگردد. هر کس در خواب ببیند که کفش هایش را دزدیده اند یا دیگری آن را بپوشد، این قتل همسرش را توضیح می دهد. و هر کس ببیند که کسی کفشش را رها کرده و گم کرده و بعد از خود آن را پیدا کرده و برایش سخت است، به سختی مال می‌جوید و آن را به دست می‌آورد. و هر کس ببیند که کفش هایش را درآورده یا سوخته یا بریده اند، بر خلاف میل خود از سفر روی برگرداند.
 24. می گفتند کفش سیاه را ثروتمندان تعبیر می کردند. و هر که کفش سفید ببیند زنی زیبا را نشان می دهد، قرمز زنی است که با هم زندگی می کنند و سبز ژاکت زن است.
 25. اگر پوست گوسفند یا بز باشد، زن عرب است، مخصوصاً اگر کف آن چرم شتر باشد.
 26. هر کس در خواب ببیند کفش هایش در جایی افتاد که به آن نمی رسد در حالی که با پای برهنه راه می رود، بیانگر غم و اندوه و اضطراب و بی حرمتی است و ممکن است حکایت از مرگ همسرش داشته باشد، و اگر چیزی در بینایی باشد که بر آن دلالت کند. مهربانی، رئیس به او آسیبی نمی رساند. و هر کس در خواب دید که آن را به کسی داد، زن خود را طلاق داد و او را به عقد دیگری درآورد و ممکن است بنده خود را به کسی بدهد. و هر کس در خواب ببیند که کفش خود را از دستش بیرون می کشد تا پاره شود و او را آزار دهد، تعبیر به مرگ همسرش می شود. هر که در خواب ببیند لباسی جدا بپوشد در حالی که در آن راه می رود، به این معنی است که سفرش تمام نشده است.
 27. او احساس می کرد که دو کفش به تن دارد و در حال سفر از طریق زمین است. و هر که در خواب ببیند که با آنان به ملاقات او برود، با زنی همبستر شود و کفشهای پاشنه دار عقیم است و گویند با زنی بدون عقد صحیح ازدواج می کند و ممکن است بی سرپرست باشد. .
 28. و هر که ببیند کفش هایش را درست می کند ده سال برای همسرش بهتر می شود
 29. اینکه شخص دیگری او را نوازش کرده نشان می دهد که او دارد همسرش را لوس می کند
 30. هر کس در خواب ببیند که کفش هایش را در کفش هایش می گذارد و آنها را درست می کند، همسرش را در انجام گناهان یاری می دهد.
 31. کفش های نقره توسط یک زن جدید و خوب، با گلوله – یک زن ضعیف، و با آتش – یک زن قوی تفسیر می شود.
 32. از پوست اسب زن عرب و از پوست هفت زنی از سلاطین ظلمت.
 33. گفته شد: راه رفتن با دمپایی در طاعت خداوند متعال سفر می کند. و هر کس در کفشش چیزی نوشته باشد برایش معلوم می شود که همسرش در کارش سردرگم است. و هر که ببیند کفش هایی است که از پنبه بافته شده اند، این تعبیر او از قرائت دینی و معروف به نیکی است.

تعبیر کفش در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در خواب می بیند که کفشی ساخته است، اگر در آن راه رفت، راه و سفر است. و وصیت او در سفر به رنگ کفشش است اگر سیاه بود برای پول و قناعت و اگر سرخ بود برای لذت و اگر سبز بود برای وظیفه و اگر زرد بود برای بیماری و هذیان بود.

و اگر ببیند که کفشی دارد و پول آن زن در آن وارد نمی شود، پوشیدن آن: با زن همبستر شود. و اگر ببیند که روی کف کفش راه می رود و یکی از آن ها در پایش می پیچد، برادر یا شریک از هم جدا شده است. هنگام راه رفتن دو کفش می پوشد و اگر آنها را بپوشد و با آن راه نرود، آنها زنی هستند که با او ازدواج می کند. و اگر دید که آنها را به جای خود راه داد و زنش را زیر پا گذاشت.

و خواب كفش مو – كه براى زن نيست – پول است و كفش براى زن و كفش مشرك دختر دارد. و اگر ببیند که کفشی با موی نو پوشیده است که با آن شریک نیست و نمی پوشد، با باکره ازدواج می کند. و اگر در خواب ببیند که پاشنه خود را ببرد، زن بی اولاد است و گفته شده است که با زنی بدون دو شاهد ازدواج می کند و اگر اختیار نداشته باشد با زن بی سرپرست ازدواج می کند. . و اگر ببیند که کفشهایش بسته شد و کف پا از هم جدا شد و نیفتد، زنش دختر به دنیا آورد و اگر بشقاب به بشقاب وصل شد، عمر دختر با مادرش طولانی می شود. و اگر بیفتد می میرد.

و هر کس ببیند کفش خود را وصله کرده و عیب زن خود را برطرف کرده و زندگی مشترک با او را بهبود می بخشد، اگر دیگری آن را برطرف کند، در زن خود فساد می کند. و اگر در خواب ببیند که با کفش راه می رود، زن خود را طلاق داده یا از شریک خود جدا شده است، و گویند این رؤیت دلالت بر آمیزش با یکی از همسران خود بدون دیگری دارد یا ناقص در سفر است.

و اگر در خواب ببیند که کفش هایش از بین رفته یا در آب افتاده است، زنش شرفیاب می شود…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا