معنی گهواره و زدن در خواب

مطالب: شخصی در خواب شلاق گاومی مجرد، متاهل و حامله با لنگ به پشت به صورتم ضربه می زند.

معنی گهواره و زدن در خواب

 1. کرباج در خواب بیانگر برآورده شدن حاجات و غلبه بر دشمن است
 2. هر که ببیند بدون تازیانه زدند و اثر ضرب بر او ماند، یعنی خوب می شود و اگر اثری از او باقی نماند، سخنان نیکو از دیگران دریافت می کند.
 3. هر که ببیند مرده ای را زده و مرده راضی به زدن او می شود، بیانگر حال اخروی میت است.
 4. هر کس در خواب ببیند که از تازیانه برای ضرب و شتم استفاده می کند و کتک خورده را آزار نمی دهد، ممکن است بیانگر این باشد که او حقیقت را نمی پذیرد.
 5. هر کس کربگ را دید، این ممکن است نشان دهنده قدرت و اقتدار باشد
 6. هر کس در خواب ببیند که کباب را هنگام زدن بریده اند، ممکن است نشان دهد که سلطان ضربه زن رفته است.
 7. هر کس در خواب ببیند که در خواب با تازیانه او را کتک می زند و ضربه خورده صدمه می زند، ممکن است این نشان دهنده پذیرش حقیقت باشد.
 8. هر کس در خواب ببیند که از تازیانه برای ضرب و شتم استفاده می کند، ممکن است نشان دهنده دعوت به حقیقت باشد
 9. هر که ببیند کرابج را حمل کرد، این نشانگر قدرت و اقتدار اوست
 10. هر که دید کربگ کج است، ممکن است نشان از کج بودن امور کتک زننده باشد.
 11. هر كه ديد شلاق به او زد، نشان دهنده بد گفتارى است
 12. کرباج از آسمان فرود آمد که نشان از نفرت و عذاب دارد. و سلطان کرباغ
 13. اگر در ضربات کمربند پاره شود سلطان رفته و اگر شکافته شود سلطان دو برابر می شود.
 14. اگر ببیند با زانو به الاغ زد، روزی خود را به درگاه خداوند متعال تضرع می کند.
 15. اگر اسبی را که با آن سوار شده است بزند، در کاری سخت به درگاه خدا دعا می کند.
 16. و اگر ببیند که مردی را می‌زند و درد می‌کشد، عصبانی می‌شود و توبه می‌کند و اگر او را آزار نمی‌دهد، موعظه نمی‌پذیرد.
 17. اگر در خواب دیدید که شخصی را زدید و هنگام ضربه از او خون جاری شد، ظلم است و اگر بیرون نیامد، درست است.
 18. اگر به شخصی ضربه بزنید و پوستش در اثر ضرب و شتم شکافته شود، این بدان معناست که آن شخص مقصر مضاعف است.
 19. اگر شلاق در هنگام ضربه کج باشد، ذهن کج است، یا کسی که کمک می خواهد بی پروا است.
 20. هر کس ببیند که سلطان با زانو به او ضربه می زند، به تعداد تازیانه هایش درهم است.
 21. هر کس در خواب ببیند که بر سر دیگری تابیده می شود، چیزی که به او آسیب می رساند و نیز آنچه به سرش زده می شود مانند میله و شیء خمیده و … می زند. مانند.
 22. هر کس از شما ببیند که به چشمش ضربه خورده، نشان از غفلت او دارد و از این غفلت بیدار می شود.
 23. ضربه زدن به تازیانه در خواب به معنای سخن بد است و اگر از کتک خورده خون جاری شود، بیانگر ضرر است.

تعبیر دیدن کربیج در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=EiyPYSzpI8I

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا