تفسیر آلت ابن سیرین

ما در سال 2021 برای بزرگ ترین مترجمان مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی به شما تعبیری رایگان از خواب و رؤیا ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

به شما ارائه می کنیم

آن شامل

مردی که در خواب از او یاد شده دختری است مجرد، متاهل یا حامله، چه در بدن زن، دست دراز را لمس کند، بمکد، بازی کند و آلت تناسلی را لیس بزند.

تفسیر آلت ابن سیرین

 1. ذکر شخص بیانگر ذکر او در میان مردم و آبرو و مال و فرزندان و سن اوست.
 2. دیدن این که حافظه اش طولانی و کهنه است، نشان از فرزندان و پول زیاد است
 3. ایستاده دیدن مرد نشانه فعالیت، جدیت و برآورده شدن نیازهای کسی است
 4. دیدن فقدان مرد، بیانگر از دست دادن فرزند یا مرگ بیمار و برکناری از مأموریت است.
 5. دیدن اینکه مرد دیگری را نگه می دارید، نشانه آن است که به اندازه موقعیت خود پول خواهید گرفت
 6. دیدن خم شدن و مکیدن او به نر، نشانه اطاعت از فرزندان است
 7. دیدن آلت تناسلی به معنای مرگ، پول یا تبعید طولانی است
 8. دیدن مردی با دو مرد نشان می دهد که او دو پسر خواهد داشت
 9. دیدن مرد کسی که دیگران را گاز می گیرد، نشانه ی تمجید مبالغه آمیز است
 10. دیدن نان داغ که از مرد گرفته می شود، نشانه فقر است
 11. زن را چنان ببیند که گویی مردی مانند مردان دارد، پس اگر حامله باشد پسری به دنیا می آورد و اگر حامله نباشد و پسری داشته باشد خانواده او غالب می شود.
 12. دیدن زخم در مرد نشانه کلمات زشتی است که به آبروی شما لطمه می زند
 13. دیدن کسی که آلت تناسلی شما را لمس می کند، شادی و لذت را نشان می دهد
 14. هر که ببیند یادش دراز است و بزرگ شده و سرنوشتی بود که مانع صاحبش نمی شود، دلالت بر این دارد که فرزند و پول زیادی دارد.
 15. هر که در خواب ببیند که حافظه خود را از دست داده و پشیمان شود، پسر یا مسافرتش را از دست داده و اخبار او را از دست داده و اگر مریض بوده بمیرد و اگر گوشه نشین شده باشد و یاد مرد نشان دهنده فعالیت و جدیت باشد. و رفع نیازها
 16. هر کس در خواب ببیند که سرش را به آلتش خم کرده و با دهانش با او ازدواج می کند، پسرش را اطاعت می کند و هر طور که می خواهد او را عبادت می کند.
 17. و اگر ببیند که از مردم بسیار یاد می کند، این نشانگر عظمت نسل اوست
 18. و اگر به سه تقسیم شود، دلالت بر سه فرزند یا مرگ او دارد
 19. اگر حافظه او قطع شود، نشان دهنده مرگ او، از دست دادن مال، مرگ فرزندان، جدا شدن فرزندان از وطن، غیبت طولانی او از وطن و قطع یاد اوست.
 20. و اگر بیند که دو فرزند داشت، صاحب دو فرزند می شود، و اگر یکی را بالای دیگری بیند، اگر بیننده به فسق افتاد، آن دو مرد می آیند.
 21. و اگر در دست او نر دیگر ببیند، به صلاح او هزار دینار یا هزار درهم یا صد می گیرد.
 22. و هر کس در خواب دید که مقداری از اینها از یاد او بیرون آمد، کودک است.
 23. جابر مغربی گفت: حرکت آلت تناسلی و نعوظ آن حکایت از افزایش پول، شکوه فراوان و تعداد زیاد فرزندان دارد.
 24. و هر کس در خواب ببیند که یادش گسترش یافته و برخاسته است، حاجتی که طلب می کند شامل می شود، زیرا حافظه جز در مواقع ضروری گسترش نمی یابد.
 25. هر کس در خواب ببیند که حافظه اش دو نیمه شود، یکی ایستاده و دیگری آزاد، تعبیر به چهار راه مانع از سؤال می شود و اگر دو پسر داشته باشد یکی از آنها می میرد و اگر مسافر باشد: راه. بر او قطع می شود و اگر زنش حامله باشد دو فرزند به دنیا می آورد و یکی از آنها می میرد.
 26. هر کس در خواب ببیند حافظه اش جمع شود تا تکه شود، تعبیر به شش وجه پول و پس انداز آن، بیهوده است و نبود فرزندانش و ناتوانی آنها در درک موقعیت هایی که به آن رسیده اند و فرزندی که با آن به دنیا می آید. درماندگی و ناتوانی، عمر کوتاه، سختی اعمال و بی نظمی حالش.
 27. هر که در خواب ببیند که حافظه اش محال است، به این معناست که پس از قوت قدرتی ندارد
 28. و هر که در خواب ببیند که یادش از کمرش بیرون آمده و منحصر بفرد می شود، پس این پسر برای او متولد می شود و می تواند بمیرد و یادش از جایی که در آن است قطع شود.
 29. در مورد مرد هم فرزند و پول و مرد و آبرو است. دانیال گفت هر که ببیند دو یا چند مرد هستند، مازاد است.
 30. و هر کس شیر خورده یا شیر خورده را دید از او سود می برد.
 31. و هر کس در خواب ببیند که مردی غده دارد، معادل آن است، مشروط بر اینکه دردی در آن نباشد.

تعبیر آلت تناسلی و آمیزش در خواب YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ol9b5Y28J0U

بیشتر بخوانید در مورد

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود و یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی با احکام برگرفته از قرآن کریم و حدیث نبوی است. از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم، تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه که به رؤیت صحیح یا صالح معروف است، از نظر اسلام. شریعت. و معارف اهل سنت و جماعت.

رؤیا و تفسیر آنها در قرآن کریم

تفسیر رؤیا در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت، تفسیر احادیث آمده است، خداوند متعال فرمود: پروردگارت تو را برمی گزیند و من تفسیر احادیث را به تو می آموزم و برکتی از تو و یعقوب، تکمیل شده توسط پدر و مادر ابراهیم و اسحاق، که پروردگار حکیم تو تعلیم می دهد. از جمله رؤیاهای قرآن کریم:

 • خواب پیامبر خدا یوسف که پیامبر خدا یعقوب فرمود: وقتی یوسف به پدرش گفت: ای پدر من یازده ستاره دیدم و او خورشید و ماه را دید.
 • و خواب آن دو اسیر را پیامبر خدا یوسف فرمود: من و او از زندان نزد پسران رفتیم و گفتم یکی از آنها شراب را به من نشان داد و گفت: دیگری را خرد می کنم، تو نشان دادی. من که بر سرم نان می برم و پرنده از آن خورد در آیه: ای ای اسیران یکی از شما پروردگارش را شراب می دهد و دیگری مصلوب می شود و پرندگان می خورند.
 • خواب پادشاه که پیامبر خدا حضرت یوسف فرمود: یوسف، دوست عزیز، لطفاً از هفت گاو چاق برای ما خبر ده که هفت سبزی کم چرب و هفت سبزی خوشه می خورد و سایرین را که به مردم نسبت می دهد. آنها می دانند که او هفت سال را بزرگ می کند، سخت ترین. سپس به دنبال این هفت گانه سخت بیایید، همه شما فقط اندکی از توان خود را به آنها می دهید، سپس سالی می رسد که مردم به یکدیگر کمک می کنند و به آنها فشار می آورند.
 • رؤیت و تفسیر آن در سنت

  علم تفسیر رؤیا از زمان حضرت محمد (ص) به اسلام بازمی گردد. از آنجا که احادیث در تفسیر رؤیا و آموزش احکام تفسیر آنها به رفقا به ایشان رسیده است، در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که نشان می دهد رفقا و رفقا به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

 • فرمود: سه خواب: از آن رؤیاهای شیطان است، به طوری که پسر آدم غمگین می شود، و بعضی از آنها به هنگام بیداری و دیدن او در خواب به او مربوط می شود، و بعضی از آنها جزء است. از چهل و شش جزء نبوت.»
 • مردی در حال موعظه نزد رسول خدا آمد و گفت: یا رسول الله دیروز آنچه را دید دیدم گویا گردنم خورده و سرم افتاده است.
 • اینکه مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: امشب در خواب دیدم که چتری از کره و عسل آب شده لیز می خورد و مردمی را دیدم که با آن خفه می شوند که بسیاری از آنها مستقل هستند و اگر او را از زمین به آسمان برساند، ببین تو آن را گرفتی و انجام دادی، سپس مرد دیگری آن را گرفت و انجام داد، سپس مردی دیگر آن را گرفت و آن را برید، سپس رسید، سپس ابوبکر گفت. : ای رسول خدا، پدرم، نزد خدا مرا رها می کنی تا از او عبور کنم. این اسلام است. حاصلخیز است، متداول ترین و مستقل ترین قرآن است، و دلیل اتصال آن از آسمان به زمین، پس حق بر شماست که آن را بگیرید، زیرا خدا بر این است، پس به من بگویید. ای رسول خدا برای پدر و مادرم پدرت حق دارد یا نه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «در بعضی حقّ و در بعضی ظلم کردم.» فرمود: خدا رسول خداست.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا