تعبیر صلح در خواب برای دختر مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه با دست، چه دست دادن، چه با بوسیدن، عدم پاسخ سلام به زن یا کسی که می شناسم. یا که محرم نیست و بیشتر از ابن سیرین و امام صادق و نابلسی

تعبیر صلح در خواب برای دختر مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه با دست، چه دست دادن، چه با بوسیدن، عدم پاسخ سلام به زن یا کسی که می شناسم. یا که محرم نیست و بیشتر از ابن سیرین و امام صادق و نابلسی

جایی که سلام و رحمت و برکات خداوند متعال بر شما باد.این سلام اسلام یا سلام شفاهی است و ممکن است این سخنرانی همراه با دست دادن یا در آغوش گرفتن باشد.

 1. هر کس در خواب ببیند که دشمن و مخالفش به او سلام می کنند، از او صلح و آشتی می خواهد.
 2. و هر کس در خواب ببیند که به مردی سلام می کند که با او دشمنی نمی شود، این مردی که با او درود می فرستد بهتر از سلام کننده است، و اگر بین آنها دشمنی باشد، آن مردی که با او درود می فرستد سود می برد. امنیت از طرف سلام کننده
 3. و هر کس در خواب ببیند که با پیرمردی که نمی شناسد سلام کند یا مصافحه کند، از عذاب خداوند متعال در امان است.
 4. و هر که ببیند با پیرمردی که می شناسد سلام می کند یا مصافحه می کند، مبتلا می شود و با زنی زیبا و زیبا ازدواج می کند و یا انواع میوه ها به دست می آورد.
 5. و اگر در خواب ببیند که به جوانی که نمی شناسد سلام می کند، از شر دشمنان در امان و در امان است.
 6. و هر که با مردی نامزد می کرد و می دید که به آن مرد سلام می کند و در جواب سلام او را جواب می داد با او ازدواج می کرد و اگر سلام او را نمی خواست با او ازدواج نمی کرد.
 7. هر کس در خواب ببیند که در خواب به مردی سلام کرد و بین آنها دشمنی و خصومت نیست، مسلمان بر او شادی و امنیت و نیکی را از مسلمان به ارمغان می آورد و اگر پیرمردی شناخته شده باشد بسیار به دست می آورد. گیاهان و میوه ها و اگر مسلمان جوان ناشناخته ای باشد از دشمن خود در امان است.
 8. وجود این نماد در خواب دارای معانی و تعابیری است از جمله مربوط به بیننده یا کسی که در خواب با اوست که در ادامه با برخی از آنها آشنا می شویم.
 9. اگر دیدی که در خواب به کسی سلام کردی و بین شما دشمنی نبود، آن شخص از تو خیر و امنیت و شادمانی خواهد گرفت.
 10. و اگر بین شما دشمنی باشد، نشانگر پیروزی شما بر او و ایمن بودن شما از شر اوست.
 11. و هر کس در خواب ببیند که در خواب به شخص ناشناسی سلام می کند، از عذاب خدا در امان است.
 12. و هر که در خواب به شیخ معروفی سلام کند، بشارت است.
 13. و هر که در خواب به جوان ناشناس سلام کند، از دست دشمنش رهایی یابد.
 14. و هر کس بخواهد دختری را نامزد کند و ببیند که به پدر یا وصی او سلام می‌کند و او جواب نمی‌دهد، نشان از انکار اوست و اگر او را اجابت کرد می‌پذیرد و نیز اگر مردی را ببیند. اگر به کسى که با او تجارت یا کارى است سلام کند و اگر جواب سلام دهد صریح و کامل است و اگر سلام را نخواهد، آنچه را که بین آنها انجام مى شود انجام نمى دهد.
 15. و هر که در خواب دشمنش به او سلام کرد و هدیه ای با او داشت، دلالت بر این دارد که هر دشمنی صلح طلب است.
 16. هر کس در خواب ببیند که فرشتگان در خواب به او سلام می کنند، خداوند به او بصیرت و عاقبت به خیر می دهد.

تعبیر خواب سلام و درود – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=y1dM4XvOVq0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا