دیدن گندم برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، چه شستن، چه پاک کننده گندم، چه غلات، چه درو مزرعه سبز و زرد، چه آسیاب خمیر و نان برای گندم ابن سیرین.

دیدن گندم برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، چه شستن، چه پاک کننده گندم، چه غلات، چه درو مزرعه سبز و زرد، چه آسیاب خمیر و نان برای گندم ابن سیرین.

 1. دیدن هر یک از دانه های غذا در خواب حاوی تمام معانی مثبت است
 2. دیدن کپه های گندم یا خوشه هایی که روی هم ردیف شده اند، نشان دهنده رزق و روزی و خیر بسیار است.
 3. چشم اندازی که در آن دانه های گندم نمایان می شود، سالی سرشار از خوبی و شادی را بشارت می دهد
 4. و اما کسی که در خواب ببیند گندم زار در اثر باران شدید و صخره و سیل و غیره آسیب دیده است، هشداری است برای بیننده در مورد اقتصاد در صرف پول و تلاش برای صرفه جویی و حفظ منابع. تا بتواند بحران های زندگی را با آرامش پشت سر بگذارد
 5. اگر مردی در خواب ببیند که با دستانش دانه های گندم گرفته است، بیانگر پول و سود است.
 6. دیدن فرار دانه از دست نشان از فراوانی تونل ها و زباله ها دارد
 7. دیدن مردی که گویا کیسه گندم به دوش می‌کشد، بیانگر آن است که مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد یا چیزی که به نفع مادی و معنوی باشد.
 8. و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند کیسه گندمی بر دوش دارد، بیانگر حال و خوبی فرزندان است، در صورتی که غلات آن خوب باشد.
 9. اگر دانه‌ها سیاه هستند، این پیامی برای زن است تا علاقه و مراقبت از فرزندان و خانواده‌اش را افزایش دهد. دید یک زن متاهل از یک دانه گندم ممکن است نشان دهنده بارداری به زودی باشد.
 10. فراوانی دانه های گندم در خواب زن باردار نشان دهنده وضعیت مناسب سلامت او و جنینش است.
 11. دیدن زن باردار به گونه‌ای که گویی دانه‌های گندم یا خوشه‌های آن را می‌شمرد و سپس می‌ایستد، نشان‌دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان است و تعداد دانه‌های گندم ممکن است نشان‌دهنده تعداد ماه‌های بارداری باشد.
 12. در حالی که دیدن گندم دختر مجرد در خواب، بیانگر رزق و روزی و برآورده شدن آرزوی گرانبهای او، موفقیت یا ازدواج است، در صورتی که گندم سالم و فاقد عیب باشد یا دارای کنه باشد.
 13. خوشه گندم در خواب به سالها اشاره دارد، زیرا یک خوشه اگر خوشه سبز باشد نماد سالی پر از خوبی است.
 14. ممکن است نماد موفقیت در تحصیل یا کار یا تحقق رویا یا آرزویی مانند مسافرت، فرزندآوری یا ازدواج باشد، جایی که تعداد گوش هایی که بیننده خواب در خواب دیده است، تعداد سال هایی است که او را از رسیدن به این آرزو جدا می کند.
 15. دیدن دانه های گندم به رنگ زرد نماد پول و سود فراوان است و دیدن دانه ها یا خوشه های گندم سبز نشان دهنده خیر و رزق و رزق و آرزو و برآورده شدن آرزوهاست، تا زمانی که انسان در خواب ببیند این دانه ها از حشرات و جوندگان دور نگه داشته می شود.
 16. و اما دیدن مزرعه گندم در خواب، نماد حال و زندگی بیننده و احوال اوست.
 17. در مورد دیدن برداشت محصول در خواب، دیدی ستودنی است که نماد تحقق رویاها، اهداف و آرزوهاست.
 18. هر که ببیند مزرعه خود را درو می کند، نشان می دهد که به هدف خود بسیار نزدیک است
 19. اگر محصول زیاد و فراوان باشد، این نشان دهنده خیر و ثوابی است که بینا پس از یک سفر طولانی پر از کار، تلاش و صبر به دست خواهد آورد.این موفقیت ممکن است در سطح عملی، اجتماعی یا عاطفی باشد.
 20. و اما دیدن بیننده به گونه ای که گندم را از حشرات و نجاست ها پاک و پاک می کند و آن را می شویند، این نشان می دهد که بیننده از برخی از گناهانی که مرتکب شده و درستی فرمان و هدایتش و دوری از بدی ها خلاص می شود. همراهان و راه شوق، چنانکه شستن گندم در خواب، بیانگر پاکی نفس و پول است.

تعبیر دیدن گندم در خواب ابن سیرین

گندم در خواب ممکن است دلالت بر پول یا طلا داشته باشد، پس هر که ببیند پولی به دستش می‌رسد، نشان می‌دهد که طلا گرفته است. هر کس در خواب ببیند که گندم می خورد، دلالت بر نیکوکاری و زاهد بودن او دارد. دیدن دهان یا پوست پر از گندم نشان دهنده این است که عمر رو به پایان است و انسان باید از خدا بترسد. اگر شخصی ببیند که گندم را پس انداز کرده و سپس خراب می کند، این نشان می دهد که او بدون بهره پس انداز می کند. اگر انسان ببیند که گندم خشک می خورد، بیانگر آن است که در طاعت و کار نیک خود موفق می شود. هر که گمان کند گندم را به بهای اندک می فروشد، این کار نیکو است، ولی اگر آن را گران بفروشد، نشان از عدم بدهی دارد. هر که ببیند گندم تقسیم می کند چه با پول و چه بی پول، دلیل بر این است که او مردی صالح و مفید برای دیگران است. اگر کسی فکر می کند که گندم خریده است، این نشان دهنده افزایش پول و فرزندان است.

تعبیر دیدن گندم در خواب توسط میلر

دیدن مزارع وسیع گندم یا کشت گندم در خواب بیانگر رشد و موفقیت علایق است. دیدن گندم رسیده در خواب بیانگر عشق و شانس است. دیدن دانه های گندم به صورت واضح و درشت یا مطالعه آنها نشان دهنده موفقیت و کامیابی بسیار است. دیدن گندم یا گندم در کیسه های بزرگ یا بشکه نشان دهنده این است که همت و اراده انسان به موفقیت و پیروزی منتهی می شود و همه امورش خوب می شود.

دیدن گندم خیس

این نشان می دهد که انباشت ثروت باید محافظت شود و منافع توسط رقبا و دشمنان دستکاری می شود. مالیدن سنبله از سر آن بین دست ها و خوردن آن نشان دهنده خستگی و سخت کوشی برای رسیدن به اهداف و رسیدن به موفقیت است.

اگر انسان در خواب ببیند که از سراشیبی پوشیده از گندم یا گندم بالا می رود و برای بالا رفتن به آنها تکیه می کند، دلیل بر آن است که از موفقیت بزرگی برخوردار می شود و در هر کاری که بخواهد برتری می یابد.

دیدن گندم در خواب برای زن شوهردار

اگر گندم مرغوب و دانه های آن مرغوب باشد، نشان دهنده خوبی فرزندان است، اگر دانه های گندم سیاه باشد، نشان دهنده این است که زن باید بیشتر مراقب فرزندان خود باشد و از آنها مراقبت کند و گاهی با دیدن گندم. در خواب زن متاهل نشانه بارداری است.

دیدن گندم در خواب زن حامله

بیانگر این است که حال جنین خوب است و اگر زن ببیند که در حال جمع آوری دانه های گندم یا خوشه گندم است، نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ تولد است.

دیدن گندم در خواب زن مجرد

اگر گندم سالم باشد و سیاهی یا عیب دیگری نداشته باشد، بیانگر خیر و رزق است، خواب ممکن است به زودی مژده یا برآورده شدن آرزویی در درون دختر باشد و برداشت گندم نشان دهنده موفقیت عملی یا ازدواج است.

اگر شخصی در خواب خوشه های گندم ببیند

این نشان دهنده تعداد سال هاست، اگر یک گوش سبز باشد، نشان دهنده یک سال پر از خوبی در زمینه تحصیل یا کار است، و تعداد گوش ها در خواب ممکن است نشان دهنده تعداد سال هایی باشد که در طی آن آرزوی سفر می شود. ازدواج یا فرزندآوری محقق خواهد شد.

دیدن دانه های گندم زرد در خواب بیانگر آن است

بر منفعت و پول، فراوانی دانه گندم بیانگر فراوانی پول است، و اما گندم سبز نشان دهنده نیکی یا نزدیک شدن به برآورده شدن آرزوهاست و تا زمانی که هیچ اتفاق بدی برای آن ها نیفتد، یکی از نشانه ها محسوب می شود.

دیدن یک دانه گندم، صالح المجید یوتیوب

تعبیر دیدن دانه های گندم یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا