کرم سفید در خواب

مضمون: خواب کرم در خانه در مو در خواب دختر مجرد و زن متاهل و زن باردار کرم ها در غذای سیاه از بدن خارج می شوند.

کرم سفید در خواب

 1. زن جوان نماد عروسی است که مرد جوان با او معاشرت می کند، هر که در خواب ببیند کرم سفیدی در مقابل خود می بیند، دلیل بر نزدیک شدن روز عروسی اوست.
 2. هر کس در خواب ببیند کرم های سفید در اطرافش گسترده شده است، نشانه اقوام یا دوستانی است که در مصیبت هایی که می گذرد یا مشکلاتی که ممکن است برایش پیش بیاید، در کنار او ایستاده اند.
 3. کرم سفید در خواب دلیلی بر سود فراوان مادی است و ممکن است اشاره به درجات بالا و مناصب بزرگی باشد که بیننده خواب ممکن است اشغال کند.
 4. اگر بیننده خواب در زمینه تجارت یا صنعت کار می کند، دیدن کرم سفید در خواب بیانگر موفقیت در پروژه ها، خرید و فروش است.
 5. اگر بیننده در خواب ببیند کرم سفیدی که در مقابل خود می بیند مرده یا رنگ آن تغییر کرده است، بیانگر از دست دادن یا مرگ یکی از خویشاوندان نزدیک است.
 6. کرم های سفید در خواب نماد نفاق و نفاق در امور دینی و دنیا هستند و نشانه آن است که افرادی هستند که سعی می کنند اعتماد شما را جلب کنند تا بعداً شما را تضعیف کنند.
 7. کرم های سفید در خواب فرزندان نامشروع هستند یا فرزندان کسی هستند که با شما دشمنی دارند.
 8. و کرم سفید نماد دزدی، رشوه و فساد است، و همچنین فراوانی آن در خواب، مجازات یا نتیجه بدی را به همراه دارد.
 9. کرم های سفید نشانه زوال نعمت، از بین رفتن دین و گسترش بدی است، چنانکه فرمود خواب کرم، دلیل بر حماقت و حیله گری است.
 10. اگر در خواب دیدید که کرم می خورید، خواب شما به این معناست که شخصی به شما حسد می ورزد و به شما حسد می ورزد، خواه به خاطر امرار معاش، زیبایی، ازدواج و یا برای هر نعمتی که در آن زندگی می کنید.
 11. اگر دیدید که در بشقاب خود با غذا کرم می خورید، به این معنی است که شخصی به شما حسادت می کند و برای شما نقشه های شیطانی دارد.
 12. می گویند دیدن کرم در خواب نشانه نگرانی است که از آن رنج می برید و همچنین ممکن است نشانه وجود دشمنانی برای شما باشد.
 13. اگر در رختخواب خود کرم می بینید به این معنی است که در خانواده شما دشمنان نزدیکی وجود دارد.
 14. اگر می بینید که کرم ها از جای خاصی در بدن شما بیرون می آیند، این نمادی است که از شر تمام نگرانی هایی که شما را آزار می دهد خلاص خواهید شد.
 15. کرم سبز در خواب یک فال نیک است، زیرا نشانگر شروعی جدید در سطح معینی است

تعبیر دیدن کرم – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا