تعبیر غرق شدن آپارتمان یا منزل ابن سیرین

مطالب: معنی غرق شدن خانه یا آپارتمان من برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اینکه آیا طفل استخر را خیس کند و غیره برای امام صادق و برای ابن سیرین

تعبیر غرق شدن آپارتمان یا منزل ابن سیرین

 1. دیدن آب آن است که اگر بر بام جاری شود، چه خانه و چه بالای سر بیننده، بلایی است که از جانب حاکم مستبد و ظالم به او می رسد و جز نرمی حاکم در آن نفوذ نمی کند.
 2. آب جاری در خانه زندگی خوبی است
 3. هر که در خانه اش آب ببیند، سعادت و پول و غنیمت است
 4. هر که دید: که آب پاک و فراوان است، قیمت ارزان و انصاف است
 5. ابن سیرین در تعبیر دیدن فرورفتن آپارتمان و اتاق در خواب می گوید که اگر در خواب ببیند که آب از پله های آپارتمان پایین می آید یا از بالای سرش پایین می آید، آویزان می شود. خانه.
 6. اما اگر انسان در خواب ببیند که آب در خانه جاری است و آن را غرق می کند، این بدان معناست که به شخص خیر زیادی می رسد و پول زیادی به دست می آورد.
 7. اما اگر شخصی در خواب ببیند که از آپارتمانش آب سیاهی نشت می کند، بیانگر این است که این شخص با زنی ازدواج می کند اما هیچ خیری در او نیست، زنده می مانند.

رویای آب در داخل خانه

اگر در خواب ببیند که آب خانه از حد گذشته است و اهل خانه مستعد غرق شدن هستند، بیانگر آن است که اهل خانه به مصیبت شدید مبتلا می شوند. آب از بالا پایین آمد

دیدن غرق شدن خانه در خواب

 1. فقهای تعبیر خواب در مورد دیدن غرق شدن در خواب می گویند این خواب بیانگر غرق شدن این شخص در گناه است و بیانگر این است که این شخص فقط به نفع خود زندگی می کند و بیانگر این است که برای آخرت حساب نمی کند. این شخص ممکن است نشانه ها و ارجاعات زیادی به این شخص داشته باشد تا به بزرگسالی بازگردد.
 2. اما اگر در خواب ببیند که مریضی در دریا یا رودخانه غرق می شود، دلیل بر این است که این شخص بر اثر این بیماری که دارد خواهد مرد.

تعبیر خواب غرق شدن آپارتمان

 1. و اگر انسان ببیند که در آپارتمانی که در آن سکونت دارد غرق می شود و حالش خوب است، بیانگر آن است که این شخص در خانه اش پریشان و غمگین می شود و در نگرانی هایی که نمی تواند از آن رهایی یابد غرق می شود. از.
 2. اما اگر در خواب ببیند آبی هست که خانه اش را غرق می کند، اما تأثیری بر آن نمی گذارد و او را در معرض خطر قرار نمی دهد، بیانگر این است که این شخص در خانه اش خیر زیادی به دست می آورد.

تعبیر غرق شدن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا