تعبیر قصر در خواب ابن سیرین

با دیدن قصر در خواب، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، چه با ورود به درب بزرگ قصر، در خواب دیدم که در کاخ پادشاه زندگی می کنم و غیره.

تعبیر قصر در خواب ابن سیرین

محمد بن سیرین در کتاب تعبیر خواب آورده است که دیدن قصر در خواب، منشور مقام بلند و منزلت و پول است، اگر انسان در خواب ببیند وارد قصر شده یا در خواب صاحب قصر شده است. منفعت او به او نزدیک است اگر شخص شناخته شده و عموماً خوب باشد

(کاخ) در خواب برای بداخلاقی زندان و تنگی و بی پولی و اعتبار و برای نهان اعتلای نظم و ادای دین است و اگر از دور ببینی پادشاه است. و قصر مردی است پنهان با دین پرهیزگار. (و هر که در خواب ببیند) که وارد قصر شد، فرمانروایی بزرگ می شود و دین خود را اصلاح می کند و از آنچه در دست اوست بهتر می شود. (و هر که در خواب ببیند) که بر قصری ایستاده است و اگر قصر از آن اوست برای او عظمت و عظمت و قدرتی عظیم می آورد، با کسی ازدواج کن که همراهی او دوام نیاورد و قصر در شهر بزرگ و با عظمت است. و اتاق ها و سالن ها. (و هر که در خواب ببیند) که در یکی از قصرهای بهشت ​​به امامت و پیروزی بر دشمن خود نایل شد و یا با کنیز زیبایی ازدواج کرد.

قصر را به گونه‌های مختلف تعبیر می‌کنند، پس هر که ببیند وارد قصر شد، حکایت از کسب فضل و مال است، مخصوصاً اگر قصر از آجر و آجر باشد و اگر از گچ و سنگ باشد، دلالت بر آن دارد. وقوع پول و فساد در دین و وقوع غم و اندوه از جانب پادشاه

تعبیر قصر در خواب امام صادق

 1. اگر در خواب در قصری پرسه زدید یا عظمت آن را تحسین کردید، این نشان دهنده افزایش توانایی ها و حسن شهرت شماست و موقعیتی معتبر دریافت خواهید کرد.
 2. اگر می بینید و می شنوید که مردان و زنان زیبا در یک قصر صحبت می کنند و می رقصند، این پیش بینی می کند که شما در یک شرکت جدید سودمند و شاد مشغول هستید.
 3. اگر دختر متوسطی در خواب ببیند که با افراد همکلاس خود در یک قصر در مهمانی شرکت می کند، پیشگویی می کند که در شرف ازدواج است و اقوام نسبت به او سخاوتمند و مهربان خواهند بود.
 4. برای دختری که از محیطی فروتن می آید، این رویا گیج کننده است و مفهوم واضحی ندارد، زیرا ذهن تنبل او پر از رویاهای کوچک است.
 5. اگر این خواب را دید، باید کار جدی و شرافتمندانه ای را آغاز کند و با توسل به توصیه های مادر و دوستانش، جاه طلبی های فریبنده خود را مهار کند.
 6. اگر خواب ببینید در قصری هستید که اتاقی در آن ارواح تسخیر شده است، این پیش بینی می کند که روزهای آینده برای شما بدبختی و ناامیدی به همراه خواهد داشت.
 7. اگر خواب ببینید که در یک قصر بزرگ هستید، این نشان دهنده موفقیت در روزهای آینده و ثروت شماست.
 8. اگر در خواب قصری را دیدید که از دور می بینید، پیش بینی موفقیت در آینده شماست.
 9. دیدن حضور در قصر نشان دهنده رفاه، موفقیت و محافظت و همچنین لذت های کوتاه مدت است
 10. زندگی در قصر در خواب بیانگر غم و اندوه و مالیخولیا است
 11. عدم ورود به قصر در خواب، بیانگر عقب گرد و زوال در چیزی است
 12. اگر می بینید که در حال ساختن یک قصر هستید، نشان دهنده این است که جاه طلبی شما به نفع دشمنان شما خواهد بود.
 13. دیدن کاخ ویران شده در خواب بیانگر نگرانی و مشکلات است
 14. دیدن داشتن قصر در خواب بیانگر وجود حسادت در اطراف شماست
 15. هر کس دید که وارث قصر پلنگ شده است، نشان می دهد که دوران سختی را پشت سر می گذارد
 16. بازدید از کاخ در خواب، بیانگر تغییر مثبت در زندگی شماست
 17. و مجرد اگر وارد قصری می شد ازدواج می کرد

تعبیر قصر در خواب

دیدن قصر در خواب دختر مجرد به دلیل بزرگی قصری که دیده و شکوه ظاهری آن، بیانگر شگفتی های خوب و خوشایند بسیاری در زندگی اوست، سال ازدواجی شاد و پایدار خواهد بود. ورود زن به کاخ سلطنتی یا کاخ جمهوری، مژده یک شغل یا شغل معتبر است.

تعبیر قصر در خواب زن شوهردار

و اما دیدن قصر زن شوهردار در خواب، نماد خانه، خانواده یا شوهرش است و دیدن قصر بزرگ در خواب زن شوهردار، نشان از زندگی سعادتمند و آرزو و آرزو دارد. آرزوها برایش برآورده می شود و انشاءالله کاخ به طور کلی در خواب زن متاهل مژده به مژده و روزهای پر از شادی و برکت، رفع غم و اندوه، ثبات و موفقیت در زندگی اوست.

تعبیر قصر در خواب زن باردار

تعبیر کاخ در خواب زن باردار با آنچه در خواب زن متاهل ذکر کردیم تفاوت چندانی ندارد، زیرا گرفتاری ها و نگرانی ها برطرف می شود و زندگی شاد و پایدار را نوید می دهد.

تعبیر قصر عریض در خواب

دیدن قصر وسیع در خواب یکی از نمادهای بشارت دهنده خیر و رزق و روزی و خوش اقبالی شمرده می شود.دیدن قصر وسیع در خواب نشانه برآورده شدن آرزوها و مژده آرامش و خوشبختی است.

تعبیر قصر سفید در خواب

و اما دیدن قصر سفید در خواب، از جمله نمادهایی است که به شخص صالح اشاره دارد، خواه در دین، علم مفید، یا قضاوت عادلانه، یا نماد پدر مهربان و مهربان و یا شوهر سخاوتمند. ، یا اشاره به پسر صالح است.

دیدن قصر سفید در خواب، خبر از زوال دغدغه ها و گرفتاری ها، برآورده شدن حوائج و پرداخت بدهی می دهد، یا نشان از کردار نیک و دلی پاک دارد، یا پروژه ای است که سود و پول فراوان را به ارمغان می آورد. رویاپرداز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا