معنی کفن در خواب

دیدن کفن برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد جوان مجرد، برای یک مرد متاهل، برای خرید محله سفید-سبز، برای پوشیدن تابوت، و بیشتر برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق

معنی کفن در خواب

تنها لباسی که بعد از مرگ انسان برایش باقی می ماند پارچه ای است به نام کفن، تعبیر این نماد در خواب ما چیست؟

 1. دیدن کفن نشان دهنده اولستر است و وقتی از UDA نام می بریم اغلب با ازدواج مجرد همراه است.
 2. پوشیدن کفن نشان دهنده اخلاق بد و ضعف در دین است، همچنین ممکن است نشان دهنده تمایل به زنا و ارتکاب گناه باشد.
 3. دیدن کفن در حال آماده شدن و ساختن برای مرده نشان دهنده ثوابی است که بیننده خواب از چیزی دریافت می کند
 4. تقسیم کفن در خواب بین مردم در خواب اشاره به لطفی است که به مردم می کند
 5. و ساختن کفن برای کسی که می‌شناسید نشان‌دهنده نفوذ و سختی شما از طرف آن شخص است
 6. مرده آشکار شد و کفن از بدنش برداشته شد و او او را شناخت، زیرا ممکن است رؤیا نشان دهنده پیمودن همان مسیر مرده در زندگی باشد.
 7. جمع آوری کفن در خواب بیانگر کوشش در کسب علم است
 8. شخصی که در خواب به دنبال کفن می گردد، بیانگر فال بد است
 9. شخصی که می بیند مثل مرده کاملاً در عکس خود پوشیده شده است، ممکن است نشان دهنده وقفه در کار و مرگ او باشد.
 10. و اما كفن هر كه ببيند براى مرده كفن مى‏سازد، به نسبت آن در حق ميت و خير و ثواب و ثواب از او مى‏آيد.
 11. و اگر مجهول است، بهتر است، و هر کس ببیند که کفن مردی را که مرده بود در حالی که شناخته شده بود برداشت، راه او را می‌رود.
 12. و هر که در خواب ببیند کفن مرده برگرفت، اگر از صالحان باشد، با علم عجیب و دقیق کار می کند و چه بسا از حرام مالی به دست آورده باشد.
 13. هر کس در خواب ببیند که او را در کفن پیچیده اند، چنانکه مرده را بر سر و پاهایش می بندند، دلالت بر مرگ او دارد.
 14. هر که ببیند کفن ها را جدا می کند یا جدا می کند، نیکوکار می کند
 15. هر کس در خواب ببیند کفن می خواهد و آن را نمی یابد، ستوده نیست.
 16. هر کس در خواب ببیند که شخصی کفن به او می آید، نعمت است
 17. هر کس در خواب ببیند که تابوت مردگان را می چیند، به آنها رحم می کند و راه او را می پیماید.
 18. هر کس در خواب ببیند کفن مرده ای برداشت، اگر از صالحان است، با علم عجیب و دقیق کار می کند و ممکن است از حرام مالی به دست آورده باشد، و اگر از اهل فساد باشد، این حاکی از فقدان دین او و سردرگمی آن بر مردم است.
 19. هر کس در خواب ببیند که او را در کفن پیچیده اند، چنانکه مرده را بر سر و پاهایش می بندند، دلالت بر مرگ او دارد.
 20. هر که ببیند کفن ها را جدا می کند یا جدا می کند، نیکوکار می کند
 21. هر کس در خواب ببیند کفن می خواهد و آن را نمی یابد، ستوده نیست.
 22. هر کس در خواب ببیند که شخصی کفن به او می آید، نعمت است
 23. هر کس در خواب ببیند که تابوت مردگان را می چیند، به آنها رحم می کند

کفن: گفته اند که دلیل بر گرایش به زنا است که در خواب پوشش برهنگی است و چه بسا دلالت بر کتمان تجارت یا ازدواج نامناسب برای مجرد باشد کفن بر مرده کمتر است. به توبه نزدیکتر است و چه این که از توبه دورتر است

(کفن پوش) در خواب پوشاندن برهنگی است و ممکن است نشان دهنده پنهان کاری با تجارت یا ازدواج نامناسب مجردان باشد. (و هر کس در خواب ببیند) که کفن می پوشد، به زنا گرایش یافته است.

و هر که در خواب ببیند) کفن پوشیده است، به زنا گرایش یافته است و اگر نپوشد، به آن زنا خوانده می شود و جواب نمی دهد.

هر چه کفن بر مرده کمتر باشد، به توبه نزدیکتر است و هر چه بیشتر باشد، توبه دورتر است.

هر کس در خواب ببیند کفن خریده، بیانگر رزق حلال خوبی است که بر او تأثیر می گذارد و پوششی برای او و خانواده اش از فقر باشد.

تعبیر خواب کفن

کسى که خود را در کفن ببیند، دلیل بر حرام بودن مال اوست و آن را از زنا گرفته است. اگر سر و پای او پوشیده نباشد، دلیل بر فساد دین اوست.

اما اگر کفن برای بیننده کم باشد، دلیل بر نزدیکی به توبه است، زیرا کفن در خواب نشانه نگرانی و وجود خیانت های فراوان دوستان و دسیسه هایی است که آنها در سر می پرورانند.

و اگر بیننده به تجارت مشغول باشد، پس از این رؤیت، این تجارت در معرض خطر و خطر قرار می گیرد.

تعبیر خواب کفن برای زنان مجرد

وقتی زن مجردی در خواب خود کفن می بیند دلیلی بر ازدواج زودهنگام اوست.اگرچه دیدن کفن اکثراً ناخوشایند است، اما دیدن زن مجرد در خواب برای او ستودنی است و نشان دهنده پیوند و ازدواج است، به ویژه اگر این کفن سفید باشد اما بعد از ازدواج یکی از انواع جدایی است که هنوز کسی از آن خبر ندارد.

تعبیر خواب کفن برای زن شوهردار

زن متاهلی که در خواب کفن می بیند، بیانگر خستگی و سختی است که می کشد.

ولى اگر در خواب كفن سفيدى بيند، دليل بر پوشش اوست و رزقى كه به دست مى آورد وسيع است.

کفن سبز نشانه بارداری است.

تعبیر خواب کفن برای زن باردار

وقتی زن باردار در خواب بچه ای می بیند دلیل بر خوبی است اما مشکلاتی دارد که بعد از آن خوب می گذرد و جنین خوب می شود و عاری از هر بیماری است.

تعبیر یوتیوب کفن در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا