تعبیر موش سیاه و سفید در خواب

موش سیاه و سفید برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، موش خاکستری کوچک یا بزرگ، ورود موش به خانه، اتاق و تخت برای ابن سیرین و بیشتر

فقها در تعبیر می گویند دیدن موش در خواب در بیشتر موارد خواب ناخوشایندی است و در بعضی از خواب ها بینایی خوب است.

تعبیر موش سیاه و سفید در خواب

دیدن موش سیاه و سفید در خواب، بیانگر شب و روز است.

تعبیر خواب موش برای زنان مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که موش غذای او را می خورد، نشانه نگرانی و ناراحتی در زندگی این دختر است، ولی انشاءالله به زودی تمام می شود و خداوند بالاتر و داناتر است.

تعبیر موش در خواب برای زن متاهل

اگر زنی متاهل در خواب ببیند که موشها بستر را پر می کنند، دلیل بر مشکلات و گرفتاری هایی است که این زن در این دوران از زندگی خود می گذراند، اما انشاءالله به زودی تمام می شود، به زودی برای او مناسب می شود. و خداوند برتر و داناتر است.

تعبیر موش در خواب برای زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند که از گوش کسی که نمی شناسد موش بیرون می آید، دلیل بر سختی زایمان و سکندری است و این زن پسری به دنیا می آورد اما پس از او و فرزندش سلامت باشید و خداوند برتر و داناتر است.

تعبیر موش در خواب برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که موش می کشد، دلیل بر این است که انشاءالله به زودی گرفتاری ها و مشکلات زندگی این زن تمام می شود، زن مطلقه ای در خواب دید که موشی روی دستش ایستاده است. این گواه بر آن است که زن مطلقه این زن به زودی به سوی او باز می گردد و خداوند بالاتر و داناتر است.

تعبیر موش در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که موش در مقابل بعضی از این مرد ایستاده و پای او را زخمی می کند، دلیل بر ارتباط با زن فاسد و بی اعتباری است، اگر مردی در خواب ببیند که موش ها رنگ خود را تغییر می دهند. همان زمان به سفید و سپس سیاه، پس این دلیل بر طول عمر بیننده است و خداوند بالاتر و داناتر است.

چشم اندازی از یک موش سفید – یوتیوب

چشم انداز یک موش سیاه یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا