تعبیر دیدن اسب در خواب از ابن سیرین چیست؟

آخرین به روز رسانی 10 نوامبر 2020

تعبیر دیدن اسب در خواب نابلسی

دیدن اسب در خواب یکی از رؤیاهایی است که حاوی سرنخ های بسیار مهمی است، زیرا اسب از حیواناتی است که در سنت نبوی از آن به نیکی یاد شده است و همچنین نماد شجاعت، قدرت و جوانمردی است. آیا دیدن اسب در خواب برای صاحبش خیر و نیرو دارد؟ یا منظورت چیه؟ معنی دیدن اسب در خواب را از طریق مطلب زیر به تفصیل پاسخ خواهیم داد.

تعبیر خواب اسب در خواب نابلسی

 • نابلسی می گوید: اگر انسان در خواب اسب ببیند، بیانگر رزق و روزی فراوان و پیروزی بر دشمنان است.
 • اگر ببیند سوار بر اسب است، بیانگر آن است که مقام و شرف و منزلتی به دست می آورد.
 • اگر انسان ببیند که در خانه اش اسب جمع می شود، نشانگر اجتماع زنان برای تشییع جنازه یا شادی است.
 • دیدن مادیان دو بال سوار بر اسب

 • اگر انسان در خواب ببیند که سوار بر اسبی دو بال است، رؤیت را نشانه سفر یا برآمدن بیننده در قامت و مقام و دستیابی او به مال دنیوی می دانند و به او تعلق می گیرد. خیلی خوبه
 • این بینش همچنین برای بیننده خواب نوید خوبی می دهد که او فردی متدین و متعهد است که از خدا می ترسد و مشتاق انجام کارهای خوب است.
 • اگر انسان ببیند که سوار بر اسبی است که بال دارد و با آن پرواز می کند، بیانگر آن است که این شخص به مقام دینی بالاتری می رسد.
 • تعبیر خواب اسب سواری بدون زین

 • اگر ببیند که بدون زین و بدون افسار سوار بر اسب است، نشان از بد اخلاقی او دارد و با پسران بدون زن ازدواج می کند.
 • دیدن اسب سواری بدون زین نشان می دهد که بیننده از خدا دور است و گناهان کبیره و نافرمانی می کند و باید به سوی خدا بازگردد و تا دیر نشده خالصانه توبه کند.
 • و خواب شخص خوابیده که اسب های زیادی را می بیند که به آسمان بلند می شوند، گواه این است که روستا یا کشورش در معرض جنگی قرار می گیرد که منجر به از دست دادن جان افراد زیادی می شود.
 • نوشیدن شیر اسب

 • اگر ببیند که از شیر اسب می نوشد، نشان می دهد که این شخص از پشت سر سلطان خیر زیادی می برد و اگر ببیند که سوار بر اسب ماده است، نشان دهنده ازدواج او با دختری از خانواده پرجمعیت است. با موقعیت پرستیژ
 • تعبیر دیدن اسب در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین گوید: دیدن اسب در خواب بیننده به معنای خیر بسیار است و به معنای زیاد شدن مال و رزق است، اما ممکن است در مواقعی دلالت بر ارتکاب گناه و بدبختی و قرار گرفتن در بلاها داشته باشد.
 • دیدن مرگ اسب در خواب، بیانگر مرگ صاحب بینا یا بیماری شدید اوست، اما اگر مردی در خواب ببیند که از شیر اسب می نوشد، بیانگر آن است که از حاکم و نشان می دهد که بیننده یکی از نزدیکان سلطان خواهد شد.
 • اگر در خواب ببینید که در حال کشتی گرفتن با اسب هستید، بیانگر آن است که مرتکب گناه و نافرمانی بسیار خواهید شد، اما اگر متاهل باشد، بیانگر آن است که خانواده و فرزندانش بسیار بی انصاف هستند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که سوار بر اسب است و لباس سوارکاری بر تن دارد، این رؤیت به این معناست که بیننده خواب برای مقابله با دشمنان آماده می شود و اما رویای بال زدن بر اسب، این رؤیا بیانگر دستاورد است. از تمام اهدافی که فرد در آن هدف قرار می دهد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که اسب از دور می آید، این بینش به معنای خیر و خوشی و شادی در زندگی است، اما اگر ببیند اسب از روی سرش می پرد، بیانگر رسیدن به اهداف دشوار و غیرممکن است.
 • دیدن گروهی از اسب ها که در اطراف خانه جمع شده اند نشان دهنده سقوط فرودگاه است و اما دیدن مادیان با موهای پرپشت برای جوان مجرد خیر بسیار است و به معنای افزایش پول و افزایش تعداد است. از کودکان
 • ابن سیرین گوید: دیدن اسب زخمی یا مریض، به این معناست که بیننده یک دفعه دچار پریشانی و تنگی معیشت می شود، اما اگر دیدی اسب از افسردگی خلاص شده است، بیانگر آن مصیبت و سختی است. او در زندگی اش رنج می برد از شر آن خلاص شده است.
 • اگر خواب بیننده در خواب اسب سیاهی ببیند، این بینش نشان دهنده قدرت و شجاعت زیاد بیننده خواب است.
 • پرخواننده ترین تعبیر دیدن عمره در خواب ابن سیرین و نابلسی

  تعبیر خواب کشتن اسب

 • اگر ببیند اسب را کشته است، نشان دهنده این است که این شخص خیر زیادی خواهد داشت و پول زیادی به دست می آورد.
 • اگر در خانه خود مرگ اسبی را دید، نشان دهنده مرگ یکی از اهل این خانه است.
 • دیدن شخصی در خواب در حال کشتن اسب، این خواب بیانگر این است که خواب بیننده شخصی است که به دنبال دستیابی به اهداف و جاه طلبی های خود به هزینه دیگران است.
 • و اما کسی که در خواب ببیند به اسبی تیراندازی می کند، دید او نشان می دهد که او از موقعیت و موقعیت خود استفاده می کند تا اطرافیان خود را در محل کار و کسانی که کمتر از او هستند تحت فشار قرار دهند. در موقعیت رسیدن به اهدافش
 • ابن سیرین گفت: دیدن اسب مرده در خانه بیننده، دید بدی برای بیننده است.
 • دیدن اسب در خواب توسط ابن شاهین

  تعبیر خواب اسب سواری

 • ابن شاهین می‌گوید: اگر در خواب ببیند که سوار بر اسب است و می‌تواند بر آن سوار شود، بیانگر آن است که مقام‌های بزرگی به دست می‌آورد و در میان مردم مهم و سربلند می‌شود.
 • اگر انسان ببیند از اسب افتاده است، نشان دهنده این است که موقعیت خود را از دست می دهد و از خیلی چیزها در زندگی خود دست می کشد.
 • اكنون پرخواننده ها تعبير امضاء در خواب را ابن سيرين بدانند

  اسب گریزلی در خواب

  اگر ببیند که سوار بر اسب خاکستری است، نشان می دهد که اگر این شخص مجرد باشد به زودی ازدواج می کند، اما اگر متاهل باشد، نشان دهنده این است که همسرش حامله می شود و نرهای بدون ماده به دنیا می آورد.

  تعبیر دیدن اسب خشمگین

  اگر انسان ببیند که در خانه اش اسبی خشمگین است، نشان دهنده سرپیچی همسرش از او است، اما اگر این شخص در تجارت کار کند، نشان دهنده این است که ضرر زیادی می کند.

  دیدن مرده سوار بر اسب

 • هر کس در خواب مرده ای را سوار بر اسب ببیند و اسب زیبا و نیرومند باشد، نشان دهنده موقعیت آن شخص در آخرت است و این که او فردی است که در دنیا عمل صالح انجام می داد.
 • اسب خاکستری در خواب بیانگر آن است که مرد با دختر صالحی ازدواج می کند که به تعالیم دین خود پایبند باشد و در تمام اعمالش از خدا بترسد.
 • دیدن مادیان ناشناخته

 • مادیان مجهول در خواب، اگر در خواب آمد تا از خانه بینا بیرون بیاید، دلیل بر مسافرت یا مرگ مریض یا مسن بود.
 • و دخول اسب مجهول به خانه حکایت از ورود به خانه مردی نیرومند و شریف دارد.
 • اگر انسان در خواب ببیند که سوار بر اسب مرده ای است، بیانگر آن است که بیننده خواب در معرض ناراحتی و نگرانی قرار می گیرد، اما به سرعت تمام می شود.
 • تمام رویاهایی که در ذهن شماست، تعبیر آنها را اینجا در یک وب سایت خواهید یافت.

  موی مادیان را ببینید

 • دیدن موی مادیان در خواب اگر پرپشت و زیبا باشد، بیانگر رزق و خوبی و اعتبار و پول و تغییر حال بیننده است.
 • دیدن اسب ضعیف در خواب بیانگر ضعف و از دست دادن اقتدار و نفوذ است.
 • و اگر اسب در رؤیا بیاید بدون اینکه کسی آن را کنترل کند، نشانگر زن افتاده ای است که زنا کرده است.
 • خوانده شده ترین 50 دقیق ترین تعبیر خواب در مورد نامزدی با یک فرد مجرد توسط شخصی که می شناسید

  دیدن اسب دزدیده یا گم شده

 • اگر بیننده در خواب ببیند که اسب گم شده یا دزدیده شده است، خواب بیانگر از دست دادن عزیزی است و اگر بیننده بیمار باشد، رؤیا بیانگر نزدیک شدن به زندگی اوست.
 • ربودن اسب در خواب، رؤیای بدی است که بیانگر جدایی مرد متاهل از همسرش و از دست دادن یا مجروح شدن فرزندان است.
 • تعبیر خواب اسب خشمگین ابن شاهین

 • ابن شاهین می گوید اگر در خواب ببیند که اسبی خشمگین دارد ولی می تواند آن را اهلی کند، بیانگر آن است که این شخص دارای قوت و خرد قوی است.
 • اگر شخصی ببیند که اسبی قوی و خشمگین دارد و با آن در مسابقه ای شرکت کند، نشان دهنده این است که این شخص افراد زیادی را به چالش می کشد و پیروزی های بیشتری در زندگی خود به دست می آورد.
 • تعبیر خواب اسب قهوه ای خشمگین

 • و رویای یک اسب قهوه ای خشمگین گواه این است که بیننده خواب شخصی است که قبل از تصمیم گیری با ذهن خود فکر نمی کند، بلکه همیشه تصمیمات بی پروا دیوانه وار می گیرد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که سوار بر اسبی نیرومند است و با آن در مسابقات شرکت می کند، در این صورت خواب به رویاپرداز این توانایی را می دهد که به رویاها و جاه طلبی های خود جامه عمل بپوشاند تا در نهایت به آنچه می خواهد و می خواهد برسد.
 • تعبیر خواب اسب تیره خشمگین

 • اگر بیننده خواب ببیند که سوار بر اسب سیاه خشمگینی است، دید او نشان می دهد که فرصت سفر خوبی خواهد داشت.
 • و اگر انسان در خواب ببیند که اسب در خانه اوست، رؤیتش نشان می دهد که در مقام خود قیام می کند و بر رقیبان خود پیروز می شود و خیر و روزی بسیار به دست می آورد.
 • اسب سفید در خواب

 • اگر ببیند که اسب سفیدی وارد خانه اش شد، بیانگر آن است که مال زیادی به او می رسد و خیر و رزق وارد خانه اش می شود.
 • تعبیر خواب اسب سفید خشمگین

 • دیدن اسب سفید خشمگین در خواب بیانگر جنون است.
 • هر کس در خواب ببیند که اسب سفید خشمگینی دارد، رؤیا نشان می دهد که او فردی بی پروا و دیوانه است، اما نمی خواهد که کسی از کار او آسیب ببیند.
 • تعبیر تعقیب اسب در خواب

 • اگر نتواند او را اهلی کند، نشان دهنده این است که او دیوانه رفتار می کند و در رسیدگی به امور یا اداره امور خانه اش خوب نیست.
 • اسب در خواب بیانگر استقامت، قدرت، تیز هوشی و رفتار مناسب و سریع است.
 • همچنین دیدن اسب در خواب بیانگر توانایی رویارویی با مشکلات و تحمل آنهاست.
 • دیدن تعقیب اسب در خواب بیانگر این است که خواب بیننده با شخصی با شخصیت جذاب روبرو می شود که توجه او را بسیار جلب می کند، اما بیننده خواب باید مراقب باشد زیرا ممکن است این شخص برای او دشمنی کند که بخواهد به او آسیب برساند.
 • پرخواننده ترین تعبیر دیدن مرده در حال صحبت کردن در موارد مختلف توسط ابن سیرین

  دیدن اسب در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن دختری مجرد در خواب که در حال خریدن اسب بیمار است، این رؤیا بیانگر آن است که در دوران آینده با مشکلات زیادی در زندگی خود روبرو خواهد شد.
 • و اما دختری که در خواب خود را سوار بر اسب سفید می بیند، بیانگر این است که روز عقد او نزدیک است و از این ازدواج خوشحال می شود.
 • و دختر مجردی که در خواب یک اسب می‌خرد، به او خبر می‌دهد که از طریق شخصی که اسب را از او خریده، پول و امرار معاش زیادی به دست می‌آورد.
 • تعبیر خواب اسب در خواب برای زن متاهل

 • فقهای تعبیر خواب می گویند: اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که گروهی از اسب ها وارد خانه او می شوند، بیانگر آن است که او نر به دنیا آورده است تا ماده.
 • اگر ببیند سوار بر اسب است و او را از خانه خود به جای نامعلومی می برد، نشانگر دوری و دوری او از شوهر است.
 • زن شوهردار اگر در خواب ببیند که اسب سفیدی در خانه اش است یا داخل خانه اش شود، رؤیت زن را بشارت می دهد که در راه او خیر و روزی بسیار است.
 • و زن متاهل با دیدن اسب در خانه خود نشان می دهد که زن پس از روزهای خستگی و فرسودگی که در زندگی خود پشت سر گذاشته است، خوشبختی و راحتی خواهد داشت.
 • اما اگر زن شوهردار در خواب ببیند که سوار بر اسب است و آن را به بیرون از خانه می برد، این خواب بد است و بیانگر آن است که زن در دوران آینده در معرض بدی قرار می گیرد.
 • دیدن اسب در خواب برای مرد

 • دیدن اسب در خواب برای مرد، رزق و روزی فراوان و موفقیت و برتری در مسیر زندگی اوست.
 • اگر انسان در خواب ببیند که شیر اسب می خورد و می نوشد، بینایی او نشان می دهد که از شخص صاحب اعتبار و اقتدار خیر زیادی خواهد گرفت.
 • اما اگر انسان در خواب ببیند که اسب شده است، بیننده در خواب، مژده است به کسب مقام و مقام در زندگی.
 • در مورد سقوط بیننده از اسبی که سوار است، دلیل بر این است که مرد همسرش را از دست داده یا همسرش به شدت بیمار است.
 • الان پرخواننده ها تعبیر دیدن حبوبات دیدن ابن سیرین در خواب را بدانید

  تعبیر خواب افتادن از اسب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که سوار بر اسب است و از آن سقوط می کند، خواب نشان دهنده از دست دادن عزیزی است که بیننده خواب می بیند.
 • اگر متاهل باشد، دیدن او به معنای جدایی از همسرش یا از دست دادن او یا از دست دادن آبرو و حیثیت صاحب خواب است.
 • اگر در خواب ببیند که در میان جمعی از اسب به زمین افتاده است، این خواب بیانگر این است که چیزی را از دست می دهد و اطرافیان او این موضوع را می دانند.
 • دیدن پیاده شدن از پارسیان

 • اگر انسان در خواب ببیند که از پشت اسبی که سوار است فرود می آید و مقام دارد، این رؤیت بیانگر آن است که مقام و منزلت خود را از دست داده است.
 • اگر مرتکب گناهان کبیره و نافرمانی شد، رؤیت او حاکی از ترک معصیت و توبه او از خداوند متعال است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که از اسبی که بر آن سوار است پیاده می شود تا بر اسب دیگری سوار شود، دید او بیانگر آن است که حال او به حالت دیگری تبدیل می شود و تعبیر آن بستگی به حال اسب دارد. سواری
 • دیدن اسب در خواب برای زن باردار

 • خواب زن حامله از اسب سیاه نشان می دهد که جنسیت نوزاد مذکر است، در حالی که دیدن اسب سفید در خواب زن حامله نشان دهنده دختر بودن جنسیت جنین است.
 • دیدن زن حامله در خواب اسبی که به او نزدیک می شود، نشانه نزدیک شدن تاریخ تولد است.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که اسبی وارد خانه اش می شود، رؤیا بیانگر آن است که خبرهای خوب و خوشی در راه اوست.
 • منابع:-

  1- کتاب منتخب الکلمات فی تعبیر الخواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 1379. 2- معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل براییدی. چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی، 1387. 3- کتاب الاشارات فی العالم الافابات، الامام البیان، غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمی. چاپ بیروت 1993. 4- کتاب معطر الانام فی بیان الخواب شیخ عبدالغنی النابلسی.

  برای مشاهده تعابیر کامل دیدن اسب در خواب اینجا کلیک کنید

  بیش از ده سال است که در زمینه محتوا نویسی فعالیت می کنم، 8 سال در زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو تجربه دارم، از کودکی در زمینه های مختلف از جمله خواندن و نوشتن علاقه دارم، تیم مورد علاقه من زمالک است. جاه طلب هستم و استعدادهای اداری زیادی دارم، دارای مدرک دیپلم از AUC در مدیریت کارمند و نحوه برخورد با یک تیم کار هستم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا