تعبیر خواب پرنده در خواب

گنجشک در خواب برای زنان مجرد

پرنده رنگارنگ در خواب

تعبیر خواب پرنده برای زن باردار

پرنده در قفس در خواب

پرنده مرده در خواب

تعبیر خواب پرندگان رنگی

تعبیر دیدن پرندگان در خواب

تعبیر خواب پرندگان برای زن متاهل

ابن سیرین گفته است که پرنده در خواب به مردی اطلاق می‌شود که سایه روشنی دارد و می‌تواند لبخند را بر لبان اطرافیان خود بکشد و گفته است که مراد از زن زیباست، اما توضیح کلی و ثابتی برای آن وجود ندارد. تعبیر دیدن پرنده در خواب، زیرا جزئیات هر رویا و شرایط شخص با خواب و اتفاقات خود خواب کاملاً در تغییر معنای تعبیر خواب تأثیر می گذارد.

تعبیر خواب پرنده در خواب

ابن سیرین گفته است که دیدن پرنده در خواب نشانه های متعددی دارد از جمله این که نشان دهنده جوشش مردی خندان است که سایه روشنی از شادی در اطراف خود دارد.خواب دیدن پرنده در خواب بیانگر وجود زیبایی است. و زن زیبا، و گفت: کسی که در خواب ببیند آوای پرندگان را در خواب شنید، نشانه سخنان نیکو و طلب علم و دانش است.

تعبیر دیدن ذبح پرنده در خواب

ابن سیرین می گوید: کسی که در خواب ببیند پرنده ای دارد، این بدان معناست که این شخص می تواند به مرد بزرگی نزدیک شود و به او مسلط شود، اما کسی که در خواب ببیند پرنده را ذبح می کند، این است دو نشانه.نشان دوم این است که این شخص فرزندی به دنیا می آورد، اما بسیار ضعیف است و نسبت به او احساس ترس می کند.

تعبیر دیدن گوشت خوردن پرنده در خواب

ابن سیرین گفت: کسی که در خواب ببیند گوشت پرنده را خورده یا پرهای پرنده را کنده است، این بدان معناست که به این شخص پول زیادی و روزی زیادی می رسد، پرنده پرواز کرد و از آنجا فرار کرد. این در خواب به این معنی است که این شخص پسر خود را در اثر مرگ از دست می دهد

هر که در خواب ببیند که گروهی از پرندگان را پرورش می دهد

صاحب چشم انداز بدون تلاش و کوشش درآمد کسب خواهد کرد

هر که در خواب صدای پرندگان را شنید

خواب بیننده دانشی به دست می آورد که به درد او می خورد یا سخنان خوبی از کسی خواهد شنید

اگر زن حامله در خواب گنجشک یا پرنده ای ببیند

این زن اگر پرنده ای را که دیده نر باشد نر به دنیا می آورد و اگر ماده باشد دختری به دنیا می آورد.

هر کس در خواب گروهی گنجشک یا پرنده را دید که در اطراف یا بالای سرش شناورند

صاحب رؤیا یا رؤیا در میان همکارانش جایگاهی عالی به دست خواهد آورد

هر که در خواب دید که پرندگان زیادی دارد

صاحب رؤیا یا رؤیا قاعده یا اختیاری را به عهده می گیرد

هر که دید پرنده یا پرنده ای از بالا بر او افتاد

اگر مسافر یا غایب باشد انشاءالله برمی گردد

هر که در خواب از گوشت پرنده ای خورد یا پر پرنده ای را کند.

صاحب رؤیا یا رؤیا روزی یا پولی دریافت خواهد کرد

هر که در خواب پرنده ای را ذبح کرد

صاحب رؤیا یا رؤیا با مردی مسئول یا فرمانروایی بزرگ، نیاز او را به دست می آورد

هر که پرنده ای را در خواب ببیند از قفس یا از دست خود می گریزد و می گریزد

صاحب خواب یا رؤیا پسرش را می‌میرد یا او را رها می‌کند و او را دور می‌گذارد

که چشم گنجشک را در خواب دوخت

صاحب خواب یا رؤیا مردم را فریب می داد و فریب می داد

هر که گنجشک یا پرنده ای را دید که از پشت بام خانه کرم می خورد

اگر در خانه مریض باشد خدای ناکرده می میرد

هر که در خواب پرنده ای ناشناس دید

اشاره ای به فرشته مرگ

هر کس در خواب گنجشک یا پرنده ای بر دوش خود دید:

اگر پرنده سفید باشد نشانه عمل است و بالعکس

هر که در خواب گنجشکی ببیند از آسمان فرود می آید و در دست او می افتد

پوست خوب برای صاحب رویا یا رویا

به طور کلی طبق تعبیر ابن سیرین در خواب، پرندگان سفید در خواب بیانگر نیکی و نیکی، پرندگان سیاه نشان دهنده بدی و بدی و پرندگان رنگین بیانگر آن است که صاحب خواب خیر و شر را همزمان با هم ترکیب می کند.

تعبیر پرنده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا