تعبیر اذان در خواب

خواب اذان دختر مجرد برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه خواب بود که در مسجد اذان می خواندم، صدای اذان سحری می شنیدم. ، ظهر، بعدازظهر، غروب آفتاب، شام، اذان زن در وقت دیگری با صدای زیبا در گوش نوزاد به روایت ابن سیرین و غیره.

تعبیر اذان در خواب

 1. اذان به منزله، مقام، بلندی، سخن شنیده و همسر برای مجرد اشاره دارد
 2. مؤذن دعوت کننده به خیر، دلال، تنظیم کننده ازدواج، فرستاده پادشاه، متولی او یا دعوت کننده در لشکر است.
 3. اگر اذان کامل باشد و در ماه های حج باشد، ممکن است نشان دهنده انجام حج باشد.
 4. اگر زنی در خواب در مناره مسجد اذان دهد، بدعت بزرگی در کشور پدیدار می شود.
 5. گوش پسران جوان شاه را می گرفت، به خصوص اگر اذان خارج از وقت بود
 6. اذان دلالت بر دعا، نیکی، اطاعت و نیکی کردن دارد و اذان دلالت بر امنیت و رهایی از مکر شیطان دارد.
 7. اگر ببیند که اذان را کم می کند یا بر آن می افزاید یا کلمات آن را تغییر می دهد، به مقدار جمع و تفریق بر مردم ستم می کند.
 8. اذان در بیابان یا اردوگاه جاسوسی برای دزدان است
 9. روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم اذان می‌گویم، گفت: حج. و دیگری نزد او آمد و گفت: «دیدم اذان می‌کنم.» گفت: «دستت را قطع کردی.» از او پرسیدند: «چگونه بین آنها فرق گذاشتی؟» گفت: برای اولی دستی زیبا دیدم، آن را به مردم دادم تا حج کنند. و دیدم دست دوم دست باطل است، گفتم: پس مؤذن ندا داد، ای قافله، تو دزدی.
 10. اگر ببیند که بر چراغ اذان می خواند، منادی حق است و به حج امید دارد.
 11. هر کس در خواب ببیند که اذان داد و اقامه کرد، سنت را اقامه می کند و بدعت می میرد.
 12. هر کس در خواب در بازار اذان بشنود مردی از اهل آن بازار است.
 13. اگر ببیند که در اذان زیاد یا کم شده یا کلمات آن را تغییر داده است، به مقدار زیاد و کم به مردم ستم کرده است.
 14. اگر در کوچه ای اذان دهد، اگر از مردم نیکوکار است، امر به معروف و نهی از منکر می کند.
 15. اگر از اهل مفسد باشد کتک می خورد
 16. هر کس در خواب ببیند که بر دیواری اذان می دهد، مردی را به آرامش می خواند
 17. اگر اذان بالای خانه ای باشد اهل آن می میرند، اگر اذان بالای کعبه باشد بدعت را نشان می دهد و اذان در حفره کعبه ستودنی نیست.
 18. هر کس بر بام همسایه خود اذن دهد، در خانواده خود به همسایه خود خیانت کرده است
 19. هر کس در میان قومی اذان دهد و او را اجابت نکنند، به سبب فرموده خداوند متعال از اهل تاریکی است:
 20. اگر ببیند مؤذن است و در بیداری مؤذن نیست، به اندازه صدایش ولایت دارد، اگر ولایت مردم دارد.
 21. هر که صدای اذان را بشنود بغض می کند، هنگامی که منفور می شود او را صدا می زند. استاد ابوسعد گفت: اصل در این بخش است
 22. اذان اگر ببیند، اگر در جای خود اذان دهد ممدوح است. و اگر کسى که شایسته نیست او را ببیند یا در جاى ناروا ببیند، مکروه است
 23. هر کس در خواب ببیند که برای لهو و لعب اذان می‌دهد، ذهنش تخلیه می‌شود، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «و چون اذان دادی، آن را به شوخی و بازی بگیر.
 24. اگر اذان در خانه باشد زن را به صلح دعوت می کند و اگر اذان اجباری باشد زن را فریب می دهد.
 25. اگر ببیند که بر فراز تپه ای اذان می گوید، حالتی از مرد غیر عرب به او می رسد و اگر دولت مردمی نداشته باشد، به تجارت سودآور یا پیشه ای عزیز مبتلا می شود.
 26. از ابن سیرین رحمه الله روایت شده است که گفت: اذان جدایی از شریک است، به خاطر فرموده ی حق تعالی: «و اذان الله و رسوله به مردم در روز اکبر حج».
 27. هر کس پسری را ببیند که اذان می‌گوید، برائت پدر و مادرش از دروغ و دو خانه است، به روایت حضرت عیسی علیه السلام.
 28. اذان در حمام نه ستایش دین می کند و نه دنیا و می گفتند منتهی می شود
 29. اگر در خانه گرم مجاز باشد، از باطل کننده تب محافظت می کند. اگر گوش در خانه سرد باشد، از تب گرم محافظت می کند
 30. هر که در سلطان را بخواند، راست می گوید
 31. اگر در کود گوش کند، احمق را به صلح فرا می خواند و از او پذیرفته نمی شود.
 32. اگر ببیند در چاهی اذان می‌گوید، مردم را به سفرهای دور ترغیب می‌کند

و اما اذان یا بلند کردن صدا به یاد خدای متعال در حالی که عورت آشکار است، این نشان دهنده شهرت و ناراحتی از طرد من است.

گردآورنده گفت: اذان و ذکر به دلیل گرایش زیاد ارواح شریف به گوش دادن و عمل به آن، تنها دلالت بر آنچه ذکر کردیم داشت. همان طور که شخصی به من گفت: اغلب می بینم که در زمان های دیگر اذان می گویند، به او گفتم: تو در گفتارت زیاد دروغ می گویی. دیگری گفت: دیدم در خانه ای بلند در سرزمین کفار با صدا اذان دادم

در پاسخ به او گفتم: در راه زنی در آن مکان اندوهگین می شوی. دیگری گفت: دیدم اذان می گویم، شخصی آمد و اذان را برید و مرا زد و خونم را ریخت. دیگری گفت: دیدم همسرم اذان می دهد، گفتم: پیرزنی است، گفت: آری. متوجه شدم

تعبیر اذان در خواب ابن شاهین

هر کس در خواب ببیند که اذان در جای معلومی خوانده می شود، اگر مؤمن اهل صالح و تقوا باشد، خدای تعالی به او عطا می کند که کعبه را زیارت کند، به خاطر این که خداوند متعال می فرماید: «وَ أَوْجَلُ النَّاسِ» حج» آیه. و هر كه ببيند: در جاي نامعلومي ندا مي كند، منفور است و ممدوح نيست، و اگر بيننده فاسق باشد، دزدي مي كند. و هر که در خواب ببیند: بر مناره مسجدی اذان می گوید، پس مردم را به اطاعت خدای متعال می خواند. و هر کس در خواب ببیند که در خواب اذان می خواند، این بی اعتنایی به زن و فرزندش است. و هر که در خواب ببیند: در خانه اش اذان می خواند، دلالت بر نزدیک شدن وقتش دارد. و هر که در خواب ببیند: در وسط خانه اذان می خواند، پسر یا خواهرش می میرد. و هر که ببیند: که در صفتی اذان دهد، پدر یا عمویش می میرد. و هر که در خواب ببیند: بر بام همسایگان خود اذان می خواند، به مردم همسایه بد گمان می کند. و هر که در خواب ببیند که درب سلطان را صدا می زند، رسوائی آشکار می شود و گفته می شود که از جانب سلطان راست می گوید. و هر که دید: در بازار خوانده شود، دلالت بر فقر و ورشکستگی دارد و گفته شد یکی از اهل بیتش هلاک می شود. و هر كه ببيند: كه او را در مكان عميق خوانده اند، بدعت گذار و منافق است. هر که دید: در محله ای که در محل اذان نیست اذان می گویند دلالت بر جاسوسی دارد. و هر که در خواب ببیند: با اهل خانه اذان بگوید، دلالت بر وقوع مصیبتی دارد، و همچنین زن اگر ببیند که ندا می دهد. و هر که ببیند: در اذان زیاد یا کم می شود، غیر از حق است. و هر کس ببیند: بچه کوچکی اذان می‌دهد، گفتار باطل بر پدر و مادرش است. و هر که در خواب ببیند که در حمام ندا می کند، نقص در دین و زندگی دنیوی اوست. و هر کس ببیند که در کاروان یا گروهی که راه می روند اذان می خواند، مردم را به دزدی متهم می کند و از آن بیگناهند، به خاطر فرموده خداوند متعال: «ثم مؤذن ندا داد ای کاروان». که شما دزد هستید.» و هر که ببیند: که ندا می دهد و نماز را به جا می آورد و زندانی می شود، از زندانش آزاد می شود. و هر که ببیند: که به لیسیدن و سرگرمی ندا می دهد، دلالت بر نزدیک شدن اجلش دارد. و هر کس در خواب ببیند که تنها در بیابان اذان می خواند، دلالت بر نزدیک شدن وقتش دارد.

و هر كه بيند: اينكه بر فراز كوهي اذان مي خواند، دلالت بر گفتار راست در حق تعالي دارد. می گفتند روی مناره اذان دیده، به همان اندازه بالاست. و هر که ببیند: محراب را ندا می کند، دلالت بر سفر و بازگشت به امان و به دست آوردن مطلوب است. و هر کس در خواب ببیند که صدای اذان را می شنود، در نماز کاهل می کند. و هر كه ببيند: اينكه صداي اقامت را بشنود، حاكي از توفيق در نيكوكاري است. و گفته شد که هر کس دید که می خواند و نماز می خواند و گروهی جمع می شدند که به نماز نمی آمدند، قومی را به سوی حق فرا می خواند، ولی آنها امتناع ورزیدند و ستم کردند، به خاطر فرموده خداوند متعال: می‌گفتند هر که ببیند در نماز تکبیر می‌گوید بهترین تکبیر راه سنت می‌شود و اگر نغمه را به سه صورت تعبیر می‌کردند: شکوه کردن بر دشمن یا شادی یا غم. و هر كه ببيند: بر بامى اذان مى‏گويد، به سبب زن معروف است و عذاب او نيكو است. گفته شد هر که دید به جایی می خواند که اذان نباشد، خیری در آن نیست و ممکن است دیوانه شود و مانند آن. و گفته شد که هر که در خواب ببیند که اذان می دهد، یا ببیند که بر پشت حیوانی اذان می دهد، در سفر است. و هر که ببیند: در کشتی ندا می کند، دلالت بر آن دارد که کارها آسان می شود، و نیز اگر ببیند که در سر خانه ای ندا می کند. و هر که در خواب ببیند: که در اعیاد بزرگ شود، شعائر خدا را گرامی می دارد و این خواب اشکالی ندارد. در مجموع، رؤیت اذان به دوازده صورت تعبیر می شود: زیارت، راست گفتن، فرمان، تقدیر، امامت، مسافرت، مرگ، پرداخت ورشکستگی، خیانت، تجسس، بی بدهی و ریا.

و شنیدن صدای اذان یا موذن که در خواب و خواب مردم را به نماز می خواند، به دلیل کثرت مواردی که در آنها وجود دارد، اشارات و تعابیر مختلفی وجود دارد که این رؤیت شامل مواردی است که با خود به همراه دارد. بشارت، فال و فال بیننده و برخی دیگر به حال بدی است که بیننده در بیداری در آن است یا معانی ناخواسته دارد.

تعبیر شنیدن اذان یا مؤذن در خواب

اهل تأویل از جمله امام ابن سیرین رحمه الله تصریح کرده اند که اذان در خواب بیانگر اطاعت و عبادت به طور کلی است.رؤیت در ایام حج به ادای فریضه حج از سوی آن حضرت اشاره دارد. بینا و موفقیتی که او می یابد که می تواند در بیداری این کار را انجام دهد.

شنیدن صدای اذان یا مؤذن در خواب، نشان از مقام والای بیننده و مقام والای او و نیز کسب احترام فراوان از سوی مردم در زندگی واقعی اوست.در بیداری او از جمله مجردی که در خواب صدای اذان را می شنود، یا مؤذنی که مردم را به نماز می خواند، پس دیدن او بیانگر شادی او و ازدواج زودهنگام او است ان شاء الله.

و کسى که در خواب ببیند مؤذن اذان مى‏گوید، رؤیت او حاکى از دعوت به معروف و نهى از منکر است و یا اینکه در ازدواج با مردم و نوشتن عقد کار مى‏کند. دارد اذان می‌گوید، دید او نشان‌دهنده مقام بلندی است که انسان در بیداری دارد، مخصوصاً اگر هنگام اذان بر بلندی بایستد.

و کسى که در خواب خود را مؤذن مى بیند و صداى خود را براى اذان بلند مى کند، پس دیدن او، بیانگر مقام و منزلت و مقامى است که در صورتى که در واقع شایسته او باشد، در تجارت یا پیشه و صنعت به آن دست مى یابد.

دیدن اذان و شنیدن صدای او در خواب ممکن است به بدگویی از قبیل غیبت و غیبت و نیز دروغ اشاره داشته باشد، کسی که در خواب ببیند صدایش را تا اذان بلند می کند و این مؤذن است. اذان را به جهتی غیر از جهت قبله یا بدون جهت می خواند یا این شخص چهره ای تیره و پر از سیاهی دارد یا به زبان مجهول ندا می کند یا در خواب غیر عربی است پس همه این موارد رجوع به دروغ گفتن یا غیبت این شخص، غیبت عده ای در بیداری و برانگیختن نزاع در میان مردم با نقل حدیث از شخصی به فرد دیگر شود و خدا اعلم دارد، این تعبیر در مورد بیننده نیز صدق می کند. که خود را در خواب ببیند.که بر هر یک از موارد مذکور مأذون است.

و کسى که در خواب ببیند مؤذنى که اذان مى‏گوید مرد نیست، بلکه زنى است که به بلندى مى‏رود و در میان مردم اذان مى‏گوید، خواب بیانگر گسترش وسوسه و بدعت‏هایی است که ظاهر مى‏شود. تا حد زیادی در این مملکت در زندگی واقعی و خدا بهتر می داند و شنیدن اذان از پسر جوان یا دیدن پسر جوان جایز است نماز بخواند و احساس کند که این پسر خارج از وقت خود در خواب اذان گفته است. ، سپس این بینش حاکی از تصاحب پادشاه و حکومت در کشور توسط افرادی است که در بیداری صلاحیت این حکم را ندارند.

تعبیر خواب اذان – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=jafOXPk7v_Y

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا