تعبیر مرغ کبابی یا سرخ شده

خواب مرغ خام دیدن مرغ ذبح شده در خواب مرغ پخته در خواب برای زن مجرد مرغ سفید مرغ کبابی در خواب

خوردن گوشت مرغ در خواب خوب است و فال نیک است. زیرا گوشت مرغ نمادی از منفعت زنان است، زیرا مرغ در زایمان و راه رفتن شبیه زنان است.

تعبیر مرغ کبابی یا سرخ شده

نشان دهنده سودی است که در آن خستگی و مشکل وجود دارد. هر که ببیند جوجه مرغ خام می خورد از مردم شریف غیبت می کند و در کل گوشت مرغ حکایت از مال فراوان دارد.

خوردن سر مرغ در خواب

دلالت بر مردن زن نزدیک یا همسایه دارد و اما خوردن سینه مرغ دلالت بر آمادگی برای کار یا مسافرت دارد ران مرغ در خواب برای خوردن خوب است چنانکه دلالت بر نیکی همسر یا حسن زندگی مشترک دارد. و اما خوردن ساق یا پای مرغ در خواب بیانگر رفتن به جای بد است.

خواب مرغی با جوجه ها

دیدن مرغ با جوجه های کوچک در خواب، دلیل بر تلفات یا زوال زندگی است و بسیاری از جوجه ها در خواب بیانگر فرزندان زیاد است.

مرغ زنده در خواب

دیدن مرغ زنده در خواب، دلیل بر این است که ذهن به مسائل مربوط به امرار معاش یا رزق و روزی مشغول است و تعقیب جوجه در خواب، دلیل بر امرار معاش است و صید یا صید مرغ بیانگر آن است که مبلغ مهمی دارید. از پول و مرغ چاق سفید فال نیک و دلالت بر زنی شایسته است و لجن سیاه نشان دهنده زن نازا است و صدای مرغ در خواب ستودنی نیست و نیز بیانگر خرج سنگین و فضله مرغ در خواب است. ، کودکان یا کودکان بی سرپرست و تخم مرغ به اندازه آن تخم مرغ پول است

خرید مرغ در خواب و فروش آن

هر که در خواب ببیند مرغ زیاد می خرد، به بخت و اقبال می رسد، سیاهی در خواب، دلیل بر نکاح مصلحت است، چه زن باشد و چه مرد. و اما کسى که در خواب ببیند مرغ مى فروشد، مال خود را هدر مى دهد و زنی که در خواب ببیند مرغ مى فروشد، از فرزندان خود غافل مى شود.

تعبیر دیدن مرغ پخته در خواب

دیدن مرغ پخته در خواب، دلیل بر اعتدال در امور مالی و ادای قرض و بهره مندی از درآمد اضافی است.مرغ پخته در خواب زن متاهل بیانگر ثبات او در خانه شوهر است و در خواب زن حامله ای با یک فرزند ذکور، در حالی که B محترمی که مرغ پخته را در خواب می بیند، با یک مرد قدرتمند ازدواج می کند

پوست انداختن مرغ در خواب

دیدن مرغ پوست کنده در خواب دلیل بر کینه توزی کسی از بیننده خواب است و مردی که در خواب ببیند مرغی را پوست کنده است که زن یا یکی از دخترانش بیمار می شود. و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند در حال کندن پوست مرغ است، پس از خواهر یا خواهر خود غیبت می کند، یا با او بدرفتاری می شود. و اما آن زن بزرگواری که در خواب ببیند مرغی را می کند، به خود یا دیگران ستم می کند.

تعبیر خواب مرغ خام در خواب

مرغ خام در خواب نماد زنانی است که پشت سرشان بیهوده هستند و همچنین نماد بیهودگی یا حیله گری است و مرغ خام در خواب ناموس ازدواج ناموفق و در خواب زن متاهل نماد نزاع و مشکلات خانوادگی است.

دیدن مرغ ذبح شده در خواب

مرغ ذبح شده در خواب نشانه شکست در صدقه و ایجاد روابط اجتماعی صحیح است، زیرا مرغ ذبح شده نماد فریب و فریب یک فرد نزدیک است و بر رقیب خود و زن مجردی که در خواب خود می بیند پیروز می شود. در حال ذبح مرغ است، بنابراین ازدواج می کند، اما خانواده اش را عصبانی می کند.

مرغ کبابی در خواب

مرغ کبابی در خواب بیانگر شنیدن اخبار ناراحت کننده است و زن متاهلی که در خواب ببیند مرغ کبابی می خورد از امور خانه خود پرت می شود.

تعبیر مرغ در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا