دیدن سطل دختر مجرد، متاهل، باردار، چه سطل سفید، چه آب دیگ، ظرف برای ابن سیرین، دلو.

دیدن سطل دختر مجرد، متاهل، باردار، چه سطل سفید، چه آب دیگ، ظرف برای ابن سیرین، دلو.

 1. اگر خواب یک سطل خالی دیدید، بیانگر این است که شرایط زندگی بسیار سخت و بدی را پشت سر می گذارید
 2. اگر خود را در حال حمل یک سطل خالی دیدید، این نشان می دهد که یک سرپرست خانواده موفق خواهید بود
 3. اگر خواب ببینید که همسایه تان سطلی حمل می کند، پیش بینی می کند که اطراف شما بدون شک نفرت انگیز و ناسازگار خواهد بود.
 4. اگر خواب ببينيد سطلى را در چاه مى اندازيد تا آبى به دست آوريد، بيانگر آن است كه از نيرنگ و كلاهبردارى پول داريد.
 5. اما اگر در خواب دیدید که آب را در سطل بیرون می آورید و باغ را آبیاری می کنید، بیانگر این است که مردی را دوست خواهید داشت و با او ازدواج خواهید کرد و اگر باغ میوه به بار آورد، نشان دهنده آن است که مردی را که دارید به دنیا خواهید آورد. عشق، پسر بر اساس میوه های میوه پسر مضر خواهد بود
 6. اگر در خواب ببینید که با سطل آب را بیرون می آورید و سپس به دام ها آب می دهید، بیانگر آن است که شما از نیکوکاران هستید.
 7. اگر در خواب ببینید سطلی حمل می کنید که در آن مواد غذایی مانند میوه یا برنج گذاشته شده است، نشانه آن است که پول خواهید داشت و ثمره زحمات خود را درو خواهید کرد، زیرا نشانه بهبودی است. بیمار یا بازگشت یک مهاجر از یک کشور خارجی.
 8. دیدن سطل در خواب تعابیر متعددی دارد و یکی از آنها ممکن است با کلاهبرداری از مردم پول بگیرد، اگر مرد به چاه نزدیک شود و سطل را پر از آب کند، نشان دهنده این است که با تقلب پول می گیرد.
 9. اگر سطل را خالی کند پولش از بین رفته و منفعتش تمام شده و اگر ببیند زنی را از سطل آب سیراب می کند، یعنی از او پسری می شود.
 10. هر که در خواب سطلی به دست بگیرد و باغی را با آن آبیاری کند اگر مجرد باشد ازدواج می کند و هر کس در خواب ببیند که از سطل آب می نوشد، نشان می دهد که فقط به نفع خود کار می کند. .
 11. هر که با سطلی که از چاه بیرون کشیده خود را بشوید، اگر زندانی شد، آزادی پیدا می کند و پول به دست می آورد.
 12. هر کس در خواب سطل را در چاه بیندازد اگر متاهل باشد و زنش حامله باشد پسری خواهد داشت و مگر اینکه حامله باشد به دنبال چیزی است اگر سطل آب داشته باشد. او آنچه را که می خواهد به دست خواهد آورد.

تعبیر گلدان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا