معنی تضرع در خواب

معنی دعا برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه شخص یا شخص مستجاب شود و ظالم ازدواج کرده باشد، و دعای میت به زنده بعد از نماز. و بیشتر به نابلسی و امام صادق

معنی تضرع در خواب

 1. تضرع: دلالت بر رسیدن به مقصود دارد و دلالت بر فرزند دارد و اگر با فریاد باشد دلالت بر مصیبت دارد.
 2. ما اغلب از روی امید و آرزوی رحمت او، چه دنیوی و چه اخروی، به درگاه خداوند دعا می کنیم.
 3. بهترین دعا در خواب آن است که معلوم و آسان و با تکریم و تضرع باشد
 4. هر کس در خواب ببیند که از خداوند متعال مناجات می کند یا با او دعا می کند، به خیر و برکت می رسد.
 5. اجتماع قوم بر دعای پلنگ نشان دهنده رشد و برکت و زوال بدبختی است.
 6. دعا در تاریکی رهایی از اندوه است.
 7. دعا با جیغ و پریشانی در خواب، که بلا و وسوسه است
 8. هر که در خواب ببیند که می خواهد نماز بخواند و نمی تواند، در خواب خیری نیست
 9. هر کس در خواب ببیند که بعد از نماز دعا می کند، نشانه پایان کار است
 10. هر که خود را در حال دعا برای خود ببیند، نعمت خدا را بر او شکر نمی کند
 11. هر کس بر شخصی مناجات کند، او را با کلمات شکست می دهد
 12. هر که در خواب یا دعا یا خواب ببیند که در شب سیاه به درگاه خدا مناجات می کند. خداوند او را از غم و اندوهی که نگران و اندوهگین کرده نجات می دهد
 13. و اما آن که دید مردی را صدا می زند و از او چیزی می خواهد. او از ترس آن مرد و ترس از آسیب رساندن به او، غر می زند و با او التماس می کند
 14. و اما کسی که در خواب ببیند برای مردی ستمگر و متکبر دعا می کند، یاور و یاور این ظالم است.
 15. هر کس در خواب ببیند که بعد از نماز ندا می دهد، پایان کار است
 16. اگر ببیند دعای خیر می کند، نماز واجب می خواند.
 17. و اما ذکر به معنای شنیدن صدای ضعیف در خواب است. هر که در خواب ببیند که صدای ضعیفی شنیده و صدای تلفنی به امری یا نهی از کاری یا انذار یا بشارت و یا بسیار چیزهای دیگر شنیده است. چنان است که بدون شرح شنیده است، یعنی نیاز به توضیح ندارد. واضح است که او شنیده است که اتفاق می افتد یا موعظه می کند یا آن کار را انجام می دهد یا از انجام آن کار دست می کشد

تعبیر دعا در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که دعا می کند، بیانگر رسیدن به مقاصد و فرزند است و اگر دعا سبک باشد، بیانگر رزق و روزی با پسر مبارک است.

و هر کس در خواب ببیند که از خدای متعال مناجات می کند یا با او دعا می شود، مبارک و نیکو می شود، و دعا در مسجد بیانگر استجابت است، و هر که در تاریکی شب به درگاه پروردگارش دعا کند، از آن نجات می یابد. غم و اندوه

و هر کس در خواب ببیند دعای معروفی می‌خواند، نماز واجب می‌خواند، و دعای خیر در خواب، نشان‌دهنده پیروزی و نشان‌دهنده دین نیکو است، و قنوت نشان‌دهنده اطاعت است، و هر کس بعد از نماز دعا کند، آخرالزمان است. خداوند در دنیا و آخرت نیکو است و هر که در خواب برای خود دعای رحمت کند عاقبتش نیکو و حاجتش برآورده شود.

هر کس در خواب ببیند که با نعره یا ناراحتی ندا می دهد، بیانگر وسوسه و مصیبت است، و دعا اگر با صدای بلند باشد، بیانگر کمبود باران است و هر کس در خواب از دعا اجتناب کند، از شرف و فضل محروم می شود. یک رویا و او نتوانست، هیچ خیری در آن نیست

و هر کس در خواب بدون ذکر نام خدا دعا کند نمازش نماز خودنمایی است ظلم و فساد.

تعبیر رؤیت دعا در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=1bRG1et_Ues

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا