چهره های مترجمان رویا

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

اعداد مترجمان رویا اعداد مترجمان خواب مورد اعتماد در واتس اپ شماره های مترجمان رویا شماره موبایل مترجمان رویا مترجمان معتمد سعودی اعداد مترجمان خواب و املا

مطالب: شماره تعبیر خواب در واتس اپ در قطر، عربستان، کویت، بحرین، امارات، عراق، شماره شیخ برای تعبیر خواب من در واتس اپ

اعداد مترجمان رویا

  1. شیخ یوسف المطلق رحمه الله : 0505454611
  2. شیخ صالح الوسیمی.: 0555549291
  3. شیخ ابوزید الشمری.: 0559922737 (به نظر من یکی از بهترین مفسران)
  4. شیخ حمد الحبشان.: 0505239404

تعداد مترجمان قابل اعتماد رویاها در واتس اپ

Sheikh Saleh Al-Shaqiq 0504287872 Sheikh Al-Rumi 0500848118 Sheikh Yusuf Al-Mansour 0504894358 Sheikh Muhammad Al-Hafeiti 0505133434 Sheikh Saleh Al-Sultan 0555923101 Sheikh Khaled Al-Mushaiq 0505148076 Sheikh Saad Al-Ghamdi 0504832105 Sheikh Suleiman Al-Jabilan 0505144148 Sheikh Omar Al -wahhabi 0551266961 شیخ سلمان الووده 0504250250 شیخ عبدالرحمان المخدوبوب 0507050 شیک 35015: عبد 3515: عبدالن ال- Mashari 0505409983 Sheikh Muhammad Al-Arefi 0566866567 Sheikh Muhammad Al-Fawzan 0505146967 Sheikh Yusuf Al-Mutlaq, may God protect him 0505454611 Sheikh Abu Zaid Al-Shammari 0505454611 Sheikh Abu Zaid Al-Shammari 050599227375552 Sheikh Saleh Abu Al-Asi 3316 Osama 0536292272 Sheikh Ayed المطیری 0556637379 شیخ محمد الحبدان 0505999336 شیخ عمرالعید 0505457377 شیخ ابراهیم ابوبشیت 0504921723 شیخ ابراهیم ع. لخدیری 0505441178

تعداد مترجمان رویاهای موبایل

عبدالمحسن القاسم 04/82922032 موبایل 055372032 سلیمان العلوان 06/3816716 موبایل 055151311 احمد بن عبدالله العمری 04/8411883 موبایل 0533334032 موبایل 0533334032 عبدالله بن عبدالله 403833334041. بن عبدالله الغیث عمر بن فهد 42106546565 / 01 موبایل 055457377 عبدالعزیز بن محمد الصدان 01/420470 موبایل 055469946

مترجمان برای رویاهای مطمئن رقم می زنند

1- شیخ یوسف المطلق رضی الله عنه: 0505454611 (یادتون باشه مریضه خدا شفاش بده) 0567541652 از بعد از نماز مغرب تا ساعت 23.

شیخ سلطان.شماره 0500417777 بعد از نماز شام تا ساعت 12 شب موجود است

عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ 01/4810005/4828390 عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین 01/4596520/4253050/4250416 فکس صالح بن محمد اللحیدان 4829802/4829802/4829802/4829802/4829802/4601514/4653050/4253052 عباد 8475207/04 صالح بن فوزان الفوزان 4588570/4787840/4767420/04 عبدالله بن عبدالرحمن الغدیان 4111729/4113796/01 عبدالله بن محمد الغنیمان/01 عبدالله بن محمد الغنیمان/01 عبدالله بن محمد الغنیمن 4588570/47858/4785858/478538578/01/01 فیحان بن شالی المطیری 8363309/04 علی بن سعید الغامدی 8282071/8384093/04 موبایل 054593813 عبدالمحسن بن عبدالله الزامل 01 4240870 اباعبدالله الزامل 01 4240870 اباعبدالله 240870/4240870/4240870/4240870/403761 4240870/4240870/4240870/403761 عزیزبن عبدالله الراجهی 2582939/4915930/01 عبدالله البسام 025561554عبد الرحمن بن ناصر البراک 2582899/2410428/01عبدالله بن محمد المطلاق/2410428/01عبدالله بن محمد المطلاق 25858367676767676565676/2410428/01عبدالله بن محمد المطلاق78/24104283838383838383856783838567838567838567838583838583838567838567856767856767656767656765676567030000 /5565503/02 سعود الشریم 5746004/02 عبدالرحمن السدیس 5275819/02 علی بن عبدالرحمن الحذیفی 04/8253596 عبد الباری الثبیتی 83040-0370 8292028/04 موبایل 055372032 صلاح البدر 05 866 Suleiman al-Alwan 06/3816716 Mobile 055151311 Saleh Bin Ghanem Al-Sadlan 014643083/AHMED BIN2025025025021183 MOBILIN2221183 05333444 ANIS BINAN BANIN AHMED TAHER 04/8484848615 وهاب بن ناصر 142706/01 الطریری 4 02 بعد از نماز مغرب ناصر عبدالکریم العقل 01/2318972 موبایل 055142120 سعد بن عبدالله البوریک موبایل 055441178 صفر بن عبدالرحمن الحوائة 1/01/2318972 /5281141 ابراهیم بن عبدالله الغیث 01/4210696 موبایل 055419565 ناصرالعمر 2491455/01 عید بن عبدالله القرنی فکس 4196663 01/ موبایل 0542222000 0542222000 موبایل 0542222000 0542222000 ابراهیمه بن عبدالله المد3030 ابراهیمو بن عبدالله آل303001 فکس المنجد 03/8825737 موبایل 055802296 علی عبدالخالق القرنی 02/5376142 محمد عبدالرحمن العریفی 01/2460368 موبایل 055845140 ابراهیم الفارس 055845140 ابراهیم الفارس 055845140 ابراهیم الفاریس 49/498/2011 سعود العید 01/42259612 موبایل 055457377 یحیی آل یحیی 04/8344095عبدالعزیز بن محمد الصدان 01/4250470 موبایل 055469946 عبدالرحمن المحمود/3213027 DURAII 01/4630858MOHAMMED BIN ABDUL RAHMAN AL-DAKHIL 04/8380022 MOBILE 055308749 ABDUL RAHMAN AL-FARARIAN 01/4312090AMILAZIZISIS BIN IBRAHIM AL-QASIM 01/4240734 MOVILE 0554848480 Mobile 055319008Abdul Karim bin Salem Ibrahim Al-Ghaidah 127 Mobile 0554807 055321442 Obaid Allah bin Ahmed Al-Qahtani Mobile 054549596 Mansour bin Abdulaziz Al-Semari 01 4923434 Sultan Al-Owaid 8412749 / 03 Abdul Razzaq Abdul Mohsen Al-Abbad 8471810 / 04 Mobile 055308367 Abdullah Al-Jalali 3642705/06Mohammed Jamil Zeno 5561827/02 Musa bin Hassan Mian 864040887/04 Al-Abbas Mobile 2200202 055667261Mohammed bin Abdulaziz Al-Misnad 01/2390210 Abdullah bin Abdul Wahhab Sardad Mobile 055314323 Ibrahim bin Saleh Al-Khudairi 01/426724 Mobile 055404373Abdulaziz بن محمد الداود 4595956/4412103/01 عبدالله بن صالح القصیر موبایل 055255565 صالح الاطرم 2328798/4585447/01عبدالعزیز بن محمد الداود بن عبدالله بن عبدالله القصیر 4886 ناصر العبیکان 01/4259762/4260616 علی الجمعه 06/3810560 عبدالعزی ج الاقل 3242111/3246576/06 عبدالله بن صالح الفوزان 06/3234178 سعید الدجانی 6831669/02 عبدالله الحبیشی 054362202 سعد بن سعید الحجری 054362202 سعد بن سعید الحجری 20202020202 سعد بن سعید الحجری 20253753737373737202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202Saad بن سعید الحجری -Zindani 009671341733 – 009671256690 Phone numbers for the Presidency of Scientific Research and Guidance in Saudi Arabia 459555 02/ 7320900 5589825/5589824/02Dawa and Guidance Center in Makkah 02/5360594Dawa and Guidance Center in Madinah 8212423/8252664/8220825/04Dawa and Guidance Center در بریده 06/3248980مرکز الدعوه و راهنمایی در ریاض 01/4010211مرکز الدعوه و راهنمایی در جده 6637643/6656994/02 مرکز الدعوه و راهنمایی در ابها 2240038/07 داواء و مرکز راهنمایی در ابها 2240038/07 دعوت و مرکز راهنمایی در ابها 2240038/07 Call and Guidance 2240038/07 Call and Guidance مرکز راهنمایی واه در دمام 03/8263535/

اعداد تعبیر خواب سعودی

شیخ یوسف المطلق رحمه الله تلفن همراه: 0505454611

شماره همراه شیخ صالح الوسیمی: 0555549291

شیخ ابوزید الشمری شماره موبایل: 0559922737

شماره همراه شیخ حمد الحبشان: 0505239404

ارقام تعبیر کننده خواب و کاغذ رقیه شرعی

Sheikh Musaed Al-Dakhil 0505499613 Sheikh Muhammad Al-Arefi 0503009941 Sheikh Tariq Al-Hawas 0505918631 Sheikh Ayed Al-Qarni 0504222000 Sheikh Abdullah Al-Qarawi 0505150497 Sheikh Abdul Aziz Al-Shawi 0505130234 Sheikh Abdullah Al-Juaithen 0505154240 Sheikh Saleh Al-Maghamsi 0505319008 Sheikh سلمان الاسماری 056691901041 شیخ رائد الانزی 0505130234

شماره موبایل شیخ ناصر الرمیح برای تعبیر خواب تعبیر خواب

شیخ ناصر الرمیح 0505212184

شماره تلفن همراه شیخ ابراهیم الرویس، مترجم خصوصی خواب

این عدد شیخ ابراهیم الرویس برای تعبیر خواب است

0505845757

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا