تعبیر خواب حجاب در خواب ابن سیرین

چادر عروس سیاه و سفید در خواب برای زن مجرد برای زن متاهل

تعبیر خواب حجاب در خواب ابن سیرین

و اما تفریق لباس و سردی به دو صورت تعبیر می شود: هر که ببیند چیزی از آن می پوشد، اگر پنبه باشد و پاک و پهن باشد، حسن و نفع را تعبیر می کند و اگر خلاف آن باشد، پس. بیان آن مخالف است و اگر از ابریشم و چیزی باشد اشکالی ندارد و فروشنده آن دنیا را بر آخرت خود برمی گزیند. و گفته شد خواب سردی خواه تفصیل باشد چه نباشد دلالت بر خیر دارد و روایت شده است که ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله دیروز دیدم که بود. روی پاپیروسی از جوهر.» گفت: «آنها دو پسر هستند که با آنها به دنیا آمدی». مركب دلالت بر شادي و لذت و سردي دارد كه در بيان فراگير است، جز اينكه در دنيا امور دنيوي بهتر از دين و در تعبير از پشم قويتر است. و هر که در خواب ببیند که خرقه آمیخته با ابریشم یا پنبه بپوشد کمتر از آن است و اگر ابریشم باشد پول حرام است. و اما زینت لباس در بازارها، ستودنی است و آن فقط در مواقع شادی و بشارت است و اگر در خانه باشد، مگر اینکه نوعی سرگرمی با آن باشد. و هر که دید: که در تابستان جامه زمستانی می پوشد، حکایت از تغییر اوضاع دارد. و هر که دید: در زمستان جامه تابستانی بپوشد، بر خیر و نفعش به قدر آنچه می پوشد، می افزاید. و هر که دید: لباس زنانه می پوشد، با نگرانی و ترس زیاد می شود، ولی عذابش ستوده می شود و زنده می ماند. اگر زن ببیند که لباس مردانه پوشیده است، حکایت از خیر و فایده دارد. و هر که در خواب ببیند: لباسی بپوشد که از لباسش خوارتر است، دلالت بر فساد کار اوست و اگر بهتر از لباس او باشد، دلالت بر نظم او دارد. و هر که بیند: که لباس بزرگان را دارد، نشانگر مقام بلند و مقدار آن لباسها است که به او نسبت داده می شود، اگر صلاحیت آن را داشته باشد، وگرنه خوب و منفعت است. و هر کس در خواب ببیند که لباسی از لباس فاسدان دارد، گناهان بسیار و گناهان بسیار دارد. و هر كه ببيند: كه ملك ها را بپوشد، به سه صورت تعبير مي شود: نزديك شدن به آنها، حصول خير و منفعت، امر كردن در امور او، و حصول حرمت و شرافت. و هر كه ببيند: كه لباس علما را بپوشد و شايسته نيكوكاري باشد، كسب علم و خير دنيا و آخرت است. و هر که ببیند: لباس پشمی می پوشد، تعبیر به مال است. و هر که در خواب ببیند: لباس اهل ذمه یا جنگاوران یا مانند آن یا رد را بپوشد، به آنچه آن لباس به او نسبت داده می شود، تمایل دارد. به طور کلی، خواب لباس به طور مطلق بر نه وجه تعبیر می شود: دین، مال، اعتبار، منفعت، زندگی، کار نیک، عدل و انصاف، در صورتی که در آن چیزی نفی بیان نباشد. و اگر زن ببیند که لباس ستوده را بر تن کرده است، معنایش این است که امور او با شوهرش و درستی حالش صحیح می شود. و در خواب لباس مردی گفته شد که اگر پوشیده باشد نشان دهنده سود است و اگر لباس سیاه دیده شود پادشاه خوب است و مردم غمگینند. و هر کس در خواب ببیند که لباس سیاه می پوشد گرفتار تاریکی و غم و اندوه می شود، مگر اینکه از کسانی باشد که آن را در بیداری می پوشد و به آنها شناخته می شود زیرا لباس سیاه سیاه و جلال و اقتدار است و بیماری است. جز در پارچه ابریشمی یا ابریشم یا ابریشم. و هر كه ديد: كه لباس زرد از او برداشت، از مرض او بيرون آمد و ضررى به او نرساند، آنچه در لباس زرد كراهت دارد، مانند پاره كردن و مانند آن، بر خلاف همه كساني كه آن را رنگين مي پوشند. جامه سبز، شادی و شادی و توفیق در طاعت است، زیرا لباس اهل بهشت ​​است، به فرموده خداوند متعال: «لباس صندل سبز و سبز است». گفته شد لباس سبز محله قدرت دين و زياد شدن عبادت دارد و ميت نزد خدا در حال خوبي است و لباس اهل بهشت ​​است به خاطر فرموده ي حق تعالي «و مي پوشند». لباس‌های سبز از آفتاب و درخشش.» و هر که بیند: که جامه سبز بپوشد یعنی جلال و عزت. در مورد لباس‌های سفید، به‌ویژه اگر پاک باشد، به تأثیر مطلوب تعبیر می‌شود و گفته شد که لباس‌های سفید از نظر دینی و دنیوی برای کسانی که در بیداری آن را می‌پوشیدند، مناسب است. و هر كه ببيند: جامه سفيد پاك بر تن كرده، حاكي از نيكويي دين و احوال او و رفع غم و اندوه اوست، به فرموده ي حق تعالي: «وَلَبَكُمْ تُطَهِّرُونَ». در مورد لباس های آبی، آنها نشان دهنده غم و اندوه سلطان هستند. و هر كه ببيند: كه لباس آبي بپوشد دينش نيكو نيست. و اما لباس قرمز برای مردان مکروه است مگر چادر و کمربند و رختخواب، زیرا رنگ قرمز یکی از این موارد است که دلالت بر سعادت دارد و برای زنان در دنیای خود جاری است، پول در عین حال مانع از حقوق خداوند متعال و قرمز پوشیدن شاه دلیلی بر سرگرمی او به تفریح ​​و بازی است و گفته اند که نشان دهنده مرگ در بیمار است. و هر که در خواب ببیند: آن را در روز عید یا جمعه بپوشد، ضرری به او نمی رساند. و هر که ببیند: لباس سرخ بپوشد، به دعوا و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع و نزاع بر می خیزد و اگر شایستگی امر را داشته باشد، آن را به دست می آورد و چه بسا از قول حق تعالی خوشحال شد: «پس رفت. با زینت خود به سوی قوم خود رفت» و لباس قرمز پوشیده بود. می گفتند: خواب قرمز، چه در لباس باشد و چه در غیر آن، بیانگر درستی است و چه بسا خواب قرمز در لباس، بیانگر خوشبختی باشد. و هر که در خواب ببیند: جامه اش سوخته، پادشاهی به اندازه سوختن او ضرر می کند. و هر که ببیند: لباسش پاره شد، تعبیر به افشای راز می شود. و هر كه ديد: لباس پشمي و موي حيوان و مو يا مانند آن بپوشد جمع آن پول است و اگر از ابريشم يا مانند آن باشد پول حرام است و لباس وصله دار. دلیلی بر بی اخلاقی است در مورد لباس های کثیف، آنها با اندوه و اندوه خراب می شوند. و اما لباسهای کگد با فجایع خراب می شود و هیچ خیری در آن نیست. و اما لباسهای چرمی به خوبی و فایده تعبیر می شود به اندازه ای که به او نسبت داده می شود که پوست و جامه ای که در آن دوخته نشده است از نظر عمده فروشی همه اجناس حکایت از کار کامل با دین دارد و شاید آخر عمرش این است که در چهره و لباس ته رنگ تعبیر شرف و حیثیت است. و هر کس در خواب ببیند که جامه لنگی بر تن دارد، نزد زنی در مقعد می آید. و هر كه ديد: كه جامه تا شده را بگشايد، دلالت بر مسافرت دارد. و هر كه ديد: كه جامه گشاده را تا كرد، حاكي از آمدن غايب از سفر اوست و گفته شد كه لباس سفيد جديد براي مرد زن است و زن شوهر و پادشاه و بركت و منفعت دارد. . . و هر كه ديد: كه لباس خود را بريد، تعبير به نيكو شدن است. و هر كه ديد: دزد لباس خود را از تن درآورد، تعبير به وقوع فساد در ميان زنان است، و گفته شد كه لباس دو چهره يا دو رنگ، حاكي از ادب و حكم اهل دين و دنياست. و لباس نو برای غنی و فقیر معتبر است و نشان دهنده مال و لذت است.

و هر کس در خواب ببیند که جامه نو می پوشد و پاره می شود و نمی تواند آن را تعمیر کند، جادو می شود و اگر بتواند پسری به او می رسد و ممکن است برای او باشد. مال اکتسابی پس انداز شده و پارچه ابریشمی و ابریشمی برای فقها مناسب نیست، زیرا از آنها به طلب دنیا و دعوت مردم به بدعت تعبیر می شود. و اما لباس ژولیده به کسب ولایت برای اهل آن بویژه اهل شخم و زراعت و حاصلخیزی سال برای کسانی که از اهل آن هستند و برای زنان تعبیر شده است. افزایش لذت لباس هایی که شانه می شود، برجستگی دارد و آبرو می آورد و برای مردان اشکالی ندارد و برای زنان خوب است و بدون پوشیدن پول جمع می شود. و اما لباس حماسی، بعضی از آنها تعبیر آن را از زن، و بعضی از آن را پول، و بعضی آن را مرض و بعضی از آنها را حماسی به معنای جنگیدن کردند. و اما لباس گیلاسی تعبیر زیارت کردند و در زردی اختلاف کردند، بعضی از آن کراهت داشتند. و اما لباس کتان، زندگی شرافتمندانه و مال حلال از چهره ای است که عواقب آن مصیبت بار است و هیچ یک از رهگذران اعم از زن و مرد، تا زمانی که با آن مخلوط نشده باشد، آن را ملامت نمی کنند. چیزی از نوع ناپسند و اما مرکب به مرکب تعبیر می شود و جز خیر در آن نیست، مخصوصاً برای زنان. و گفته شد خواب لباس در غم و اندوه آفریده می شود و اگر ببیند دو جامه شکسته است یکی بر روی دیگری می پوشد نشان دهنده مرگ او است و لباس از عرض پاره می شود که تعبیر به جراحت می شود. به نگرانی و درازی پاره که از آن به فرج تعبیر می شود. و اگر زن ببیند لباسش کوتاه است، فقیر می شود، حجابش کهنه می شود، و جامه نو می خورد، مال حلال می خورد، لباس کثیف می خورد، حرام می خورد، لباس دلیل بر دل است. و هر كه ديد: لباسش در حال پوشيدن بر او خيس شد و اگر در سفر بود سفر نمي كرد و اگر چيزي را اراده مي كرد كه برايش تمام نمي شود. و هر کس ببیند: لباس خود را می فروشد، برای او خیر است و خریدار آن خیری ندارد، و اگر ببیند که از جانب خود آن را می دهد، نابودی فقر اوست. و هر كه ببيند: بعد از غسل جامه نو بپوشد، فاتحه غم و اندوه را تعبير كند و از كار ناخوشايند در امان باشد. و هر کس ببیند لباس حرام یا چیزی که منسوب به زنان است می پوشد، با لباس حرام ازدواج می کند. لباس دوزی شده دلالت بر نگرانی و ناراحتی دارد و چه بسا شهرتی بوده که بیننده به آن شهرت داشته باشد و چه بسا تازیانه هایی بوده است که اگر از اهل فساد بود پنج تازیانه زده باشد. و هر كه ديد: لباس زنانه مي پوشد و اگر زن حامله داشته باشد با زن مي آيد و اگر زن حامله نداشته باشد در خود و مال به اندازه زشتي ضرر يا ترس مي كند. و شاید آسیب زمان او. و اما عبایی که بر دوش گذاشته می شود، تفسیر آن به دین کسی است که آن را بر گردن می بندد و گردن محل امانت است. و اگر خرقه ای را که بر دوش می اندازد نیکی ببیند، افزایش بدهی و استواری قرض است و در بندگی او خیری نیست.

اگر رویا حقیقت داشته باشد، شخصی به سراغ شما می آید و شما با آن موافقت می کنید، اما شخص دیگری وجود دارد که شما را دوست دارد و آرزو می کند که مال شما باشد، اما به زودی به آنچه که خداوند بین شما تقسیم کرده است، متقاعد خواهید شد. از طرف درخواست کننده امتیازاتی در او می بینی که انشاءالله دوست داری و با آن موافقت می کنی و انشاءالله ازدواج می شود و خدا می داند.

تعبیر بینش حجاب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=t25NW-4wzsY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا