تعبیر سن در خواب

معنی افتادن دندان های پایین دندان های زن مجرد در دست زن متاهل لق می شود یک دندان پایین بدون خون افتاد.

تعبیر سن در خواب

سن نماد سن انسان است، یعنی: سن او. کشیدن دندان آسیاب، دندان یا نیش نشان دهنده مرگ یکی از بستگان یا نگرانی هایی است که از جانب بستگان بر شما می گذرد. فک بالا برای مردان و فک پایین برای زنان[مردان ولی زن هستند]و اگر کشیدن نشان دهنده مرگ یا بیماری باشد، نصب نشان دهنده زایمان یا حاملگی است.[،وإذاكانالقلعيدلعلىالموتأوالمرضفإنالتركيبيدلعلىالولادةأوالحمل

دیدن دندان در خواب بیانگر پایان مدت و سنی است که برای آن نوشته شده است و تمام دندانها نشانگر خانواده و طایفه و پسر و دختر و پسر است و شاید دندانها بیانگر پول و معیشت و حیوان و مزد و مال باشد. ، انگور، مهمات، مرگ، زندگی، تقسیم و ملاقات.

دندان در خواب

نشان دهنده رسوبات و اسرار، دندان های آسیاب در خواب، ممکن است نشان دهنده نظر و انتخاب افراد ارشد باشد

نوزادان در خواب، پیروان، چین و چهارقلوها که با پول ناب یا فرزند آراسته می شوند و زردی یا سیاهی آنها در خواب، بیانگر تغییر حال کسی است که در خواب به او داده شده است.

کشیدن چند دندان در خواب

گواه از دست دادن برخی از پدر و مادر یا کسانی که نام بردیم و کشیدن دندان ممکن است حاکی از آمدن غایب یا فوت یکی از عزیزان او باشد: شاعر می گوید:

و همنشینی که امید به جاودانگی، همنشینی او ندارد، منفعت مرا طلب می کند و کوشا است.

از وقتی با هم بودیم ندیدمش و از وقتی بهش نگاه کردم برای همیشه از هم جدا شدیم

اگر دندان پادشاه آهنی یا مسی شود، نشانگر قوت لشکر و قوت لشکر اوست، پس از آنکه مالش فقیر شود یا سودش از خانه یا حیوانش یا آسیابش مختل شود، و اگر چیزی را نجات دهد. چون به وقت علاقه، حالش خراب و حالش خراب شود و بمیرد و رزقش قطع شود، از دست دادن دندان نشانگر وجوب روزه است.

اگر با دست خود دندان در می آورد، پول خود را به ناحق دور می کرد، یا خانواده خود را بی انصافی می کرد، یا کار بدی انجام می داد و پشیمان می شد، یا از بدهی که دارد سود می برد و به سوی او برمی گردد، و این در ذهن اوست اگر در خواب در دست ظاهر شود.

اگر کسی در خواب آن را برای او بچیند، نشان دهنده نیاز او به رهن یا بیع برای آنچه زینت می دهد یا برای آنچه اجتناب ناپذیر است.

اگر در بیداری دندانی را که به آن آسیب می رساند بیرون بیاورد، نشان دهنده معالجه ضرر دهنده یا برداشتن آن از او است.

تجدید دندان های کشیده شده گواه جبران و سود پس از زیان است

مشاهده از دست دادن دندان و دندان آسیاب در خواب

 1. دندان در خواب، اهل خانه انسان است
 2. آنچه در خواب اتفاق می افتد در شخصی که سن به او اشاره دارد منعکس می شود
 3. دو چین بالا پدر و عمو، سمت راست پدر و سمت چپ عمو است.
 4. اگر پدر و دایی ندارد، دو برادر، دو پسر یا دو دوست نصیحت کننده و دلسوز.
 5. پسر عموی چهارگانه مرد یا دو دوستی که جای او را می گیرند.
 6. عموهای پرمولر یا محل مشاوره آنها.
 7. دندان آسیاب در خواب به پدربزرگ و مادربزرگ و پسرانی اشاره دارد که او به آنها افتخار می کند و با آنها همدردی می کند.
 8. دو چین پایینی مادر و خاله، مادر راست و خاله چپ.
 9. اگر مادر و خاله نداشته باشد، دو خواهر یا دو دختر یا کسی که با نصیحت و دلسوزی جای آنها را بگیرد.
 10. کوارتت پایین پسر عمو یا کسی است که جای او را در مشاوره می گیرد.
 11. عاج پایین در خواب، بانوی اهل بیت او و هر که بر او تکیه کند یا جای او را بگیرد
 12. دندان های پرمولر پایین در خواب به دختر عموی مادر یا کسانی که جای آنها را در مشاوره می گیرند اشاره دارد.
 13. اگر در خواب دندانی توسط یکی از این دندان ها حرکت داده شود، یکی از آنها بیمار می شود
 14. اگر افتاد و گم شد، مرگ یا غیبت کسی است که آن را نمی بیند
 15. اگر آن را بگیرد و دفن نکند از آن منتفع می شود که مانند آن بستگانی که دندان به او اشاره می کند.
 16. نگه داشتن دندان پس از ناتوانی که به آن مبتلا شده است، جایگزین آنچه از اقوام یا خارجیان به دندان نسبت داده می شود.
 17. اگر در خواب دندانی غایب باشد، غیبت است، خواه با مرگ یا جدایی
 18. دیدن ساییدگی دندان در خواب ممکن است نشان دهنده مصیبت و توهمی باشد که بر شخصی که دندان به او واگذار شده است تأثیر می گذارد.
 19. هر کس در خواب ببیند که چله اش بلندتر و زیباتر و سفیدتر از واقعیت است، پدر یا عمویش نیرو و پول و افزایش در امور دنیوی خود می یابند.
 20. هرکس در خواب دندان های دیگری را به دندان هایش چسبیده ببیند، بیانگر آن است که خانواده اش زیاد می شود
 21. زیاد شدن دندان در خواب و صدمه یا چیزهای ناخوشایندی در آن وجود داشت، نشان دهنده حضور آسیب‌رسان در خانواده است.
 22. دندان قروچه در خواب بیانگر اختلاف یا مشاجره در خانواده است.
 23. گیاه دندان در دل در خواب نشان دهنده پایان نزدیک است
 24. هر کس در خواب ببیند که تمام دندان هایش در خواب افتاد و به اتاق یا دستش افتاد، نشانگر عمر طولانی است تا آن که تمام دندان هایش بریزد و خانواده اش زیاد شود.
 25. اگر دندان هایش بیفتد و آنها را نبیند، نشان دهنده مرگ خانواده اش است.
 26. هر کس در خواب ببیند که دندانهای بالاییش در خواب افتاد و در دست او بود، خواب، مالی است که به شما برگردانده می شود.
 27. اگر به سنگ بیفتی پسر است
 28. اگر به زمین بیفتی، فراق خویشاوندی است
 29. افتادن دندان در خواب برای کسی که بدهکار است، پرداخت بدهی است و مهم نیست که کدام یک از دندان ها در خواب افتاده است.

تعبیر خواب دندان شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا