تعبیر خوردن پیاز در خواب

معنی خرید پیاز قرمز، سفید، سبز، خشک برای زن مجرد، برای زن باردار، برای زن شوهردار، بریدن پیاز برای امام مخلص

تعبیر خوردن پیاز در خواب

  1. خوردن پیاز در خواب اگر زیاد بخورید شفای بیماری است
  2. خوردن چند پیاز در خواب شر است
  3. دیدن پیاز در مجموع برای بیننده راز و پول و خیر است و برای مسافر بیانگر ایمنی است.
  4. پوست کندن پیاز در خواب چاپلوسی است
  5. دیدن پیاز زیاد در خواب ممکن است بیانگر حسادتی باشد که بیننده وسوسه می شود

تعبیر پیاز در خواب ابن سیرین

دیدن پیاز زیاد در خواب، بیانگر حسادت و مشاهده او از سوی برخی از اطرافیان است و دیدن مزرعه پیاز سبز در خواب بیانگر رقابت و خصومت او در محل کار با شخصی و خوشحالی او از این بابت است. و هر کس در خواب ببیند که پیاز خورد، بیانگر سخنان زشت و زشت و مال حرام است و هر که ببیند در خواب پیاز خورد و مریض شد، دلالت بر مرگ او دارد.

تعبیر دیدن پیاز در خواب

برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند که دیدن پیاز در خواب به طور کلی بیانگر مال فراوان و رزق فراوان و خیری است که بیننده خواب نصیب خود می کند.

اگر فردی غیر مذهبی در خواب پیاز ببیند، بیانگر تمایل شدید او به جمع آوری بیشترین مقدار پول با هر روشی است، هر چند حرام یا غیرقانونی باشد، زیرا دیدن پیاز در خواب بیانگر سخنان زشت و ناپسند است. پول حرامی که از راه غیرقانونی به دست آورده است.

تعبیر خوردن پیاز در خواب

اگر انسان در خواب ببیند پیاز زیاد می خورد، بیانگر آن است که بیماری و درد و خستگی از بین می رود و به زودی از بیماری بهبود می یابد.

تعبیر خواب پیاز سبز

ابن سیرین می گوید: هر که در خواب پیاز سبز ببیند، بیانگر رزق و روزی با مال فراوان و سود فراوان در مقابل زحمات و کوشش و خستگی هایی است که در زندگی انجام می دهد، چنان که دیدن پیاز سبز در خواب بیانگر از بین رفتن غم و اندوه و انتشار آرامش و آسایش در دل بیننده و هر که در خواب پیاز ببیند ولی نتوانست آن را بخورد، زیرا این نشان دهنده خوش بینی و خیر و برکت و بخشش است که بیننده از آن بهره مند می شود.

تعبیر پوست کندن پیاز در خواب

دیدن پیاز پوست کنده در خواب و اشک در چشم بیننده از بوی آن، بیانگر برتری رقبا و دشمنان او بر او در کار است.

تعبیر دیدن پیاز در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=qtknJqsTtLw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا